Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005516
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 83 §

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaatteet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mukaisesti.

Sulje

Helsingin liityntäpysäköintialueiden hallinta keskitettiin HKL:lle 1.1.2018 kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 (§ 750). Hallinnan siirtymisen jälkeen HKL on vastuutaho Helsingin kaupungin liityntäpysäköintipalveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta.

Esitetyt liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen linjaukset perustuvat mm. HSL:n ja pääkaupunkiseudun kuntien laatimaan Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmaan (2017), Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015) ja Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiaan (HSL 2012). Helsingin kaupunki on sitoutunut liityntäpysäköintistrategian ja sen yhteydessä laaditun toimenpideohjelman noudattamiseen mm. Helsingin pysäköintipolitiikassa, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.2.2014 (§ 221).

Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet on laadittu ottamaan huomioon ohjausvaikutus liikennejärjestelmässä, asiakaskokemus, alueiden käyttöaste, kannattavuus sekä prosessien ja päätöksenteon sujuvuus.

Helsingin ensisijaiset kehittämistavoitteet liityntäpysäköinnissä ovat:

  • Liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta
  • Liityntäpysäköintipalvelun käyttö on sujuvaa ja alueiden palvelutaso hyvä
  • Alueet ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä
  • Alueiden ylläpito ja kehittäminen on tehty kustannustehokkaasti

Tavoitteiden saavuttamisessa tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi on HKL:n liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa määritelty mm. liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatiedon kehittäminen, liityntäpysäköinnin hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen sekä uusien mobiilisovellusten kehittäminen liityntäpysäköijän tunnistautumisen ja maksamisen avuksi.

Liityntäpysäköinti on yhteiskunnalle sitä edullisempaa, mitä lähempänä lähtöpaikkaa se tapahtuu. Helsingin kaupungin liityntäpysäköintistrategian laskelman mukaan (Strafica Oy 2009) yhteiskuntataloudelliset säästöt ovat yli viisinkertaiset, jos liityntäpysäköinti tapahtuu lähtöpaikan lähellä verrattuna siihen, jos liityntäpysäköinti tapahtuu Helsingin kantakaupungin rajalla.

Liityntäpysäköinnin hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteiden avulla liityntäpysäköinti pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä. Ydinvyöhykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Lähellä ydinkeskustaa liityntäpysäköinti maksaa 2-4 euroa /tapahtuma ja edellyttää pääsääntöisesti tunnistautumista joukkoliikenteen käyttäjäksi matkakortilla tai muilla, kehitettävillä tunnistusmenetelmillä. Mikäli kuntia ohjaavat suositukset asiasta muuttuvat, voidaan myös summaa korottaa suositusten mukaisesti. Liityntäpysäköintiajan umpeuduttua pysäköintimaksu on sama kuin muilla alueen pysäköintipaikoilla, esimerkiksi kauppakeskuksella.

Ydinkeskusta-alueen ulkorajat ovat lännessä Lauttasaaressa, pohjoisessa Pasilassa ja idässä Kalasatamassa, rajausta voidaan tarkentaa tarpeen mukaan.

Liityntäpysäköinti voi ydinkeskustan ulkopuolellakin olla maksullista. Tämä päätetään tapauskohtaisesti perustuen liityntäpysäköinnin tyyppiin (rakenteellinen/maantasopaikka) ja liityntäpysäköinnin käyttöasteeseen. Erityisen kuormittuneille alueille voidaan määritellä pysäköintimaksu kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamiseksi, palvelutason varmistamiseksi ja pysäköinnin ohjaamiseksi vähemmän kuormittuneille alueille. Tällöin liityntäpysäköinti maksaa 1-2 euroa/tapahtuma.

Myös aikarajaus otetaan käyttöön kaikilla HKL:n hallinnoimilla liityntäpysäköintipaikoilla. Aikarajoitus päätetään tapauskohtaisesti perustuen liityntäpysäköinnin käyttöasteeseen. Pääsääntöisesti aikarajoitus 10-12h määritellään kuormitetuimmille pysäköintialueille. Vähemmän kuormitetuilla ja kauempana keskustasta sijaitseville alueille voidaan määritellä 24h pysäköinti. Aikarajaukset toteutetaan vaiheittain alueen pysäköinti-informaation uudistamisen yhteydessä 2019. Aikarajauksen yhteydessä tulee käyttöön myös pysäköintikiekon käyttövelvoite.

Sekä hinnoittelua että aikarajoitusta määriteltäessä alueen kuormituksen arviointi perustuu viimeisimpiin käytössä oleviin liityntäpysäköintilaskentoihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi