Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005034
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 101 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 27.11.2018.

Konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää hyväksyä joukkoliikenteen infralaskutukseen vuoden aikana tehdyn muutoksen siten, että

a) infrakustannukset HSL:n muutetussa talousarviossa 2018 ovat yhteensä 141 230 934 euroa (alkuperäinen TA 141 492 000 euroa) sekä

b) HSL:n sitovia määrärahoja ei muuteta

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä HSL:n toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn mukaisena

b) hyväksyä talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2021 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena

c) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2019 seuraavasti:

Toimintamenot 754 505 0000 euroa

Investointimenot 13 690 000 euroa

Kuntaosuudet 348 106 000 euroa

d) vuonna 2019 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2018 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

e) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2019 sekä

f) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä hallintosäännön HSL:n esityslistan liitteenä esitetyn mukaisesti voimaan 1.12.2018 alkaen ja

b) kumota hallituksen päätöksen 23.5.2017 § 64 tarpeettomana, sillä päätöksen kirjaukset on tuotu osaksi hallintosääntöä

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 27.11.2018 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 – 2.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. HSL:n strategian toteutumista, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2017 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seurantaa sekä LIJ-hanketta ja länsimetron viivästymistä.

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ja 2019-2021 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 348,1 milj. euroa (47,2 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 372,8 milj. euroksi vuonna 2019. Vyöhykemalliin arvioidaan siirryttävän alkuvuoden 2019 aikana, joten osalle vuodesta tulee kertymään edelleen nykytariffin mukaisia lipputuloja. Infrakorvaukset ovat 150,7 milj. euroa (Helsingin osuus 81,7 milj. euroa).

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017–2021.

Talousarvion 2018 muuttamista koskevassa asiassa on kyse joukkoliikenteen infralaskutuksen muuttamisesta. Espoon kaupunki on tarkistanut laskutustaan alaspäin eräiden erien tarkentuneiden kustannusten vuoksi. Sitovia tulo- tai menoarvioita ei tarvitse tämän infralaskutuksen oikaisun takia muuttaa.

Yhtymäkokouksessa käsitellään myös HSL:n hallintosäännön muuttamista koskeva asia sekä uudet sidonnaisuusilmoitukset. Hallintosääntöä on syytä päivittää, sillä toiminnassa on noussut esiin hallintosääntöön tarkennettavia ja kehitettäviä osa-alueita, joita hallintosäännön päivittämisellä pyritään ratkaisemaan. Muutoksista osa kappaletta vaikuttaa tehtäviin ja toimivaltaan ja osa on teknisiä korjauksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi