Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004216
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 381 §

Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

  • hyväksyä 105 162 euron suuruisen lisäpääomasuorituksen tekemisen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 105 162 euroa lisäpääomasuorituksen maksamiseen vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus päätti 8.3.2010 § 263 perustaa eräille alueille alueelliset yhtiöt jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä oikeuttaa kiinteistölautakunnan vahvistamaan mm. Jätkäsaaren jätteen putkikeräysyhtiön ja putkikeräysjärjestelmän käyttäjiksi ja yhtiön osakkaaksi tulevien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkikeräysjärjestelmien käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

Putkikeräysjärjestelmän yleisten osien merkintämaksut

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 § 1429 myöntää mm. Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle 1 254 140 euron määrärahan yleisten kohteiden yleisten osien rakennusoikeuden mukaisen määrän osakemerkinnän lisäpääomasuorituksena.

Putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaisten osien lisäpääomasuoritukset

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2015 § 1181 myöntää kahden yleisen kohteen jätteen putkikeräysjärjestelmän kiinteistökohtaisten osien mukaiset kauppahinnat Jätkäsaaren putkikeräysyhtiölle yhteensä 37 136 euroa. Edelleen kaupunginhallitus päätti 11.12.2017 § 1113 myöntää 129 822 euron suuruisen kahden yleisen kohteen kiinteistökohtaisten osien mukaisen lisäpääomasuorituksen tekemisen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Määrärahaesitys

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy esittää, että Helsingin kaupunki suorittaisi yhden kiinteistön (Jätkäsaaren peruskoulun luokat 1-2 ja päiväkoti) kiinteistöliittymän arvon suuruisen lisäpääomasuorituksen. Osakemerkinnän 105 162 euron lisäpääomasuoritus merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksu kohdistuu Helsingin kaupungin jätteen putkikeräysjärjestelmän perustamissopimuksen yhteydessä 12.4.2010 merkitsemiin Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n B osakkeisiin 73 000 kappaletta.

Lisäpääomasuorituksiin tarvittava 105 162 euron määräraha tulisi myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi