Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003835
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 741 §

V 28.11.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite lautakuntien ja muiden toimielinten kokousten avoimuudesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen loppuun käsitellyksi

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Petrus Pennanen ja 16 muuta valtuutettua esittävät, että kaupunginhallituksen, toimialalautakuntien ja pääasiassa julkisia asioita käsittelevien jaostojen tulisi kokeilla ainakin osittain avoimia kokouksia tällä valtuustokaudella. Kokouksia tulisi ensisijaisesti lähettää verkossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimivalta päättää kokouksen pitämisestä julkisena on jokaisella toimielimellä itsellään. Harkinta on aina tapauskohtaista. Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä on vakiintuneesti katsottu, että julkisen kokouksen pitäminen on poikkeus pääsäännöstä. Toimielin päättää julkisen kokouksen järjestämisestä etukäteen esittelijän esityksestä.

Kokouksia voi olla tarkoituksenmukaista pitää julkisina, jos niissä käsitellään yleistä mielenkiintoa herättävää asiaa tai asioita. Tällöin on myöskin käytännössä turvattava yleisön mahdollisuus saada julkisesta kokouksesta tieto (tiedottaminen laajasti) sekä seurata kokousta (kokoustila, verkkolähetys). Kokoustilassa on varauduttava yleisön saapumiseen, mutta mitään erityisiä kriteerejä tilan koon puolesta ei ole asetettavissa.

Kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) mukaan Helsingin toimintamalli perustuu mahdollisimman suureen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Kuntalain (410/2015) 101 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti.

Aloitteen mukaisen toiminnan järjestämisellä ei ole merkittäviä talousarviovaikutuksia. Kokouksen lähettäminen Helsinki-kanavalla on mahdollista. Huomiota tulee kiinnittää kokoustiloissa, joita ei ole suunniteltu videointiin, erityisesti äänen laatuun (mahdollinen tarve lisämikrofoneille). Kustannukset ovat korkeammat, mikäli ulkopuolinen taho hoitaa videoinnin. Toteutus lienee mahdollista edullisemmin, mikäli esimerkiksi toimialan henkilökunta voi käyttää tarkoitusta varten hankittavaa kameraa. Tällöin kuitenkin riskinä on kyseisen henkilön mahdollisuudet ja osaaminen käyttää kameraa ja lähetykseen tarvittavaa tietokonetta myös toimintahäiriöiden sattuessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota lähetyksen tekniseen toimintavarmuuteen, koska kyse on kokouksesta, joka on päätetty pitää julkisena.

Koska julkisen kokouksen järjestäminen kuuluu kunkin toimielimen omaan toimivaltaan, kaupunginhallitus toteaa, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Vastaus on valmisteltu kaupunginkanslian hallinto-osaston ja viestintäosaston yhteistyönä.

Sulje

Kaupunginhallitus 12.11.2018 § 700

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 19.11.2018 saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi