Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätökset vuonna 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003557
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 113 §

Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätökset vuonna 2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen seuraavasti:

Päätettiin toteuttaa 9.11.2018 rekisteröidyn liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukainen sulautuminen. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Tekme Oy sulautuu Palmia Oy:öön siten, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä 31.12.2018:

 • sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle; ja
 • sulautuva yhtiö purkautuu.

Todettiin, että sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jälkeen Palmia Oy on osakekaupalla hankkinut koko Tekme Oy:n osakekannan, eikä sulautumisvastiketta tästä syystä anneta.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä yhtiö rekisteröi seuraavat aputoiminimet sulautumissuunnitelman kohdan 8 mukaisesti:

 • Tekninen Palvelukeskus Häme, aputoiminimellä harjoitettava toiminta: Tekniset palvelut; ja
 • Tekme, aputoiminimellä harjoitettava toiminta: Kiinteistöjen kunnossapitopalvelut, huolto- ja ylläpitopalvelut sekä siivouspalvelut ja laitoshuolto.

Todettiin, että sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan sen 2 §:n osalta sulautumissuunnitelman kohdan 5 mukaisesti seuraavasti:

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous-, rakentamis-, logistiikka- ja turvapalvelutoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Todettiin, että yhtiön hallitus ilmoittaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröitäväksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palmia Oy

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Osakkeenomistajan päätös

Palmia Oy on toteuttanut Tekme Oy:n koko osakekantaa koskevan kaupan syksyllä 2018 kaupungin aiemmin tekemän ennakkokantapäätöksen ja osakkeenomistajan päätöksen nojalla. Palmia Oy:n tarkoituksena on ollut alusta lähtien Tekme Oy:n sulauttaminen Palmiaan osakekaupan toteuttamisen jälkeen muodostuvan konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi ja hallintokulujen pienentämiseksi.

Sulautuminen toteutetaan 31.12.2018. Sulautumisen toteuttaminen edellyttää Palmia Oy:n yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajan päätöstä ilman yhtiökokousta. Yhtiön kanssa on sovittu tarvittavan päätöksen tekemisestä osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämättä.

Osana sulautumisen toteuttamista Palmia Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan toimialaa koskevan 2 §:n osalta. Yhtiön toimialaan lisätään viittaukset rakentamis- ja logistiikkapalvelutoiminnan harjoittamiseen. Lisäksi yhtiö voi jatkossa harjoittaa toimialansa mukaista koulutusta ja neuvontaa sekä kaikkea kokouspalveluiden myyntiä, tilanvuokrausta, toimitilapalveluita, IT-palveluiden myyntiä ja konsultointia.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.04.2018 § 35 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi