Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003761
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 88 §

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokouksessa 14.10.2018 siten, että yhtiökokous

 • merkitsee tiedoksi Sweco Oy:n tekemän selvityksen yhtiön tuotantolaitoksesta,
 • toteaa, että Helsingin kaupunki selvittää kaupungin ruokahuoltokonseptia ja siihen liittyen myös muun muassa tuotantolaitokseen liittyviä tulevaisuuden linjauksia, sekä
 • kehottaa yhtiön hallitusta yhteistyössä Työmaahuolto Oy Ab:n ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa valmistelemaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n mahdolliseen sulautumiseen tai muuhun toimintojen yhdistämiseen liittyvät suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat niin, että asiasta voidaan tehdä päätös yhtiön asianmukaisessa toimielimessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä on Palvelukeskusliikelaitoksen käytössä oleva ruoan tuotantolaitos, jonka korjaustarve on tunnistettu viime vuosina palvelukeskuksen, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n toimesta sekä osana kaupungin riskienhallintaa.

Yhtiökokouksen jatkokokous

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2018 yhtiökokous päätti siirtää hallituksen tekemän esityksen yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitoksen toiminnan tulevaisuuden linjausten osalta päätettäväksi myöhemmin hallituksen valitsemana ajankohtana järjestettävässä jatkokokouksessa.

Yhtiö on teettänyt kesän 2018 aikana Sweco Oy:llä Pakkalan tuotantolaitosta käsittelevän tutkimusselostuksen sisältäen rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen ja LVISAK-järjestelmien korjaustarveselvityksen.

Sweco Oy:n tekemän selvityksen pohjalta Pakkalan tuotantolaitoksen rakennukseen ja sen laitteistoihin kohdistuu teknisesti ja taloudellisesti erittäin merkittäviä peruskorjaus- ja muita investointitarpeita. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päätynyt siihen, että tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos nykyisen peruskorjaamisen sijaan. Tarve uudelle tuotantolaitokselle on otettava huomioon kaupungin ruokahuoltokonseptissa.

Yhtiön hallitus on kutsunut yhtiökokouksen jatkokokouksen koolle 14.10.2018 ja esittää jatkokokoukselle päätettäväksi omistajapoliittisen linjauksen pyytämistä Helsingin kaupungilta. Ottaen huomioon, että kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, ja että kaupungin omana toimintana tuotettavan ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa (ruokahuoltokonseptia) sekä tuotantolaitosta koskevaa selvitystyötä jatketaan, ei yhtiökokouksessa ole tarpeen tehdä päätöstä linjauksen pyytämisestä kaupungilta. Tuotantolaitokseen liittyviä linjauksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä erillään kaupungin ruokahuoltokonseptia koskevasta selvityksestä.

Yhtiökokouksen jatkokokouskutsussa yhtiön hallitus esittää ehdollisesti, että yhtiökokous päättäisi yhdistää sulauttamalla tai muulla yritysjärjestelyllä Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n toiminnat samaan yhtiöön. Yhtiön hallituksen esityksen pohjalta ei ole tarkoituksenmukaista päättää yhtiöiden yhdistämisestä. Yhtiöiden ja/tai niiden toimintojen mahdollinen yhdistäminen tulee valmistella siten, että siitä on päätettävissä yksiselitteisesti molempien järjestelyyn osallistuvien yhtiöiden toimielimissä. Tähän liittyvä asiakirjavalmistelu on tarkoituksenmukaista tehdä yhtiöiden ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden välisenä yhteistyönä.

Kaupungin oman ruokahuollon linjaukset

Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, § 322 muun muassa kehottaa

 • opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön sekä
 • sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä varhaiskasvatuslauta-kuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden alaisten virastojen tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön.

Opetuslautakunta päätti kilpailuttamisen määrän lisäämistä koskevasta suunnitelmasta 27.10.2015, sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 sekä varhaiskasvatuslautakunta 27.10.2015.

Palvelukeskusliikelaitoksen ruokahuoltotoimintaa on kehitetty ja kehitetään kaupunginvaltuuston vuonna 2014 päättämien linjausten pohjalta, ellei erikseen myöhemmin toisin päätetä.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että kaupungin ruokahuoltokonseptista ja uudesta tuotantolaitoksesta on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja suunnitelmia. Asian ratkaisemiseen on vaikuttanut päätös Palmia Oy:n perustamisesta, siihen liittynyt kaupunginvaltuuston päätös ruokapalvelujen kilpailuttamisen lisäämisestä sekä epävarmuus kansallisesta sote-uudistuksesta.

Ruokahuoltokonseptia koskevaa selvitystyötä jatketaan kaupunginkanslian johdolla yhteistyössä Palvelukeskusliikelaitoksen sekä kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveyden sekä kaupunkiympäristön toimialojen kanssa. Selvitystyöhön osallistetaan tarpeen mukaan myös Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 sekä Työmaahuolto Oy Ab.

Koko ruokahuoltokonseptia koskevan selvitystyön jatkamiseen liittyen on tarpeen muodostaa mahdollisimman nopeasti näkemys siitä, minkälainen ja -suuruinen tuotantolaitos on jatkossa tarpeen kaupungin ruokahuollon järjestämisessä sekä siitä, minne ja miten tuotantolaitos on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös nykyisten Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n tulevaa roolia kaupungin ruokahuoltokonseptin toteutuksessa. Tuotantolaitosta koskeva selvitys on tarkoitus toteuttaa erillisen kansliapäällikön nimeämän työryhmän toimesta.

Selvitystyön pohjalta tuodaan erikseen hallintosäännön ja/tai konserniohjeen mukaiseen päätöksentekoon tarvittavat asiat muun muassa tuotantolaitosinvestoinnin käynnistämiseen liittyen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.