Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005011
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 53 §

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle varapuheenjohtajan ehdotuksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi, yhtiöjärjestyksestä kumotaan pykälät 11 ja 12 sekä muutetaan pykälien 13 ja 14 numerointi vastaavasti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeus-palvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Sulje

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykäliä 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä kumotaan 11 § (Suostumuslauseke) ja 12 § (Lunastuslauseke), koska suostumus- ja lunastuslausekkeet eivät ole välttämättömiä kaupungin ollessa yhtiön ainoa omistaja. Samalla muutetaan nykyisten pykälien 13 (Tietojensaantioikeus) ja 14 (Konserniohjaus) numerointi, mutta ei niiden sisältöä. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja toimipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olennaisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää satamayhtiön yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helsingin Satama Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi