Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005516
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 92 §

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaatteet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mukaisesti.

Käsittely

Palautusehdotus:
Stefan Loman: Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä esityksessä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

Lisäselvitystä tarvitaan pysäköinnin kokonaisuudesta pääkaupunkiseudulla sekä kehyskunnissa. Olisi hyvä selvittää eri ilmasuuntien ja pääsisääntuloväylien liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä lähivuosille. Voisiko jatkossa olla enemmän isompia ja keskitetympiä liityntäpysäköintipaikkoja kaupungin reuna-alueilla ja liikenteen solmukohdissa?

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa voisi aikarajausta kiristää alle 12h kaikilla liityntäpysäköintipaikoilla sekä velvoittaa pysäköintikiekon käyttöön. Nämä toimenpiteet itsessään voivat vaikuttaa positiivisesti liityntäpysäköintipaikkojen saatavuuteen. Aikarajauksen kiristäminen mahdollisesti vähentäisi autojen säilyttämistä liityntäpysäköintipaikoilla. Kehittämistoimenpiteet ovat erittäin kannatettavia, jotka liittyvät liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatiedon kehittäminen, ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen. Ydinvyöhykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Kehittämissuunnitelman yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuuksia ja edellytyksiä kaupunkipyöräverkoston pyöräpysäköinnin sijoittamisesta autojen liityntäpysäköinnin yhteyteen. Liityntäpysäköinnin käyttäjälle tämä toisi enemmän valinnanmahdollisuuksia.
Liityntäpysäköinti tarvitsee kehittämistä ja kehittymistä. Uudelleen valmistelun yhteydessä valtaosa kehityssuunnitelman pääkohdista säilyy. Mielestäni tässä asiassa ei pidä ottaa liian suurta harppausta etenkään maksulliseen suuntaan. Liityntäpysäköinnin uudistaminen lähivuosina ja sen tuomat kokemukset näyttävät sen, että pitääkö tulevaisuudessa ylipäätään siirtyä maksulliseen vaihtoehtoon. Lisäksi tulisi arvioida vajaalla käytöllä olevien liityntäpysäköintipaikkojen kohtalo.

Stefan Lomanin vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Stefan Loman ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä ei ole lähdetty selvittämään liityntäpysäköintipaikkojen maksuttomuutta sekä liityntäpysäköintipaikkojen vähentämistä ydinkeskustassa. Liityntäpysäköintiä pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä, jolloin olisi luontevaa selvittää ydinkeskusta-alueen liityntäpysäköintipaikkojen määrän vähentämistä. Nyt esitelty kehittämissuunnitelma muuttaa liityntäpysäköintiä maksulliseen suuntaan ja vaikuttaa kaupunkiympäristöön laajemmin.

Jo nyt tiedetään, että osa liityntäpysäköintipaikoista ovat ruuhkaisia. Ruuhkaisille alueille tulisi esityksen mukaan myös erillinen maksu. Huolena on se, että ihmiset etsivät lähialueiden katualueilta ilmaisia pysäköintipaikkoja. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen autoiluun asuinalueiden sivukaduilla ja lisätä ns. villiä pysäköintiä. Tämä voi johtaa laajempaan pysäköinnin maksullisuuteen Helsingissä.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajausten periaatteet HKL:n hallinnassa olevilla liityntäpysäköintialueilla esityksen mukaisesti.

Sulje

Helsingin liityntäpysäköintialueiden hallinta keskitettiin HKL:lle 1.1.2018 kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017 (§ 750). Hallinnan siirtymisen jälkeen HKL on vastuutaho Helsingin kaupungin liityntäpysäköintipalveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitoksen palvelujen hinnoittelusta.

Esitetyt liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen linjaukset perustuvat mm. HSL:n ja pääkaupunkiseudun kuntien laatimaan Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmaan (2017), Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015) ja Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiaan (HSL 2012). Helsingin kaupunki on sitoutunut liityntäpysäköintistrategian ja sen yhteydessä laaditun toimenpideohjelman noudattamiseen mm. Helsingin pysäköintipolitiikassa, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.2.2014 (§ 221).

Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämisen tavoitteet on laadittu ottamaan huomioon ohjausvaikutus liikennejärjestelmässä, asiakaskokemus, alueiden käyttöaste, kannattavuus sekä prosessien ja päätöksenteon sujuvuus.

Helsingin ensisijaiset kehittämistavoitteet liityntäpysäköinnissä ovat:

  • Liityntäpysäköinti lisää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta
  • Liityntäpysäköintipalvelun käyttö on sujuvaa ja alueiden palvelutaso hyvä
  • Alueet ovat tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa käytössä
  • Alueiden ylläpito ja kehittäminen on tehty kustannustehokkaasti

Tavoitteiden saavuttamisessa tärkeimmiksi kehittämistoimenpiteiksi on HKL:n liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa määritelty mm. liityntäpysäköinnin opasteiden ja viestinnän parantaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, reaaliaikaisen informaation ja laskentatiedon kehittäminen, liityntäpysäköinnin hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteiden laatiminen sekä uusien mobiilisovellusten kehittäminen liityntäpysäköijän tunnistautumisen ja maksamisen avuksi.

Liityntäpysäköinti on yhteiskunnalle sitä edullisempaa, mitä lähempänä lähtöpaikkaa se tapahtuu. Helsingin kaupungin liityntäpysäköintistrategian laskelman mukaan (Strafica Oy 2009) yhteiskuntataloudelliset säästöt ovat yli viisinkertaiset, jos liityntäpysäköinti tapahtuu lähtöpaikan lähellä verrattuna siihen, jos liityntäpysäköinti tapahtuu Helsingin kantakaupungin rajalla.

Liityntäpysäköinnin hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteiden avulla liityntäpysäköinti pyritään ohjaamaan etäämmäs ruuhkavyöhykkeestä. Ydinvyöhykkeellä pyöräpysäköinti on ensisijainen liityntäpysäköintimuoto.

Lähellä ydinkeskustaa liityntäpysäköinti maksaa 2-4 euroa /tapahtuma ja edellyttää pääsääntöisesti tunnistautumista joukkoliikenteen käyttäjäksi matkakortilla tai muilla, kehitettävillä tunnistusmenetelmillä. Mikäli kuntia ohjaavat suositukset asiasta muuttuvat, voidaan myös summaa korottaa suositusten mukaisesti. Liityntäpysäköintiajan umpeuduttua pysäköintimaksu on sama kuin muilla alueen pysäköintipaikoilla, esimerkiksi kauppakeskuksella.

Ydinkeskusta-alueen ulkorajat ovat lännessä Lauttasaaressa, pohjoisessa Pasilassa ja idässä Kalasatamassa, rajausta voidaan tarkentaa tarpeen mukaan.

Liityntäpysäköinti voi ydinkeskustan ulkopuolellakin olla maksullista. Tämä päätetään tapauskohtaisesti perustuen liityntäpysäköinnin tyyppiin (rakenteellinen/maantasopaikka) ja liityntäpysäköinnin käyttöasteeseen. Erityisen kuormittuneille alueille voidaan määritellä pysäköintimaksu kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainottamiseksi, palvelutason varmistamiseksi ja pysäköinnin ohjaamiseksi vähemmän kuormittuneille alueille. Tällöin liityntäpysäköinti maksaa 1-2 euroa/tapahtuma.

Myös aikarajaus otetaan käyttöön kaikilla HKL:n hallinnoimilla liityntäpysäköintipaikoilla. Aikarajoitus päätetään tapauskohtaisesti perustuen liityntäpysäköinnin käyttöasteeseen. Pääsääntöisesti aikarajoitus 10-12h määritellään kuormitetuimmille pysäköintialueille. Vähemmän kuormitetuilla ja kauempana keskustasta sijaitseville alueille voidaan määritellä 24h pysäköinti. Aikarajaukset toteutetaan vaiheittain alueen pysäköinti-informaation uudistamisen yhteydessä 2019. Aikarajauksen yhteydessä tulee käyttöön myös pysäköintikiekon käyttövelvoite.

Sekä hinnoittelua että aikarajoitusta määriteltäessä alueen kuormituksen arviointi perustuu viimeisimpiin käytössä oleviin liityntäpysäköintilaskentoihin.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.05.2018 § 83

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi