Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004726
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 46 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajan nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Marja-Liisa Pohjaniemen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen apuelimenä toimii neuvottelukunta, joka tehtävänä on toimintaohjeensa mukaan antaa hallitukselle lausuntonsa yhtiön strategian muuttamisesta, henkilövuokrausta koskevan yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta, yhtiön budjetin ja toimintasuunnitelman perusteista, veloitushintojen muuttamisesta ja muista yhtiön hallituksen määrittelemistä asioista.

Henkilöstöjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi valittiin konsernijaoston 5.3.2018 § 18 päätöksen mukaisesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2018. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtaja valittiin yhtiön neuvottelukunnan puheenjohtajaksi pitkäaikaisen käytännön mukaisesti.

Yhtiökokouksessa 19.4.2018 hyväksyttiin myös neuvottelukunnan uusi toimiohje. Toimiohjeen mukaan neuvottelukunnan kukin osakkeenomistaja voi tarvittaessa vaihtaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi