Toimitilatontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 17:lle (Sörnäinen, tontti 10273/17)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003804
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 201 §

Toimitilatontin uudelleen vuokraaminen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 17:lle (Sörnäinen, tontti 10273/17)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 10273 tontin nro 17 (pinta-ala 1 852 m², os. Hermannin rantatie 12) Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 17:lle (y-tunnus 0586779-7) toimitilatarkoituksiin 1.1.2019 – 31.12.2048 väliseksi ajaksi seuraavin ehdoin:

1

Huhtikuun 1. päivästä 2020 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on 6 851 euroa vuodessa ja sitä vastaavan perusindeksi 100, ja että kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Vuosivuokra 31.3.2020 saakka on 132 567 euroa. Perittävä vuokra ajalta 1.1.2019 – 31.3.2020 on 165 709 euroa.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavana yksikköhintana 26 euroa/k-m² sekä asemakaavan mukaista rakennusoikeutta 5 270 k-m².

2

Vuokrasopimukseen tullaan liittämään vielä allekirjoittamaton vuokralaista sitova rasitesopimus, jolla sovitaan kulkuoikeuksista tonteilla 10273/21, 10273/17 ja 10273/19.

Rasitesopimus on sitova myös tontin uutta vuokralaista tai omistajaa kohtaan.

3

Tonttiin kohdistuva nykyinen vuokrasopimus (sop.nro 22425, laskutustunnus T1110-30) merkitään 31.12.2018 päättyväksi.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vielä oikeuttaa hallinto- ja tukipalvelujen kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

T1110-38

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus

Kiinteistö Oy Vanha talvitie 17 pyytää, että yhtiölle vuokratun tontin nro 10273/17 vuokrasopimusta jatkettaisiin pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Nykyinen vuokrasopimus

Tontti nro 10273/17 on vuokrattu hakijalle 31.12.2020 päättyvällä maanvuokrasopimuksella. Tontin perusvuokra on 4 480,00 euroa vuodessa ja sen nykyinen vuosivuokra on 86 329,60 euroa.

Vuokraoikeuden siirto on vapaa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontti nro 10273/17 kuuluu voimassa olevan kaupunginvaltuuston 30.3.2005 vahvistaman ja 13.5.2005 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 11293 mukaan toimitilarakennusten korttelialueeseen (KTY).

Tontin pinta-ala on 1 852 m² ja rakennusoikeus 5 270 k-m², mikä vastaa tonttitehokkuuslukua e=2,85.

Tontilla sijaitsee 5 156 k-m²:n suuruinen toimitilarakennus.

Vuokra-aika ja vuokrausehdot

Hakijalle voitaisiin vuokrata tontti nro 10273/17 uudelleen 31.12.2048 päättyvällä maanvuokrasopimuksella.

Vuokranmääräytymisperusteena tulisi käyttää elinkustannusindeksiin sidottua vuokraa, joka vastaa pääoma-arvoa 26,00 euroa/k-m² (ind. 100). Hinta vastaa nykyhintana 503 euroa/k-m² (ind. 1935). Hintaa voidaan pitää perusteltuna, koska se vastaa Newsec Valuation Oy:n laatiman ja 26.10.2016 päivätyn arviokirjan mukaista toimitilatontin hintaa alueella.

Edellä esitettyjen perusteiden mukaan tontin vuokra määräytyy seuraavaksi:

Toimivalta

Tällä päätöksellä hyväksyttävä pitkäaikainen vuokraus on yritystontteja koskevien kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Kaupunkiympäristön toimialan organisaatiouudistuksen ja delegointipäätösten (Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätös 22.5.2017 (90 §), hallintosääntö 16 luku 1§2 mom 2-kohta) perusteella 1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen päättämään yritystoimintaa varten pitkäaikaisesta vuokrauksesta kun vuokrattavan tontin rakennusoikeus ylittää 3 000 k-m².

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36464

henna.vennonen@hel.fi