Gasum Oy:n kanssa solmittava sopimus maakaasuputken siirtämisestä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004076
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 600 §

Gasum Oy:n kanssa solmittava sopimus maakaasuputken siirtämisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Gasum Oy:n kanssa solmittavan sopimuksen maakaasuputkiston siirtämisestä.

Samalla kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sopimuksen tausta

Maakaasun siirtoputkisto on rakennettu pääsääntöisesti 1980-luvulla sen aikaisen maakaasuputkistoista annettujen säädösten, rakentamisen standardien ja määräysten mukaisesti. Maakaasuputki kulkee tiivistyvien asuinalueiden läpi sekä uusien liikennehankkeiden (mm. Raide-Jokeri) alueilla. Maakaasuputken siirtoon on ilmennyt tarve useilla alueilla, koska vanhan standardin mukaisesti toteutettujen putkien turvaetäisyysvaatimukset eivät mahdollista uutta suunnitelmien mukaista maankäyttöä. Esimerkiksi rakenteilla olevan Suursuon uuden päiväkodin käyttöönottaminen ei ole mahdollista ennen kuin maakaasuputken siirto alueella on tehty. Maakaasuputken uudella linjauksella pyritään samalla ennakoimaan tulevia maankäytön muutoksia ja välttymään putkiston siirtämiseltä useaan kertaan.

Kaasuputkiston uutta linjausta on valmisteltu Gasum Oy:n ja kaupungin yhteistyöllä siten, että tavoitteena on ollut parhaan sijaintivaihtoehdon löytäminen ja kustannustehokkuus siirron toteuttamisessa. Maakaasuputkiston siirron suunnittelukustannusten korvaamisesta on päätetty erikseen kaupunkiympäristön toimialalla. Maakaasuputkiston siirtämisestä tehdyn perussuunnittelun loppuraportti on asian liitteenä 2.

Maakaasuputken omistajana ja käyttöoikeuden haltijana Gasum Oy:n on itse suunniteltava sekä suoritettava maakaasuputkiston siirto, jonka kustannukset kaupunki on velvollinen korvaamaan. Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on neuvotellut Gasum Oy:n kanssa molempia osapuolia tyydyttävän sopimuksen, jolla sovitaan maakaasuputken siirrosta ja siirrosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Sopimuksen sisältö ja tarkoitus

Hyväksyttävällä sopimuksella sovitaan maakaasun siirtoputkiston muutoksien toteutuksesta ja toteutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sopimuksen liitekarttojen mukaisissa kohteissa, joita ovat:

1. Patola, Käskynhaltijantie putkimuutos DN400 (liitteenä olevan sopimusluonnoksen liite 1; Aluekartta Patolan lähtö-Pirkkola, piirustus no. 3060058_1-04-00002, lehti 1/3, 1.1. VE1 Puisto 2,5 km mukaisesti)

2. Maunula putkimuutos DN400 (liitteenä olevan sopimusluonnoksen liite 2; Aluekartta Patolan lähtö –Pirkkola, Pirkkola - Lassilan lähtö piirustus no. 3060058_1-04-00004, lehti 3/3, 2.1. VE1 Suursuonlaita-Pirjontie - Pirkkolantie 0,8 km mukaisesti)

3. Ruskeasuon haaran putkimuutos DN100 0,2 km, joka noussut esiin perussuunnittelun jälkeen Raide-Jokerin suunnittelussa (liitteenä olevan sopimusluonnoksen liite 7; Ruskeasuon haara DN100 muutos, piirustus no. 1060015_2-01-00003)

Gasum Oy on sopimuksen mukaan velvollinen valvomaan hankkeen toteutuksessa myös Helsingin kaupungin etua ja että laskutettavat kustannukset ovat tarpeellisia ja kohtuullisia.

Sopimus on kokonaisuudessaan tämän esityksen liitteenä 1.

Kustannusarvio

Sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupunki vastaa maakaasuputken siirrosta aiheutuvista kustannuksista. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti lisättynä Gasum Oy:n hallinnollisilla kuluilla (12%). Sopimuskohteen laskutusarvio on noin 17 875 000 (alv 0%). Sopimuksen mukaan kustannusarviota ei saa ylittää ilman erillistä neuvottelua/sopimusta osapuolten välillä.

Lisäksi Gasum Oy veloittaa erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan mahdolliset asiakkaille maksettavat kaasun käyttökatkoskustannukset (noin 10 000 euroa), LNG:n syötön aiheuttamat kustannukset liitostyön aikana (noin 20 000 euroa), liitostöiden vaatimat ulospuhalluskaasujen kustannukset (noin 30 000 euroa), operointi- ja liitostyökustannukset (noin 100 000 euroa/osuus/vuosi) sekä käytössä olevan maakaasuputkiston turvallisuusvalvontakustannukset (noin 80 000 euroa).

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan sopimuksen mukaiset maakaasuputkiston siirtämisen kokonaiskustannukset ovat enintään 18 500 000 euroa (alv 0%).

Siirtotyö laskutetaan vuosien 2018-2020 aikana siten, että vuonna 2018 laskutetaan suunnittelu- ja valmistelukustannukset sekä osa materiaalikuluista (noin 10 %), vuonna 2019 materiaali-, rakennus- ja asennuskulut (noin 50 - 80 %, riippuen Pirkkolantien osuuden toteuttamismahdollisuuksista) ja muut laskuttamatta olevat kulut vuonna 2020 (noin 10 - 40 %, riippuen Pirkkolantien osuuden toteuttamismahdollisuuksista).

Rahoitus

Kaupunkiympäristön toimiala on varautunut sopimuksesta aiheutuviin kustannuksiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmassaan talousarvion kohdasta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiskelpoiseksi saattaminen yhteensä 1,7 miljoonaa euron määrärahalla. Vuosina 2019 ja 2020 syntyviin kustannuksiin tullaan varaamaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitettavista esirakentamisen määrärahoista tulevissa toimintasuunnitelmissa sopimuksen edellyttämä rahoitus.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 12.06.2018 § 328

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan korvaamaan Gasum Oy:lle liitteenä nro 1 olevan sopimuksen mukaisesti maakaasuputkiston siirtämisen kustannuksia enintään kahdeksantoistamiljoonaa viisisataatuhatta (18 500 000) euroa.

B

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 22 kokouksen asiana nro 10.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi

Merja Mäkipää, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 36453

merja.makipaa@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864

peter.haaparinne@hel.fi