Ammatillisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyön tilannekatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005520
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 30 §

Ammatillisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyön tilannekatsaus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilannekatsauksen ammatillisen koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteistyöstä Helsingissä.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Ilkka Haahtela ja Arja Kukkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tilannekatsaukseen on koottu työllisyydenhoidon ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteinen toiminta sekä on tehty johtopäätökset yhteisen toiminaan kehittämiseksi. Tilannekatsaus on tehty kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Kaupunginkanslian työllisyyspalvelut ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat tehneet tiivistä yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi koulutuksen keinoin vuoden 2017 alusta alkaen. Tuolloin toteutetun työllisyyspalveluiden organisaatiomuutoksen mukaisesti kasvatuksen ja koulutuksen toimiala otti vastuulleen kaikki kaupunginkanslian työllisyyspalveluiden aikaisemmin hankkimat koulutuspalvelut työttömille. Yhteistyöstä tehdyn sopimuksen toteutumista seurataan erillisessä seurantatyöryhmässä.

Nykytilan kartoitus sisältää lyhyen katsauksen työttömien koulutusrakenteeseen sekä työnantajien työvoimatarpeeseen, ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin, kartoitus sisälsi myös yhteenvedon palveluista, joita tällä hetkellä toteutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työttömien tarpeisiin. Kehittämisehdotuksiksi nousivat uusien palvelujen kehittäminen, yhteistyön laajentaminen ja alueellisen koordinaation vahvistaminen sekä ennakoinnin kehittäminen. Katsauksessa todetaan myös tarve koko alueen ammatillisen koulutuksen verkoston ja työllisyyspalveluiden osalta kaupungin lisäksi myös TE-hallinnon välisen yhteistyön lisäämiseen erityisesti ennakoinnin osalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Ruslan Haarala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 24134

ruslan.haarala@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.