Verkkosaaren pohjoisosan katusuunnitelmien hyväksyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004982
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 478 §

Verkkosaaren pohjoisosan katusuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

 • Kalasatamankatu välillä Verkkosaarenkatu–Vanha talvitie suunnitelmapiirustus nro 30862/1 (liite 2)
 • Vanha talvitie välillä Hermannin rantatie–Verkkoneulan aukio suunnitelmapiirustus nro 30863/1 (liite 5) 
 • Verkkoneula välillä Hermannin rantatie–Verkkosaarenranta suunnitelmapiirustus nro 30864/1 (liite 7) 
 • Verkkoneula ja Verkkosaaren venesataman jalankulkualueet (välillä Verkkoneula−Vanha talvitie) välillä Verkkosaarenranta−Verkkosaaren venesatama suunnitelmapiirustus nro 30864/2 (liite 8)
 • Jääkairankuja välillä Kalasatamankatu−Pilkkikatu suunnitelmapiirustus nro 30865/1 (liite 10)
 • Pilkkikuja välillä Capellan puistotie–Pilkkikatu suunnitelmapiirustus nro 30866/1 (liite 12) 
 • Capellan puistotie välillä Verkkosaarenkatu–Kalasatamankatu suunnitelmapiirustus nro 30867/1 (liite 14)
 • Pilkkikatu välillä Verkkosaarenranta–Verkkoneula suunnitelmapiirustus nro 30868/1 (liite 16) 
 • Verkkosaarenranta ja Neulansilmä välillä Verkkoneula−Vanha talvitie suunnitelmapiirustus nro 30869/1 (liite 18).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Katusuunnitelmien lähtökohtana on asemakaava muutos 12375 (14.12.2016), sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan 22.11.2016, § 396 hyväksymä liikennesuunnitelma 6662-1. Katujen suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa alueen asemakaavan mukainen rakentaminen merelliseen ympäristöön noin 3 600 asukkaalle. Suunnittelualue on pääosin entistä satama-aluetta, joka loppuajasta palveli lähinnä varasto- ja läjitysalueena.

Suunnitelma

Kalasatamankatu välillä Verkkosaarenkatu–Vanha talvitie nro 30862/1

Kalasatamankatu on uusi katu, joka halkoo Verkkosaaren pohjoisosan kaava-aluetta ja on myös suora etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen yhteys Kalasataman keskukselle. Kadun pohjoisosassa kulkee kaupungin laajuinen pyöräilyn pääyhteys Baana.

Verkkosaarenaukiolla Kalasatamankadun ajorata liittyy pyöräilyväylä Baanaan. Välillä Verkkoneula−Vanha talvitie Kalasatamankatu on pyöräkatu, jolla ajoneuvolla ajo on sallittua, mutta liikennöinti tapahtuu pyöräilijöiden ehdoilla. Kalasatamankadulla välillä Verkkosaarenkatu−Jääkairankuja ja välillä Verkkoneula−Vanha talvitie ajoradan molemmin puolin on pysäköintikaista ja jalkakäytävä.

Vanha talvitie välillä Hermannin rantatie–Verkkoneulan aukio nro 30863/1

Vanha talvitie on nykyinen katu, jonka sijainti muuttuu uuden asemakaavan myötä. Ajoradan molemmin puolin on pyöräkaista, pysäköintipaikat ja jalkakäytävä. Pysäköintikaistojen yhteyteen istutetaan myös puurivit.

Verkkoneula välillä Hermannin rantatie–Verkkosaarenranta nro 30864/1

Verkkoneula on uusi tonttikatu joka jakaantuu toiminnallisesti erityyppisiin alueisiin.

Välillä Hermannin rantatie−Kalasatamankatu ja välillä Pilkkikatu−Verkkosaarenranta katualue on yhdistettyä jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettua aluetta, jossa huoltoajo on sallittua.

Välillä Kalasatamankatu−Pilkkikatu on ajorata ja erilliset jalkakäytävät. Pyöräily on osoitettu ajoradalle. Katuosuudella on myös pysäköintiä.

Verkkosaarenrannasta itään Verkkoneula on yhdistettyä jalankululle ja pyöräilylle varattua katualuetta, jolla on huoltoajo sallittu. Verkkoneulan itäpään aukio ja jalankulkualueet ovat Verkkosaaren venesataman aluetta, joka on osoitettu jalankulun alueeksi asemakaavassa.

Jääkairankuja välillä Kalasatamankatu−Pilkkikatu nro 30865/1

Jääkairankuja on uusi tonttikatu, joka on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle, jolla on huoltoajo sallittu. Kadulla on myös istutuksia ja kiveysalueita.

Pilkkikuja välillä Capellan puistotie–Pilkkikatu nro 30866/1

Pilkkikuja on uusi tonttikatu, joka on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle, jolla on huoltoajo sallittu. Kadulla on myös istutusalueita.

Capellan puistotie välillä Verkkosaarenkatu–Kalasatamankatu nro 30867/1

Capellan puistotie on uusi tonttikatu, joka on osoitettu jalankululle ja pyöräilylle, jolla on huoltoajo sallittu. Kadulla kulkee pyöräilyn pääyhteys Baana. Katualueelle tulle myös puuistutuksia.

Pilkkikatu välillä Verkkosaarenranta–Verkkoneula nro 30868/1

Pilkkikatu on uusi tonttikatu. Kadun molemmin puolin on jalkakäytävä ja pysäköintitaskuja. Pyöräily on osoitettu kadulla ajoradalle. Kadulle tulee myös puuistutuksia ja kiveysalueita.

Verkkosaarenranta ja Neulansilmä välillä Verkkoneula–Vanha talvitie nro 30869/1

Verkkosaarenranta välillä Verkkoneula−Vanha talvitie on uusi kokoojakatu. Ajoradan länsireunassa on pysäköintitasku ja jalkakäytävä. Neulansilmä-aukion oleskelutilan molemmin puolin on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn tila. Katualueelle tulee myös puuistutuksia.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 30862/1 (liite 1), nro 30863/1 (liite 4), nro 30864/1-2 (liite 6), nro 30865/1 (liite 9), nro 30866/1 (liite 11), nro 30867/1 (liite 13), nro 30868/1 (liite 15) ja nro 30869/1 (liite 17).

Koostepiirustus on liitteenä 3.

Katusuunnitelmat täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 §:ssä säädetyt edellytykset. Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos oli esillä kaupunkiympäristön info- ja näyttelytila Laiturissa ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 4.−17.7.2018 välisen ajan.

Katusuunnitelmat olivat nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 15.−28.8.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n 1. momentin perusteella osallisilla on oikeus tehdä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 7 273 280 euroa, keskimäärin 193 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

  euroa (alv. 0 %)
Kalasatamankatu 2 419 790
Vanha Talvitie 1 667 340
Verkkoneula 1 811 190
Jääkairankuja 101 680
Pilkkikuja 53 670
Capellan puistotie 310 050
Pilkkikatu 362 600
Verkkosaarenranta ja Neulansilmä 546 960

Lisäksi suunnittelualueen esi- ja pohjarakentamisen kustannukset ovat yhteensä 34 600 435 euroa (alv. 0 %), ilman maaperän pilaantuneisuuden kunnostamisen kustannuksia.

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 164 600 euroa (alv. 0 %).

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdista 8 03 02 03 Projektialueiden kadut, 8 01 02 03 Esirakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 84-86 §, 62 §, 190 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Marjo Bruun, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39697

marjo.bruun@hel.fi