Katusuunnitelma, Sörnäinen, Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja välillä Vanha Talvitie - Hermannin rantatie, numero 30803/1

HEL 2018-004972
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 636 §

Kalasatamassa olevien Työpajanpihan ja Tukkutorinkujan välillä Vanha Talvitie−Hermannin rantatie katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavan katusuunnitelman:

Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja välillä Vanha Talvitie–Hermannin rantatie nro 30803/1 (liite nro 2).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelman lähtökohtana on asemakaavamuutos 12390 (2.6.2017). Katujen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen asemakaavan mukainen rakentaminen. Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja ovat uusia katuja, jotka sijoittuvat Tukkutorin alueen idänpuoleiseen kortteliin. Asemakaava-alueella sijaitsee nykyisiä toimisto- ja pienteollisuuskiinteistöjä.

Työpajanpihan itäpuolelle kortteliin 10591 rakentuu Kaupunkiympäristötalo.

Suunnitelma

Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja ovat jalankulkupainotteisia katuja, joilla on jalankulun ja pyöräilyn lisäksi huoltoajo sallittu. Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja muodostavat aukiomaisen katutilan. Katujen keskiosassa on istutus- ja oleskelualueita, joille sijoitetaan penkki- ja pöytäryhmiä. Työpajanpihan eteläosaan on merkitty terassivarausalue mahdollista kahvila-/ravintolatoimintaa varten.

Työpajanpihan kaikki kulkupinnat päällystetään maatiilellä. Tukkutorinkujalla päällysteenä on maatiilen lisäksi vaaleaa ja mustaa noppakiveä. Kadun kiveykseen muodostetaan kadun nimi noppakivistä.

Kasvillisuus on runsasta, monilajista ja kerroksellista. Kasvillisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota vuodenaikojen vaihteluun.

Pyöräpysäköintipaikkoja on sijoitettu katualueelle yhteensä 104 kappaletta.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 6.−19.6.2018 välisen ajan.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä 24.10.−6.11.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille.

Katusuunnitelmasta saatiin yksi muistutus.

Muistutuksen käsittely

Muistutus

Muistutuksessa esitetään suunnitelmapiirustuksessa poistettavaksi tekstiä, jossa osoitetaan, että tontin alueen pinnoitteet ovat tontin vastuulla.

Muistutuksessa esitetään merkintää korkoasemien tarkastamisesta siten, että ne ovat oikeassa suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin ja valuma-alueet ovat poispäin rakennuksista.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Katusuunnitelmassa hyväksytään pinnoitteet vain yleiselle alueelle. Katusuunnitelmassa tonttialueille esitetyt pinnoitteet ovat vain ohjeellisia eivätkä velvoita tontteja niiden tekemiseen. Katuun rajoittuvien uusien vasta rakentuvien tonttien kanssa pinnoitteiden suunnittelua on tehty yhteistyössä. Tavoitteena on saada katu- ja tonttialueiden pinnoitteet yhteensopiviksi yhtenäisen ilmeen luomiseksi, jotta alueelle saadaan luotua kaavan mukainen yhtenäinen aukiomainen tila.

Katusuunnitelmassa on esitetty tontin rajalle korkoasemat, jotka perustuvat nykyiseen tasaukseen.

Katusuunnitelmassa on esitetty kadun kuivatuksen painanne katualueen rajalle, joka on alempana kuin rakennuksen seinälinjalla oleva nykyinen maanpinnan korkeus.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 2 400 000 euroa (alv. 0 %), keskimäärin 314 euroa/m² (alv. 0 %).

Lisäksi suunnittelualueen esi- ja pohjarakentamisen kustannukset ovat yhteensä 1 600 000 (alv. 0 %), ilman maaperän pilaantuneisuuden kunnostamisen kustannuksia.

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 37 800 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdista 8 03 02 03 Projektialueiden kadut, 8 01 02 03 Esirakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.01.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Marjo Bruun, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39697

marjo.bruun@hel.fi