Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005239
3. / 59 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 - 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019–2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 13 luvun mukaan tarkastuslautakunta valvoo, että tarkastusviraston toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan asettamien tavoitteiden mukaista. Hallintosäännön 5 luvun mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä viraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.5.2018 vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019–2021 laatimisohjeet.

Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 1 998 000 euroa vuodelle 2019. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena. Raamin puitteissa katetaan voimassa olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkat korotuksineen. Loppuvuonna 2018 kilpailutetaan tarkastustoimen suurin ostopalvelu, kaupungin ulkoinen tilintarkastus. Uusi sopimuskausi alkaa tilivuoden 2019 tarkastuksesta.

Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaksi sekä kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi on liitteenä 1.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi