Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003890
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 340 §

Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää yhteensä 5 000 000 euroa vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville toimialoille sekä kaupunginkanslialle:

 • kaupunkiympäristön toimialalle 3 850 000 euroa
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 580 000 euroa
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 90 000 euroa
 • kaupunginkanslialle 480 000 euroa
Sulje

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. markkaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. markkaa).

Vuoden 2018 alussa rahaston pääoma oli 52,3 milj. euroa. Lähiörahaston tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi. Lähiörahastosta päätettiin jakaa rahoitusta hankkeille vielä viimeisen kerran vuonna 2018. Haku oli auki käynnissä oleville hankkeille 23.2.2018 saakka. Vuoden 2018 talousarviossa lähiörahaston käyttöön on varattu 5,0 milj. euroa.

Määräpäivään mennessä jätettiin 12 hanke-ehdotusta kolmelta toimialalta sekä kaupunginkansliasta. Ehdotettujen hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 5,73 milj. euroa. Hankkeet on esitelty liitteenä olevassa muistiossa.

Vuoden 2018 lähiörahastolle varattu määräraha ei mahdollista kaikkien hankkeiden täysimääräistä rahoitusta. Rahoitettavaksi esitetään 12 hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla alla olevan mukaisesti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiala ja hanke
Haettu
Myönnetään
Kaupunkiympäristö
4 500 000
3 850 000
Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuksen suunnittelu
50 000
50 000
Kostinkallion puiston kunnostaminen
220 000
190 000
Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kunnostaminen
900 000
770 000
Leikkipuisto Lohikäärmeen ja Punakivenpuiston kunnostaminen
1 630 000
1 360 000
Malminkartanon huipun suunnittelu ja osittainen kunnostaminen
200 000
180 000
Maunulanpuiston rakentaminen
100 000
100 000
Siltalanpuiston kunnostaminen
900 000
770 000
Sorsapuiston kunnostaminen
500 000
430 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika
650 000
580 000
Stoan aukion kunnostaminen
550 000
480 000
Pitäjänmäen kirjaston kunnostaminen
100 000
100 000
Kasvatus ja koulutus
100 000
90 000
Mellunmäen ala-asteen pihan kunnostaminen
(Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat)
100 000
90 000
Kaupunginkanslia
480 000
480 000
Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen
480 000
480 000
Yhteensä
5 730 000
5 000 000

Toimialojen hankkeet ovat saaneet lähiörahaston rahoitusta aikaisempina vuosina.

Kaupunginkanslian hanke ”Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen” on uusi hanke, joka sisältää osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kaupunginhallituksen päätöksen 13.11.2017 §:n 1047 mukaisesti osallistuvan budjetoinnin kustannuksia, kuten toimeenpanon henkilöstön ja alueellisen osallisuuden käyttömenot.

Hankearviointi on tehty poikkihallinnollisessa työryhmässä, johon on kuulunut:

 • Helena Ström, kaupunkiympäristön toimiala,
 • Tero Santaoja, kaupunkiympäristön toimiala,
 • Paiju Tyrväinen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 • Saara Ihamäki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 • Leena Palve-Kaunisto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,
 • Titta Reunanen, kaupunginkanslia,
 • Juha Viljakainen, kaupunginkanslia ja
 • Anu Turunen, kaupunginkanslia.

Tällä päätöksellä myönnettävän määrärahan lisäksi toimialoilla on käytössä viime vuonna säästynyttä lähiörahaston rahoitusta, jonka perusteella hankkeille on myönnetty budjettiin ylitysoikeutta vuonna 2018. Tätä määrärahaa on käytössä yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi