Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005011
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 59 §

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan liitteen mukaisiksi, yhtiöjärjestyksestä kumotaan pykälät 11 ja 12 sekä muutetaan pykälien 13 ja 14 numerointi vastaavasti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut-osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykäliä 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä kumotaan 11 § (Suostumuslauseke) ja 12 § (Lunastuslauseke), koska suostumus- ja lunastuslausekkeet eivät ole välttämättömiä kaupungin ollessa yhtiön ainoa omistaja. Samalla muutetaan nykyisten pykälien 13 (Tietojensaantioikeus) ja 14 (Konserniohjaus) numerointi, mutta ei niiden sisältöä. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja toimipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olennaisimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän, eikä esimerkiksi Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallituksen jäsenten valintaa päätetä enää satamayhtiön yhtiökokouksessa. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön osalta sitovia toimiohjeita hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi Helsingin Satama Oy:n päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.05.2018 § 53

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle varapuheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä
varapuheenjohtaja
Jasmin Hamid
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi