Toimivallan siirtäminen Kaupunkiympäristön toimialalla liikennelaitoksen toimitusjohtajalle henkilöstörekistereitä koskevat asiat

HEL 2018-004217
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, kumoten asiassa 3.5.2018, 69 §, tekemänsä päätöksen, että johtokunnan puolesta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista, rekisteröidyn informoinnista, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä, tietojen arkistoinnista samoin kuin rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä päätti liikenneliikelaitoksen hallintopäällikkö.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) ja kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) sisältävät sääntelyä henkilötietojen käsittelystä laajasti ja kattavat sekä automaattisen tietojen käsittelyn että muussa muodossa tapahtuvan rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn.

Tietosuojalaki edellyttää, että rekisterinpitäjän tulee laatia henkilörekistereistään rekisteriseloste. Henkilörekistereihin liittyvää toimintaa ohjaavat yleislakeina tietosuojalaki ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on liikenneliikelaitoksen (HKL) henkilörekisterien rekisterinpitäjä. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien rekisterinpitäjän oikeudet on suositeltavaa siirtää toimialan viranhaltijoille, jotta rekisterinpidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

HKL:n henkilörekistereihin ja rekisteriselosteisiin liittyviä asioita käsitellään erityisesti Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön hallintopalveluissa ja HR-palveluissa ja talous ja toiminnanohjaus -yksikön it-palveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Lisäksi HKL:n tietosuojayhdyshenkilönä toimii hallintopalvelujen lakimies. Toiminnan järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista on, että johtokunta siirtää henkilörekistereitä koskevaa toimivaltaa hallintopäällikölle.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 03.05.2018 § 69

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan puolesta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista, rekisteröidyn informoinnista, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä, tietojen arkistoinnista samoin kuin rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä päättää liikenneliikelaitoksen hallintojohtaja.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Anna Lonka, lakimies, puhelin: 09 310 26741

anna.lonka@hel.fi