Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004749
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 48 §

Jäsenten nimeäminen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon ja hallitukseen toimikaudelle 2018-2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr:n sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi hallintoneuvoston jäseneksi pormestari Jan Vapaavuorta ja hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr –niminen säätiö on perustettu määräajaksi 30.6.2021 saakka. Säätiön hallitus voi tarvittaessa jatkaa toimintaa vuoden kerrallaan yhteensä enintään kolmella vuodella 30.6.2024 saakka edellyttäen, että varoja toiminnan jatkamiseen saadaan riittävästi.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä, ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia.

Säätiön tarkoituksena on pyrkiä edistämään sitä, että pääkaupunkiseutu olisi vuonna 2021 kansainvälisesti tunnustettu näyteikkuna ja referenssialue mainituille painopistealueille syntyvien ratkaisujen ja palveluiden osalta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö ei ole kaupungin määräysvallassa eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallintoneuvosto

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee itse jäsenensä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa koskevan syyskokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään viisi (5) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Lahden esityksestä.

Hallintoneuvosto valitsee hallintoelinten jäsenet hallituksen esityksen pohjalta huomioiden säätiön sääntöjen 5 ja 8 §:ien ja työjärjestyksen määräykset. Hallintoneuvosto valitsee työjärjestyksen mukaan puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa itse.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on pormestari Jan Vapaavuori.

Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy seuraavan syyskokouksen päättymiseen.

Hallituksen jäsenistä enintään kolme (3) tulee nimetä pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksestä.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa säätiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen, hallinnon tai elinkeinoelämän sisällöllistä, hallinnollista tai taloudellista asiantuntemusta.

Jäsenenä hallituksessa on elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Lopuksi

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö pyytää kaupunkia tekemään 29.6.2018 mennessä esityksen yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi