Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle ja liikuntatilahanketta koskevan aiemman lainapäätöksen muuttaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005293
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 403 §

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle ja liikuntatilahanketta koskevan aiemman lainapäätöksen muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

A) myöntää Lauttasaaren yhteiskoulua ylläpitävälle Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle enintään 3 000 000 euron suuruisen koululainan (lisälainan) koulun liikuntatilojen laajentamiseksi talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, jäljempänä mainituin ehdoin.

Koululaina on laina-aikanaan lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika, edellyttäen että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi riittävän määrän kiinteistöön tai sen vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

B) muuttaa koulun liikuntatilojen laajentamishanketta koskevaa kaupunginvaltuuston lainapäätöstä, 15.5.2013, 140 §, 2 396 800 euron suuruisen urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilahankkeelle siten, että lainansaajaksi tulee perustettavan kiinteistöyhtiön asemesta Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry., ja lainan ulkopuolista rahoitusta koskeva erityisehto poistetaan, muiden velan ehtojen säilyessä ennallaan.

Edelleen kaupunginhallitus päätti molempien edellä mainittujen lainojen osalta, että:

lainoihin sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja, ja kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunki on vuonna myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n (jäljempänä hakija) liikuntahallihankkeelle osana hankkeen kokonaisrahoitusta vuonna 2013 kaksi erillistä lainaa; 2 700 000 euron koululainan ja 2 396 800 euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston (Uuv-) lainan. Lainat myönnettiin alun perin hakijan omistukseen perustettavalle kiinteistöyhtiölle.

Yhdistyksen alkuperäisessä rahoitussuunnitelmassa esittämän ulkopuolisen rahoitusosuuden (yht. 845 000 euroa) hankkiminen osoittauduttua ongelmalliseksi, asia käytännössä muodosti esteen hankkeen etenemiselle.

Hankkeen toteuttamiseksi kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä osoittaa kaupunginhallituksen käyttöön 3,0 milj. euroa uusia koululainamäärärahoja, vuonna 2013 myönnetyn 2,7 milj. euron koululainan lisäksi. Liikuntatilojen laajennuksen rahoituksen muututtua pääasiallisesti koululainapohjaiseksi, erillisen kiinteistöyhtiön perustaminen kävi samalla tarpeettomaksi.

Kaupunginhallitus muutti päätöksellään 11.9.2017, 841 §, vuonna 2013 myönnetyn koululainan ehtoja siten, että lainaa voitiin nostaa suunnittelukustannuksiin enintään 300 000 euroa, ja lainansaajaksi muutettiin suoraan hakija perustettavan yhtiön asemesta. Suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi hankkeen loppurahoitus päätettiin kuitenkin samassa yhteydessä tuoda erikseen päätöksentekoon vasta urakkakilpailutuksen valmistuttua. Hankkeen tavoitehinnan mukainen kokonaisrahoitus arvioitiin tuossa vaiheessa toteutettavan seuraavasti:

Hankkeelle v. 2013 myönnetty koululaina: 2,7 milj. euroa

Talousarviossa 2017 hankkeelle osoitettu lisäys koululainamäärärahoihin: 3,0 milj.

Hankkeelle v. 2013 myönnetystä kaupungin Uuv-lainasta (enintään): 1,8 milj. euroa

Hakija on toteuttanut liikuntatilojen laajennuksen suunnittelun vuonna 2017 ja urakoinnin kilpailutuksen keväällä 2018. Kilpailutuksen voittanut urakka on suuruudeltaan n. 5,5 milj. euroa. Kaupunki on varannut koululainamäärärahoja hankkeeseen yhteensä 5,7 milj. euroa. Hakija esittää, että mikäli varatut koululainavarat eivät jostakin syystä riittäisi hankkeen loppuunsaattamiseen, yhdistys voisi nostaa vuonna 2013 hankkeelle myönnetystä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston (lyhennysohjelmallisesta lainasta) tarvittavan määrän.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinnan 18.5.2018 antaman arvion mukaan nyt rahoitettavaksi esitetyt laajennussuunnitelmat on laadittu asianmukaisesti pätevillä asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla ja kustannukset vastaavat kaupungin kouluhankkeiden kustannustasoa. Em. perusteella rakennetun omaisuuden hallinta puoltaa Lauttasaaren yhteiskoulun lainahakemusta.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Annettava laina ei siten myöskään sisällä kiellettyä valtiontukea.

Kaupunginvaltuusto on varannut hankkeelle koululainamäärärahoja vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella päätöksellään 28.2.2018, 53 §, yhteensä 5,4 milj. euroa. (3 milj. euron lisälaina, ja nostamaton 2,4 milj. osuus vuonna 2013 alun perin myönnetystä koululainasta).

Talousarviovaroista myönnettävistä lainoista päättää Khs yleistoimivaltansa puitteissa. Kirjanpidollisista rahastoista myönnettävistä lainoista päättää kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön 8. luvun 1 §, talousasiat, 11 k., mukaisesti kaupunginhallitus.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lauttasaaren yhteiskoulu, pöytäkirja 25.4.2018, lainahakemus
2. Vuoden 2013 Uuv-lainapäätös liikuntatilahankkeelle

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.