Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin välille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003420
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 199 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle ESAVI:n lausuntopyyntöön tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen välillä Mäkiluoto-Isosaari

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kyseessä on maanpuolustukselle tärkeä hanke, jonka tietojen käyttöä koskevat julkisuuslain (621/1999) 24.1 § 10 kohdan määräykset. Lausuntomateriaali ei sisällä sijaintikarttoja Helsingin kaupungin alueella olevasta merikaapelireitistä. Lähestymiskartan perusteella arvioituna Helsingin kaupunki on osalla merikaapelireittiä vesialueen omistaja. Merikaapelin rakentaminen ei haittaa kaupungin strategisia tavoitteita saariston ja merialueen toimintojen kehittämisestä.

Hankealuetta koskevat voimassa olevat Helsingin yleiskaava 2002 sekä Uudenmaan maakuntakaava. Hankealue on kaikilta osiltaan asemakaavoittamatonta. Helsingin rakennusjärjestyksen 28 § mukaan koko Helsingin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16§:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.8.2017 pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueiden (piirustus nro 12466, päivätty 15.8.2017) rakennuskieltoaikaa 16.9.2019 saakka. Samalla lautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Yleiskaava 2002 mukaan Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Helsingin uudessa yleiskaavassa koko alue on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.

Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren asemakaavan laadinta on aloitusvaiheessa. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja, kuten öljyntorjuntaa, tutkitaan. Joitakin puolustusvoimien toimintoja on tarkoitus säilyttää alueella. Asemakaavaluonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle vuonna 2018. Asemakaavoituksen etenemistä voi seurata mm. Helsingin karttapalvelussa:

Kaupunkiympäristölautakunta puoltaa vesilain mukaisten lupien myöntämistä hankkeelle.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lupahakemus

Suomen Turvallisuusverkko Oy hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaisia lupaa vuoden 2018 aikana tapahtuvalle merikaapelin rakentamiselle ja asentamiselle Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin kaupunkien alueella sijaitseville merialueille sekä vesilain mukaista valmistelulupaa kaapelin vaatimien vesistö- ja rantarakenteiden toteuttamiselle vuonna 2018.

Hakijan hanketiedot

Hankkeessa rakennetaan Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle noin 51 kilometrin pituinen kuitukaapeliyhteys Kirkkonummen Mäkiluodolta Helsingin Isosaareen. Kaapeli lasketaan pohjaan omalla painollaan eikä minkäänlaista kaivuutyötä suoriteta. Väyläalueilla ja muiden kaapelien risteämäkohdissa kaapeli suojataan ja painotetaan pohjaan. Liikennevirasto on hyväksynyt kaapelireitin ennen lupahakemuksen jättämistä.

Isosaaressa kaapelin rantautumispaikkaan rakennetaan kaivo sekä putkitus mereen kahden metrin syvyyteen asti. Rantapenger kunnostetaan, ja rakentamisen valmistuttua näkyviin jää kaivon kansi. Rantautumispaikan kiinteistön omistaa Suomen valtio, ja sitä hallinnoi Senaatti Kiinteistöt. Sijoituslupa toimitetaan aluehallintovirastolle myöhemmin.

Helsingin alueella voimassa olevat kaavat eivät aseta esteitä kaapelin asentamiselle. Isosaaren vireillä olevasta asemakaavoituksesta johtuvasta rakentamiskiellosta huolimatta poikkeamismenettelyllä voidaan suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta kaavoitusta tai tulevan kaavan toteuttamista. Tästä poikkeamasta toimitetaan aluehallintovirastolle lausunto myöhemmin.

Isosaaren rantautumispiste on RKY 2009-aluetta, ja rantakaivon rakentamisesta museovirastolta pyydetty lausunto toimitetaan aluehallintovirastolle myöhemmin.

Helsingin kaupungin alueella kaapelireitillä ei ole luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja vedenalaisia kulttuuriperintökohteita.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 20.4.2018 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37251

jouni.kilpinen@hel.fi