Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten keskeiset muutokset

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004498
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 336 §

Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten keskeiset muutokset

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten keskeiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta.

Kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista on päästy sopimukseen. Virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020.

Kunta-alan sopimus noudattaa kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Vuonna 2018 sopimuskorotukset ovat keskimäärin 1,3 prosenttia ja vuonna 2019 keskimäärin 2,16 prosenttia. Yhteensä kustannusvaikutus 26 kuukauden sopimusjaksolla on 3,46 prosenttia. Palkankorotusten kokonaistaso on jokaisella sopimusalalla sopimuskauden aikana yhtä suuri.

Sopimus sisältää 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien yleiskorotukset, jotka ovat erisuuruisia eri sopimusaloilla. Lisäksi 1.1.2019 lukien tulee paikallinen järjestelyerä, jonka tarkemmasta kohdentamisesta neuvotellaan pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.

Tammikuussa 2019 maksettavalla 9,2 prosentin suuruisella kertaerällä henkilöstöä kannustetaan tuloksellisuuteen. Erillinen kertaerä maksetaan jokaiselle, jonka osalta sopimuksen mukaiset edellytykset palvelussuhteessa täyttyvät.

Sopimukseen sisältyvät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 2017-2018 ja 2018-2019 lomaraha vapaaksi sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on sovittu paikallisesti kaupunginkanslian ja henkilöstöjärjestöjen kesken.

Lisäksi on sovittu muutoksista mm. työaikoihin, isyysvapaan palkallisuuteen ja tilapäiseen hoitovapaaseen.

Kunta-alan sopimus ei muuta niin sanottua kilpailukykysopimusta eikä myöskään kajoa lomarahojen leikkaukseen tai niiden kompensointiin.

Uudet virka- ja työehtosopimukset sekä yleiskirjeet löytyvät KT Kuntatyönantajien sivuilta

Liitteinä oleviin kaupungin ohjeisiin on koottu tarkemmin uusien virka- ja työehtosopimusten muutokset sopimusaloittain.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 37965

marju.pohjaniemi@hel.fi

Asta Enroos, henkilöstöpolitiikan päällikkö, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi