Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003842
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 40 §

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen vuonna 2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2018 talousarviomäärärahoja 100 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Helsinki Region Marketing Oy:n (HRM) toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

HRM hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perustuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRMllä) on veloituksetta käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaavasti Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella
tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM on maksanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa.

Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole purku-mahdollisuutta. Lisäksi Moskovan kaupunki on viestittänyt yhtiön halli-tukselle, ettei sillä ole aikomusta lopettaa toimintaa Katajanokalla ennen sopimuksen umpeutumista.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suomalaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-kytkös. Viime vuosiin asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin välillä, jolloin yhtiön tulorahoitus on riittänyt kattamaan kulut Moskovassa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Yhtiön esitys

Toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet isojen kaupunkien kiinteistömarkkinoiden romahtamiseen sekä suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuuksien merkittävään kaventumiseen Venäjällä ja erityisesti Moskovassa. HRM on viimeisten vuosien aikana menettänyt useita vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut. Yhtiö on myös joutunut laskemaan vuokratasoa kiinteistömarkkinoiden romahduksen myötä.

Yhtiön hallitus on käynyt läpi yhtiön tulokseen vaikuttavat tekijät. Ennestäänkin tiukan kulukurin lisäksi yhtiö on karsinut loputkin sellaisista toiminnoista tai palveluista, joilla ei ole olennaista merkitystä vuokra-laisille tai vuokralaisten pysymiselle. Kassavirtalaskelman mukaan yhtiö selviytyy velvoitteistaan (vuokralaisten vuokravakuudet huomioon ottaen) enää vuoden 2018 kevään loppuun saakka, ellei tilanne olennaisesti parane ennen sitä.

HRMn hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön toiminnan turvaamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 100 000 eurolla, jotta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäiseen sopimukseen perustuvista tilojen vastavuoroisuusvelvoitteista.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että HRMn hallitus teki marraskuussa 2015 esityksen yhtiön pääomittamisesta vuosittain 100 000 eurolla Moskovan kaupungin kanssa solmitun sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun asti. Kaupunginhallitus päätti 22.2.2016, § 164 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRMn sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2017, § 476 hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisestä HRMn sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen perusteluissa todettiin, että yhtiön tilanne vaatinee kaupungin pääomituksia myös vuosina 2018 ja 2019.

Yhtiön hallituksen vuonna 2017 tekemän edellisen esityksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toiminnallisessa tilanteessa. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019.

Yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tilanne vaatinee kaupungin pääomitusta edelleen myös vuonna 2019.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi