Hankinta, pää- ja arkkitehtisuunnittelu, LVI-suunnittelu, Laakson yhteissairaala

HEL 2018-004100
21. / 641 §

Hankintaoikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 6.11.2018 § 169 tekemästä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Rakennetekniikka Oy:n (jäljempänä Ramboll-Sweco) yhdessä tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan 6.11.2018 (169 §) tekemästä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella teknisen johtajan päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 28.5.2018 § 385 ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus 5.2.2018 § 12 hyväksynyt Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen. Sopimuksen mukaisesti hankintojen tilaajina ovat Helsingin kaupunki ja HUS. Helsingin kaupunki vastaa hankintojen kilpailuttamisesta omasta ja HUS:n puolesta.

Rakennesuunnittelun kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelynä. Hankinnasta julkaistiin ennakkoilmoitus 11.5.2018 ja hankintailmoitus 27.6.2018 sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa. Osallistumishakemukset tuli jättää 15.8.2018 klo 13.00 mennessä.

Ehdokkaiden valintaperusteiden mukaisesti arvioitaviksi esittämät referenssit pisteytettiin ehdokkaiden vertailemiseksi. Suoritetun arvioinnin perusteella tarjouskilpailuun valittiin kaikki neljä ehdokasta eli ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-lnsinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), ryhmittymä Ramboll-Sweco (Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy), WSP Finland Oy ja Sitowise Oy.

Tilaaja toimitti tarjoajille kutsun tarjousvaiheeseen sekä tarkistetut tarjouspyyntöasiakirjat 3.9.2018. Kaikille tarjoajille järjestettiin yhteinen tarjouspyyntöasiakirjojen esittelytilaisuus 12.9.2018.

Tarjoajat jättivät 19.9.2018 alustavat tarjoukset (laatutarjous), joissa ilmoitettiin avainhenkilöiden kokemus sitovasti ja lopullisessa muodossa. Ehdokkaat Sitowise Oy ja WSP Finland Oy eivät jättäneet alustavaa tarjousta ja ilmoittivat vetäytyvänsä tarjouskilpailusta.

Tarjoajat jättivät lopulliset tarjouksensa (hintatarjous) 22.10.2018 klo 13.00 mennessä. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaat pisteet tarjouskilpailussa sai ryhmittymä Unitas (Saanio & Riekkola Oy, A-lnsinöörit Suunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen suunnittelupalvelu Oy), joka valitiin Laakson yhteissairaalan rakennesuunnittelijaksi.

Ryhmittymä Ramboll-Sweco teki valintapäätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Pöytäkirjanote teknisen johtajan päätöksestä 6.11.2018 § 169 on lähetetty ryhmittymä Ramboll-Swecolle sähköpostitse 6.11.2018. Ryhmittymä Ramboll-Swecon hankintaoikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 19.11.2018, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa.

Hankintapäätös

Tekninen johtaja päätti 6.11.2018 § 169 § hyväksyä tarjouspyynnön mukaisin vertailuperustein parhaan tarjouksen antaneen ryhmittymän Unitas Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelijaksi ja oikeuttaa palvelutilaverkkoyksikön päällikön allekirjoittamaan Helsingin kaupungin puolesta hankesuunnitteluvaiheen rakennesuunnittelun sopimukset sekä mahdolliset lisä- ja muutostyötilaukset kaupunginhallituksen 28.5.2018 §385 hyväksymän Helsingin kaupungin ja HUS:n välisen Laakson yhteissairaalan hankesuunnitteluvaiheen toteuttamista ja siihen liittyvää hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Hankintaoikaisuvaatimus

Ramboll-Sweco on esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että tarjouskilpailun voittajaksi hankintapäätöksellä valittu ehdokasryhmittymä Unitas on ilmoittanut laatutarjouslomakkeellaan kahden hankkeen osalta Ramboll-Swecon käsityksen mukaan virheellisiä tuntimääriä. Virheelliset tuntimäärät koskevat sellaisia referenssejä, jotka Unitaksen johtavaksi erityisasiantuntijaksi merkitty ********** ja vastaavaksi teräsrakenteiden suunnittelijaksi merkitty ********** ovat suorittaneet ollessaan Sweco-konsernin yhtiöiden palveluksessa. Sweco-konsernin tietokantoihin merkityistä tuntikirjauksista on todennettavissa, että Unitaksen tarjouslomakkeella ilmoitetut tunnit ja tehtäväkuvaukset ovat antaneet virheellisen kuvan henkilöiden osallistumisesta referenssikohteen suunnittelutyöhön. Ramboll-Swecon käsityksen mukaan ehdokasryhmittymä Unitaksen avainhenkilöiden henkilökohtaisten referenssien pistemäärästä tulisi vähentää uudiskohteiden osalta kaksi (2) pistettä ja korjausrakennuskohteiden osalta neljä (4) pistettä eli yhteensä kuusi (6) pistettä. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Asianosaisen kuuleminen

