Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004929
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 103 §

Etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa etsivän nuorisotyön toteuttamisen toimintamallia siten, että:

1.
jatkossa Helsingin kaupunki hakee itse valtionavustuksen Helsingissä järjestettävään etsivään nuorisotyöhön.  
2.
Helsingin kaupunki toteuttaa etsivää nuorisotyötä sekä omana toimintanaan että hankkii etsivää nuorisotyötä julkisena hankintana.
3.
Helsingin kaupunki ei jaa erillisiä etsivän nuorisotyön avustuksia, vaan tehtävä hankinta kattaa toiminnasta syntyvät kulut palveluntuottajille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.8.2012, § 893 että kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä. Etsivä nuorisotyö tukee ja ohjaa alle 29-vuotiaita nuoria löytämään palvelut, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivällä nuorisotyöllä parannetaan palvelujen saavutettavuutta niille nuorille, joilla ei ole kykyä hakeutua itsenäisesti palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön palvelut Helsingissä on järjestetty siten, että kaupunki tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä itse ja hankkii osan palvelutuottajilta. Etsivän nuorisotyön järjestämiseksi aluehallintovirasto myöntää valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin. Myönnettävä valtionavustus ei kata kokonaan etsivän nuorisotyön kuluja, vaan hakijoilta edellytetään omaa taloudellista panostusta.

Toimeenpanosta aiemmin vastannut opetusvirasto on kilpailuttanut etsivän nuorisotyön järjestämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen ajalle 1.1.2017–31.12.2018. Sopimuksen tehneet palveluntuottajat ovat hakeneet etsivän nuorisotyön valtionavustusta suoraan aluehallintovirastolta. Valtion avustuksen lisäksi Helsingin kaupunki on myöntänyt erillistä järjestöavustusta niille palveluntuottajille, jotka ovat saaneet etsivän nuorisotyön valtionavustusta ja joiden kanssa Helsingillä on yhteistyösopimus. Nuorisopalveluiden avustusohjesääntö ei tunnista tällaista avustusmuotoa, eikä tämän kaltaisen avustuksen luomista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle pidetä mielekkäänä.

Tarkoituksena on muuttaa etsivän nuorisotyön toteuttamismallia niin, että Helsingin kaupunki hakee etsivää nuorisotyötä varten myönnettävän valtionavustuksen vuodesta 2019 alkaen kokonaisuudessaan ja tuottaa osan etsivästä nuorisotyöstä palveluostona. Jatkossa palveluntuottajilta hankittavaa etsivää nuorisotyötä ei ole tarkoitus erikseen avustaa, vaan hankinnasta tehdään nykyistä selkeämpi ostopalvelusopimus. Kun Helsingin etsivän nuorisotyön toteuttamismallista on päätetty, myös kaupungin omien etsivän työn työntekijöiden työsuhteet voidaan vakinaistaa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätietojen antaja

Timo Kontio, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 20804

timo.kontio@hel.fi

Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 09 310 89121

tiina.nurmi@hel.fi