Hospitaalinpuisto nro VIO 5894/1, Rohtotarha nro VIO 5895/1, Koskelanhaka nro VIO 5896/1, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Koskela

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003772
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 212 §

Hospitaalinpuisto nro VIO 5894/1, Rohtotarha nro VIO 5895/1, Koskelanhaka nro VIO 5896/1, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Koskela

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat puistosuunnitelmat:

  • Hospitaalinpuisto 5894/1
  • Rohtotarha 5895/1
  • Koskelanhaka 5896/1

Lisäksi lautakunta päätti määrätä näiden puistosuunnitelmien hyväksymispäätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden rakennuttamisen palvelupäällikön tekemään hankkeen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvat urakkahankinnat enintään puisto-suunnitelmien kustannusarvioiden yhteissummaan 4 170 000 euroa (alv. 0 %) asti.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Sauli Hakkarainen, liikenneinsinööri Eelis Kuisma ja projektinjohtaja Petri Arponen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Hospitaalinpuisto, Rohtotarha ja Koskelanhaka sijaitsevat Koskelan (26.) kaupunginosassa, vanhalla Koskelan sairaala- ja pesula-alueella. Voimassa olevassa asemakaavassa nro 12389 (Tullut lainvoimaiseksi 27.1.2017) edellä mainitut puistot ovat VP merkinnällä. Puistojen yhteenlaskettu pinta-ala on 37 000 m², josta Hospitaalinpuisto on kooltaan 18 800 m², Rohtotarha 14 500 m² ja Koskelanhaka 3 700 m².

Hospitaalinpuisto rajautuu koillisessa Kunnalliskodintiehen, etelässä Koskelantiehen sekä lounaassa Paviljonkikujaan. Muilta osin puisto rajautuu nykyisiin sekä täydennysrakennettaviin asuinkerrostalokortteleihin. Hospitaalinpuiston puusto on suurikokoista, iäkästä ja monilajista.

Rohtotarha rajautuu koillisessa Paviljonkikujaan, kaakossa Koskelantiehen, etelässä LPA-alueeseen sekä lounaassa Käpyläntiehen. Muilta osin puisto rajautuu nykyisiin sekä täydennysrakennettaviin asuinkerrostalokortteleihin. Rohtotarhassa on runsaasti suurikokoista puustoa.

Koskelanhaka rajautuu idässä Antti Korpin tiehen sekä etelässä Koskelanakseliin. Muilta osin puisto rajautuu nykyisiin sekä täydennysrakennettaviin asuinkerrostalokortteleihin. Kasvillisuudeltaan pohjoisosa on puustoista ja rehevää aluetta, joka muuttuu etelää kohden niittymäiseksi, avoimeksi alueeksi.

Suunnittelualueella on paljon kulttuurihistoriallisia arvoja sekä runsas ja iäkäs puusto ja muu kasvillisuus. Suunnittelun lähtökohtana on ollut turvata alueen säilyneitä arvoja ja tuoda uusia palveluja alueen tuleville ja nykyisille asukkaille sekä muuttaa säilyvät viheralueet vastaamaan rakenneosiltaan tämän päivän vaatimuksia.

Suunnittelualueen saavutettavuutta parannetaan avaamalla uusia yhteyksiä ympäristöön rakentamalla uusia puistoreittejä. Koskelanhaka, Rohtotarha ja Hospitaalinpuisto muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joita uudet kadut Koskelanakseli ja Paviljonkikuja yhdistävät.

Suunnitelma

Hospitaalinpuisto nro VIO 5894/1

Hospitaalinpuisto jakautuu puustoiseen ja kallioiseen osaan, avoimeen muotopuutarhaan, pienimuotoiseen leikki- ja oleskelualueeseen sekä Kappelin ympäristöön. Hospitaalinpuiston nykyiset asfalttipintaiset käytävät sekä ajoradat puretaan ja uusia kapeampia puistoraitteja rakennetaan tilalle. Hospitaalinpuiston nykyinen porrasyhteys Paviljonkikujalle puretaan ja tilalle rakennetaan kaksi uutta porrasyhteyttä Paviljonkikujalle.

Kappelin ympäristöön Koskelantieltä Kunnalliskodintielle rakennetaan erotettu jalkakäytävä ja pyörätie säästellen Kappelin vieressä kasvavia suurikokoisia mäntyjä. Näkymää Koskelantieltä Kappelille avataan poistamalla nykyisiä puita ja pensasaitaa.

Rohtotarha nro VIO 5895/1

Rohtotarhan toimintoja ja maisemallisia tiloja yhtenäistetään ja selkeytetään harventamalla nykyistä puustoa ja purkamalla nykyiset toiminnot. Puiston läpi muodostuu pitkänmallinen avoin tila.

Asemakaavassa sallitaan Rohtotarhaa ympäröivien tonttien hulevesien johtaminen puistoalueelle. Puiston hulevesien hallintaa parannetaan muotoilemalla kaksi hulevesien viivytysaluetta sekä hulevesipainanteita. Hulevedet johdetaan hallitusti hulevesiuomiin ja viivytysalueisiin ja niiden kautta hulevesiviemäriin.

Koskelanhaka nro VIO 5896/1

Koskelanhaan pohjoisosan jyrkkä kalliorinne ja kasvillisuus säilytetään, jolloin kalliorinteen päällä sijaitseva yksityinen tontti ja julkinen puistoalue erottuvat luonnonmukaisesti toisistaan. Turvallisuuden tunteen lisäämiseksi pusikoitunutta ilmettä harvennetaan. Jyrkänteen päälle asennetaan putoamiseste.

Puiston keskiosa muotoillaan oleskelutasanteeksi, jota reunustaa muutama nykyinen ja istutettu puu. Oleskelutasanteen korkeusasema sijoittuu ylemmäksi puiston eteläpuolella sijaitsevaa Koskelanakselia. Korkeusero tasataan luiskalla. Puistoalue liittyy aaltoilevasti Koskelanakselin aukiomaiseen kivettyyn katutilaan.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelmaluonnos on ollut esillä kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 8.−20.11.2017 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus asukkaille pidettiin 14.11.2017 Karjalatalolla.

Suunnitelmaluonnoksesta annettiin mielipiteitä vähän ja ne liittyivät muun muassa puistoalueen vetisyyteen ja leikki- ja liikuntapaikkoihin. Mielipiteet otettiin huomioon jatkosuunnittelussa. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä 5.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 4 170 000 euroa, keskimäärin 112 euroa/m² (alv. 0 % ). Kustannukset jakautuvat puistoittain seuraavasti:

  euroa (alv. 0 %)
Hospitaalinpuisto 2 600 000
Rohtotarha 1 100 000
Koskelanhaka 470 000
yhteensä 4 170 000

Puistojen vuotuinen laskennallinen ylläpitokustannus on noin 60 000 euroa (alv. 0 %). Puistojen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, 202 § maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 09 310 38955

petri.arponen@hel.fi