Ryhmittymä Unitas on antanut lausunnon Ramboll-Swecon hankintaoikaisuvaatimukseen. Unitas toteaa, että ********** toimi Olympiastadionin uudistusprojektissa projektin ohjausryhmän jäsenenä 12/2012 – 8/2017 sekä vastuullisen rakennesuunnittelijan varamiehenä projektin luonnosvaiheen ajan ja projektin toteutusvaiheen aikana elokuuhun 2015 saakka. ********** on näin ollen toiminut ohjausryhmän jäsenenä 4 vuotta 8 kk ja vastuullisen suunnittelijan varamiehenä 2 vuotta 6 kk. Täten on selvää, että ********** työpanos on ollut huomattavan paljon suurempi kuin Swecon järjestelmistä löytynyt 43 tuntia. Vastuullisen suunnittelijan varamiehenä ********** tuli seurata aktiivisesti projektin tapahtumia ja hän osallistui tarvittaessa katselmuksiin ja suunnittelukokouksiin hankkeessa sekä otti kantaa suunnitteluratkaisuihin yleisellä tasolla. Nämä tunnit on merkitty tuntilistaan projektille tehdyksi suunnittelutyöksi. Johtajan roolissa toimiessaan ********** ei voinut merkitä projektille tekemiään hallintotunteja asiakkaalta laskutettavaksi työksi ja siten nämä tunnit eivät kirjaudu järjestelmissä asiakas-projektille. ********** on toiminut Olympiastadionin uudistusprojektissa kahdessa päällekkäisessä ja vastuullisessa eri roolissa yhteensä noin 56 kk ajan.

Unitas toteaa, että ********** toimi Sweco-talon projektissa noin vuoden verran rakennesuunnittelun projektipäällikkönä sekä vastaavana suunnittelijana. ********** teki jo esisuunnitteluvaiheessa merkittävän työmäärän projektille, mm. tiukoista E-lukuvaatimuksista johtuen. Kyseisen projektin esi- ja luonnossuunnitteluun oli jo tarjousvaiheessa tarjousteknisistä syistä johtuen varattu vain vähän tunteja, joten ********** joutui kirjaamaan suurimman osan tunneistaan vetämänsä yksikön tunneiksi eikä projektille. Johtajan roolissa toimiessaan ********** ei voinut merkitä projektille ja näin asiakkaalta laskutettavaksi työksi myöskään projektille tekemiään hallintotunteja ja siten nämä tunnit eivät kirjautuneet järjestelmissä asiakasprojektille.

Unitas toteaa sekä ********** että ********** osalta, että laatuarviointilomakkeen arviointiperusteissa ei edellytetä, että hankkeelle tehty työmäärä olisi ollut pelkkää suunnittelutyötä. Lisäksi Unitas toteaa, että Ramboll-Sweco -ryhmittymän itsensäkin mukaan Sweco on vaihtanut seurantajärjestelmiään kahdesti projektien keston aikana, jolloin tiedon haku ei toimi luotettavasti aiemmista tietokannoista, eikä hakukoneella saatua tuntimäärää voi mitenkään pitää luotettavana tietolähteenä. Unitaksen lausunto on tämän asian liitteenä 2.

Johtopäätökset

Julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin. Laatuarviointilomakkeen mukaan avainhenkilöiden toteutuneen työpanoksen referenssikohteessa tulee olla vähintään 400 tuntia. Laatuarviointilomakkeessa ei ole edellytetty, että työpanoksen tulisi olla laskutettavaa työtä. Edellä mainittujen seikkojen ja Unitaksen antaman selvityksen perusteella hankintayksikkö hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 06.11.2018 § 169

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 146 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Päivi Pakarinen, lakimies, puhelin: 09 310 32240

paivi.pakarinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintaoikaisuvaatimus 19.11.2018, Ramboll Finland Oy ja Sweco Rakennetekniikka Oy
2. Lausunto_ryhmittymä_Unitas

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.