Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019

HEL 2018-004039
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 631 §

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistuvan budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet siten täydennettynä, että:

1) Osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota syrjään jäävien ryhmien osallistumisen tukemiseen (mm. digitaalisuuden tukeminen, selkokielisyys/monikielisyys, ihmisten tavoittaminen heidän omissa toimintaympäristöissään). Ja selvitetään mahdollisuudet tukea myös muuta kuin digitaalista osallistumista.

2) Lähtökohtaisesti kaikki ehdot täyttävät ehdotukset etenevät äänestysehdotukseen.

3) Kaupunginhallitukselle tuodaan alkusyksystä 2019 selvitys osallistuvan budjetoinnin ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budjetoinnin periaatteita ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata.

4) Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosenttia seurataan niin, että äänestyskäyttäytymistä voidaan tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja kuntavaaleissakin.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että pormestari päättää vuosittain yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvioinnin pohjalta sekä vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli alueosallisuuden päällikkö Titta Reunanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistuvan budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet siten täydennettynä, että:

1) Osallistuvan budjetoinnin toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota syrjään jäävien ryhmien osallistumisen tukemiseen (mm. digitaalisuuden tukeminen, selkokielisyys/monikielisyys, ihmisten tavoittaminen heidän omissa toimintaympäristöissään). Ja selvitetään mahdollisuudet tukea myös muuta kuin digitaalista osallistumista.

2) Lähtökohtaisesti kaikki ehdot täyttävät ehdotukset etenevät äänestysehdotukseen.

3) Kaupunginhallitukselle tuodaan alkusyksystä 2019 selvitys osallistuvan budjetoinnin ensimmäisestä toteutuksesta, jotta osallistuvan budjetoinnin periaatteita ja toteutustapaa voidaan tarvittaessa korjata.

4) Osallistuvan budjetoinnin äänestysprosenttia seurataan niin, että äänestyskäyttäytymistä voidaan tutkia vastaavasti kuin valtiollisissa ja kuntavaaleissakin."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä erillisenä liitteenä olevat osallistuvan budjetoinnin valmistelu- ja toteutusperiaatteet.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestari päättää vuosittain yhteneväisin ja läpinäkyvin perustein äänestysvaiheeseen etenevät budjettiehdotukset toimialojen laatiman toteutusarvioinnin pohjalta sekä vahvistaa äänestystuloksen ja toimeenpanon.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 §:n 1047 kohdalla kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi siten, että osallisuusrahaston tuotosta voidaan rahoittaa vuosittain osallistuvan budjetoinnin kustannukset sisältäen toimeenpanon henkilöstön, alueellisen osallisuuden käyttömenot sekä osallistuvan budjetoinnin alueellisesti päätettävät summat.

Kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 § 9 perustaa itsenäiseksi taseyksiköksi muodostettavan Osallisuusrahaston, - Delaktighetsfonden. Osallisuusrahaston tarkoituksena on edistää yhdenvertaista kaupunkia luomalla taloudelliset edellytykset helsinkiläisten asukkaiden ja yhteisöjen esittämien hankkeiden ja projektien toteuttamiselle hallintosäännön VII osan 27 luvun 1 § mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto totesi rahaston perustamispäätöksen yhteydessä, että kaupunginhallitus tulee erikseen päättämään osallistuvan budjetoinnin määrärahan valmisteluperiaatteista ja toteutuksesta.

Sulje

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 615

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23640

katja.m.henttonen@hel.fi

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 310 23437

titta.reunanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Katja Henttonen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 23640

katja.m.henttonen@hel.fi

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi