Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muuttaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004101
Asialla on uudempia käsittelyjä
37. / 258 §

Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle 11.1.1999, 19 § myöntämänsä lainan takaisinmaksuaikaa kahdella vuodella ja siirtää vuosien 2018-2019 lyhennyserät, yhteensä 27 003,48 euroa maksettavaksi tasalyhennyksin jatkoaikana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on tarjonnut musiikin opetusta jo yli 30 vuoden ajan. Opistossa toimii myös musiikkileikkikoulu ja oppilaita on yhteensä 500. Musiikkiopisto toimii Lassilassa erittäin hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto osti vuonna 1999 toimitilat Lassilassa sijaitsevasta Kiinteistö Oy Pallotalosta. Kaupunginhallitus myönsi 11.1.1999, 19 § toimitilojen ostamiseen 15 vuoden mittaisen tasalyhenteisen lainan. Lainan vakuutena olivat Koy Pallotalon osakkeet 11338-15898. Kaupunginhallitus päätti 8.1.2007, 16 § lykätä kahta lainan lyhennystä ja pidentää laina-aikaa 30.11.2020 asti. Lainan saldo on tällä hetkellä 40 505,22 euroa.

Kiinteistö Oy Pallotalo on joutunut vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen yhtiön suurimman osakkaan talousvaikeuksien vuoksi. Hakijan mukaan yhtiöstä 49 % omistava osakas ei ole maksanut vastikkeitaan kolmeen vuoteen ja on todettu varattomaksi. Kiinteistö Oy:n yhtiökokous on tehnyt päätöksen tilojen hallintaan otosta ja tiloja on yritetty myydä ja vuokrata tuloksetta yli kahden vuoden ajan. Muut osakkaat joutuvat vastaamaan yhtiön taloudesta ja vastikkeista yhteisvastuullisesti. Musiikkiopisto on 21 % omistusosuudella Koy Pallotalon toiseksi suurin osakas ja opiston ylimääräisten vastikkeiden yhteismäärä vuoden 2018 osalta on 78 750 euroa.

Musiikkiopisto yrittää edelleen osaltaan aktiivisesti ratkaista kiinteistöosakeyhtiön ongelmaa ja tarvitsee oman taloutensa vakauden varmistamiseen kaupungin myöntämän lainan lyhennysten lykkäystä seuraavan kahden vuoden osalta. Laina-aikaa pidennettäisiin vastaavasti kahdella vuodella 30.11.2022 saakka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.