Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004236
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 350 §

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen valmisteluryhmän esityksen mukaan. Kaupunginhallituksessa käsitellään esitys hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen organisoinnista uudelleen syksyllä, huomioiden miten sote-uudistus on ratkennut.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ehkäisevän päihdetyön järjestämislain 5 §:ssä tarkoitettu ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja ehkäisevän päihdetyön tehtävistä huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppuun lause "Kaupunginhallituksessa käsitellään esitys hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen organisoinnista uudelleen syksyllä, huomioiden miten sote-uudistus on ratkennut."

Kannattaja: Maria Ohisalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään kpl 1 loppuun lause: "Kaupunginhallituksessa käsitellään esitys hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen organisoinnista uudelleen syksyllä, huomioiden miten sote-uudistus on ratkennut."

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen valmisteluryhmän esityksen mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että ehkäisevän päihdetyön järjestämislain 5 §:ssä tarkoitettu ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja ehkäisevän päihdetyön tehtävistä huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 2017-2021. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen ja koordinoinnin kehittäminen on nostettu yhdeksi kaupunkistrategian kärkihankkeiksi.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan kunnan keskeisiä tehtäviä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työllä kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä rakennetaan, ylläpidetään ja parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Lainsäädäntö ohjaa kuntia nimeämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot ja kunnan toimialojen on tehtävä yhteistyötä keskenään sekä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä myös mahdollisen maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen. Monissa muissakin kunnan toimintaa ohjaavissa laeissa mainitaan velvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ehkäisevän päihdetyön järjestämislaki taas edellyttää, että kunnan tulee organisoida tarpeen mukainen ehkäisevä päihdetyö alueellaan ja nimetä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin.

Helsingin kaupungin johtoryhmässä on käsitelty kaupunkistrategian toimenpiteitä ja päätetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisrakenteen valmistelun aloittamisesta 12.12.2017. Työtä varten perustettiin valmisteluryhmä, joka sai tehtäväkseen luoda kattava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin ja johtamisen rakenne sekä kuvata roolit, vastuut, tehtävät ja jäsenet 31.3.2018 mennessä sekä tukea johtamisrakenteen käyttöönottoa 31.5.2018 saakka.

Valmisteluryhmässä oli edustus kaikilta toimialoilta sekä kaupunginkansliasta. Ryhmä kokoontui 6 kertaa. Valmistelussa on huomioitu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö sekä kunta- että maakuntatasolla ja kartoitettu Helsingissä toimivia monialaisia yhteistyöverkostoja. Lisäksi on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset kuntien hyvinvointijohtamisesta ja –rakenteista. Valmistelun aikana on tehty yhteistyötä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa ja vahvistettu PKS-yhteisyyden näkökulmaa. Valmisteluryhmän esitys on käsitelty kaupungin johtoryhmässä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uudenlainen johtaminen ja koordinointi

Helsingissä on vahvat perinteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä niin toimialoilla kuin kaupunkiyhteisenä toimintana. Kokonaisuus on laaja ja työn ensimmäisessä vaiheessa on esitetty millä rakenteella Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johdetaan joustavasti ja ketterästi. Uusi toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa, sekä nivoo tämän keskeisen kaupungin perustehtävän kiinteästi sen johtamisjärjestelmään.

Kunnan ylin johto eli kaupunginvaltuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kaupungissa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johtaa kaupungin johtoryhmä. Valmisteluryhmä ehdottaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamista varten perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) ohjausryhmä ja valmisteleva asiantuntijaryhmä.

Ohjausryhmän tehtävinä on kaupunkistrategian pohjalta määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisimmät painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi ohjausryhmä ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toimialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet näkyvät vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Ryhmä ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua ja osallistuu hyvinvointikertomusprosessiin. Ohjausryhmä edistää myös osallisuus- ja vuorovaikutuskäytäntöjen toteutumista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleissa.

Asiantuntijaryhmä valmistelee ohjausryhmän asiat sekä koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden ja toimenpiteiden näkyvyyden toimialojen vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Asiantuntijaryhmä huolehtii riittävästä yhteistyöstä toimialoilla asioita valmisteltaessa ja tarvittaessa pyytää kohdennetusti näkemyksiä toiminnan johdolta. Ryhmä valmistelee Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa sekä huolehtii sen kytköksestä lasten ja nuorten sekä ikäihmisten toimeenpanosuunnitelmien tekemiseen. Ryhmä osallistuu vuosittaisen HYTE-raportin tuottamiseen sekä kerran valtuustokaudessa tehtävän laajan hyvinvointikertomuksen sisältöjen tuottamiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio keskitetään kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle ja työtä varten nimetään päätoiminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, jonka tehtävinä on työn kokonaiskoordinointi, maakuntayhteistyö, monialaisten verkostojen yhteistyön edistäminen sekä hyvinvointisuunnitelmien ja raportoinnin kehittäminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan laajana yhteistyönä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toteutetaan osana kaupungin talouden ja toiminnan vuosisuunnittelua sekä monialaisissa verkostoissa. Vaikuttavat toimintatavat ja raportointikokonaisuudet tuodaan jatkossa näkyviksi digitaalisessa muodossa ja näin mahdollistetaan asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten osallistuminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön.

Uudessa toimintamallissa vahvistetaan liikunta-, kulttuuri ja kaupunkisuunnittelun näkyvyyttä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kaupunkistrategian kärkihankkeet liikkumisohjelma ja nuorten syrjäytymishaasteen ratkaiseminen toimivat osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Ehkäisevällä päihdetyöllä ehkäistään ja vähennetään eriarvoisuutta ja päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Ehkäisevän päihdetyön suunnittelu ja toimeenpano tapahtuu jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän sekä lakisääteisten- ja muiden verkostojen sekä keskushallinnon ja toimialojen yhteistyössä.

Työtä kokoavana ja ohjaavana uutena asiakirjana toimii valtuustokausittainen Helsingin hyvinvointisuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Hyvinvointisuunnitelma suuntaa ja toimeenpanee strategiassa määriteltyjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita kaupungissa. Se koostuu toimialojen ja verkostojen asettamista tavoitteista ja toimenpiteistä sekä lakisääteisistä lasten ja nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelmista.

Kokonaisuuden onnistumista ja vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Uudenlainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti toimii yhtenä sisällön arviointivälineenä. Ohjausryhmä käsittelee vuosiraporttia tammi- helmikuussa ja tämän jälkeen se liitetään osaksi raamin lähetekeskustelua kaupunginvaltuustossa.

Johtamis- ja koordinaatiorakenne toimeenpannaan kansliapäällikön päätöksellä, jolla asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä ja asiantuntijaryhmä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Esitetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapa kokoaa jo olemassa olevaa toimintaa aiempaa systemaattisemmaksi kokonaisuudeksi sekä integroi toimijoita ja toimintaa uudella tavalla. Uusi toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistä johtamista ja koordinoimista osana kaupungin johtamisen uudistumista. Lisäksi toimintatapa nivoo tämän yhden kunnan tärkeimmistä perustehtävistä kiinteästi kaupungin johtamiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 305

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Paavo Arhinmäki: Viikoksi pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Stina Högnabba, Erikoistutkija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, Erikoistutkija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi