Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004932
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 395 §

V 13.6.2018, Kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kansakoulunkatu 3)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myydä Helsingin kaupungin 4. kaupunginosassa korttelin 162 tontin 3 ja sillä sijaitsevan rakennuksen osoitteessa Kansakoulukatu 3 (kiinteistötunnus 91-4-162-3) CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF:lle/perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun seuraavin ehdoin:

1.

Kauppahinta on yhdeksäntoistamiljoonaa viisisataatuhatta (19 500 000) euroa.

2.

Kauppahinta maksetaan yhdessä erässä.

3.

Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman. Vuokrasopimus ja rasitesopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti.

4.

Muilta osin noudatetaan kauppakirjan ehtoja. Kauppakirjaluonnos on liitteenä 1.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään edellä mainittuun kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia ja valtuuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan liitteineen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että perusteluosan toiseksi viimeisen kappaleen viimeinen virke kuuluu seuraavasti: "Kauppa toteuttaa osaltaan vuoden 2018 talousarviossa mainittua 120 miljoonan euron kiinteän omaisuuden ja rakennusten myyntiarviota."

Vastaava korjaus tehdään myös tiivistelmään.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää myydä Helsingin kaupungin 4. kaupunginosassa korttelin 162 tontin 3 ja sillä sijaitsevan rakennuksen osoitteessa Kansakoulukatu 3 (kiinteistötunnus 91-4-162-3) CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF:lle/perustettavan yhtiön tai määräämänsä lukuun seuraavin ehdoin:

1.

Kauppahinta on yhdeksäntoistamiljoonaa viisisataatuhatta (19 500 000) euroa.

2.

Kauppahinta maksetaan yhdessä erässä.

3.

Kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman. Vuokrasopimus ja rasitesopimus allekirjoitetaan samanaikaisesti.

4.

Muilta osin noudatetaan kauppakirjan ehtoja. Kauppakirjaluonnos on liitteenä 1.

B

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön tekemään edellä mainittuun kauppakirjaan tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia ja valtuuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan liitteineen.

Sulje

Aikaisempi kiinteistövirasto on järjestänyt kohteesta kilpailutuskierroksen kesällä 2015. Kierros ei tuottanut toivottua tulosta. Koska kohteen myyntiä pidettiin edelleen tarpeellisena, päätetiin syksyllä 2017 hakea kohteelle ostajaa kohdennetulla neuvottelumenettelyllä. Kaupunkiympäristön toimialan kiinteistöjen kehittäminen -yksikkö on neuvotellut CapMan Nordic Real Estate II FCP-RAIF rahastoa (jatkossa ostaja) edustavan CapMan Real Estate Oy:n kanssa rakennuksen ja tontin kaupasta hintaan 19 500 000 euroa. Ostaja on esittänyt sitovan ostotarjouksen 26.4.2018.

Rakennuksen pääkäyttäjiä ovat tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelu- ja asemakaavoituspalvelut, jotka siirtyvät tulevaisuudessa nyt rakenteilla olevaan uuteen kaupunkiympäristötaloon Työpajankatu 8:aan. Ostajan tarkoituksena on Kansakoulunkadun tontilla sijaitsevan nykyisen toimistorakennuksen peruskorjaus ja säilyttäminen.

Kiinteistökauppa on kaupungin kannalta perusteltu, sillä myynnin seurauksena välttävässä kunnossa oleva rakennus saa uuden elinkaaren ja uudet käyttäjät. Samalla kauppa toteuttaa osaltaan 135 miljoonan euron kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen saavuttamista sekä kaupunginhallituksen 16.12.2013 § 1360 antamaa kehotusta myydä teknisten virastojen käytössä olevat rakennukset ja tontit.

Sulje

Hankkeen aikataulu

Ostajan tavoitteena on käynnistää rakennuksen peruskorjaaminen loppuvuodesta 2020 sen jälkeen kun rakennus on vapautunut kaupungin käytöstä.

Ostaja hakee peruskorjauksen toteutusta varten tarvittavat luvat. Maankäytön yleissuunnittelu- ja asemakaavapalvelut pääsevät muuttamaan tulevaan kaupunkiympäristötaloon Kalasatamaan aikaisintaan vuoden 2020 kesäkuussa.

Tietoja ostajasta

CapMan Nordic Real Estate II- rahasto (CMNRE II) on CapMan Real Estaten toinen pohjoismainen aktiiviseen arvonluontiin keskittyvä rahasto. Rahastolla on yhteensä 425 miljoonaa euroa pääomaa pohjoismaisilta, eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta institutionaalisilta sijoittajilta ja sen sijoituskapasiteetti lainarahoitus mukaan luettuna on yli miljardi euroa. CMNRE II – rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin kasvukeskuksissa sijaitseviin toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin. CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu yli 30 kiinteistöalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan Real Estate hallinnoi tällä hetkellä 1,7 miljardin euron varoja ja sen ensimmäinen rahasto perustettiin vuonna 2005.

Voimassa oleva asemakaava ja tontin tiedot

Tontilla on voimassa asemakaava nro 10948, joka on hyväksytty 17.4.2001 ja tullut lainvoimaiseksi 1.6.2001. Rakennus on merkitty asemakaavaan toimistorakennusten korttelialueelle (KT merkintä).

Tontin pinta-ala on 2 334 m2 ja sille on rakennettu noin 7 372 k-em2 kokoinen toimistorakennus, jonka vuokrattava huoneistoala on runsaat 6 500 m2.

Kopio asemakaavasta on liitteenä 2.

Kauppahinta ja vuokran määrä

Kaupan neuvottelutulos vastaa noin 2 979 euroa/hyöty m2. Kohteen arvosta on hankittu ulkopuolisen asiantuntijan arviokirja. Kauppahinta vastaa kiinteistön markkina-arvoa.

Rakennus on tarkoitus vuokrata myynnin yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan käyttöön ylimenokaudeksi kaupanteosta 30.6.2020 asti kuukausihintaan kahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (81 250) euroa (+ alv). Kohteen kokonaisvuokraksi muodostuu noin 97 000 – 102 000 euroa (+ alv) kuukaudessa sisältäen pääomakulun lisäksi vuosittaisen ylläpidon, kiinteistöveron sekä kiinteistövakuutuksen, jotka laskettuna vuokratulle alalle on noin 14,82 - 15,52 euroa/m2/kk (+ alv). Kampin alueen uusien toimistovuokrasopimusten keskivuokra on 20 - 25 euroa/m2/kk (+ alv). Vuokrasopimuksen mukaan 1.7.2020 jälkeen lisävuokrakuukausien hinta on 133 995 € (+ alv) lisättynä vuosittainen ylläpito, kiinteistövero ja kiinteistövakuutus. Vuokrasopimus on oheismateriaalissa.

Lopuksi

Kaupunginhallitus kehotti päätöksellään 16.12.2013 § 1360 aikaisempaa kiinteistövirastoa ryhtymään toimiin, jotta teknisten virastojen käytössä olevat rakennukset ja tontit saadaan hyödynnettyä niitä kehittämällä ja realisoimalla ne mahdollisimman tehokkaasti. Kiinteistön myynitä on pidettävä kaupungin kannalta perusteltuna ja kaupungin edun mukaisena. Kauppa toteuttaa osaltaan asetettua 135 miljoonan euron kiinteän omaisuuden myyntitavoitetta.

Arviolausunto on salassa pidettäviä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 15.05.2018 § 240

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Silvia Modig: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Risto Heikkinen, Projektipäällikkö, puhelin: 310 23101

risto.heikkinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi