Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.11.2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005549
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 98 §

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.11.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Jätkäsaaren Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.11.2018 siten, että

- yhtiön hallitukselle myönnetään yhteensä 34 388 000 euron lainanottovaltuutus Atlantinkaaren (13 700 000 €) ja Saukonlaiturin (20 688 000 €) pysäköintilaitoksien rakentamiselle ja

- yhtiön hallitus oikeutetaan ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaiksi ja toteuttamaan tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteen 1 mukaisin periaattein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään
15.11.2018. Kokouksessa päätetään yhtiön hallitukselle myönnettävästä lainanottovaltuutuksesta sekä yhtiön hallituksen oikeuttamisesta ottaa Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaiksi ja toteuttamaan tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja. Konsernijaostolle esitetään, että se kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että hallituksen päätösehdotukset voidaan hyväksyä.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy (jäljempänä yhtiö) on Helsingin kaupungin perustama ja hallinnoima alueellinen pysäköintiyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa Jätkäsaaren alueelle useita kortteleita palvelevia yhteispysäköintilaitoksia. Yhtiö omistaa Jätkäsaarenkallion alueelle rakennetun maanalaisen pysäköintilaitoksen.

Yhtiön toiminta tulee käsittämään myös Saukonlaiturin ja Atlantinkaaren alueelliset pysäköintilaitokset sekä näihin liittyviä muita tiloja. Lisäksi yhtiön toiminta voi tulevaisuudessa käsittää myös muita alueellisia pysäköintilaitoksia ja väestönsuojia sekä näihin mahdollisesti liittyviä muita tiloja. Näiden hankkeiden toteuttaminen järjestetään perustuen eri osakesarjoihin tai muulla vastaavalla tavalla siten, että uusien hankkeiden rahoituksen erillisyys saadaan turvattua. Yhtiön toiminta laajenee Jätkäsaaren rakentamisen edetessä koskemaan eri kaava-alueille rakennettavia yhteispysäköintilaitoksia.

Sulje

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Kaupunginhallitus on 25.6.2012 § 783 päättänyt Jätkäsaaren Pysäköinti Oy -nimisen yhtiön perustamisesta Jätkäsaaren asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 12.11.2012. Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki ne alueen asuin- ja toimitilakiinteistöt, joiden velvoiteautopaikkoja ja väestönsuojapaikkoja sijoitetaan yhtiön omistamiin pysäköintilaitoksiin ovat velvollisia merkitsemään yhtiön osakkeita.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiössä on useita eri osakesarjoja, jotka tuottavat osakkeenomistajille erilaisia oikeuksia. Yhtiön osakkeet on jaettu viiteen osakesarjaan siten, että kunkin laitoksen pysäköintipaikoille sekä väestönsuojapaikoille on omat osakesarjansa. Eri osakesarjojen tarkoituksena on hankkeiden toteuttaminen toisistaan erillisinä taloudellisina kokonaisuuksina.

B1-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kukin yhtä nimeämätöntä pysäköintipaikkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti Jätkäsaarenkallion pysäköintilaitoksessa. B2-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kukin yhtä nimeämätöntä pysäköintipaikkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti Saukonlaiturin pysäköintilaitoksessa. B3-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kukin yhtä nimeämätöntä pysäköintipaikkaa yhtiöjärjestyksen mukaisesti Atlantinkaaren pysäköintilaitoksessa. C-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan väestönsuojatiloja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Jätkäsaarenkallion pysäköintilaitoksessa.

Yhtiön ainoan äänioikeutetun osakkeen (A-osake) omistaa Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki luovuttaa A-osakkeen yhtiölle mitätöitäväksi, kun kaikki B-osakkeet on luovutettu osakasyhteisöille. Samassa yhteydessä yhtiön yhtiöjärjestystä tullaan muuttamaan siten, että B- ja C-osakkeista tulee äänivaltaisia osakkeita.

Ylimääräinen yhtiökokous

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 15.11.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään yhtiön hallitukselle myönnettävästä yhteensä 34 388 000 euron lainanottovaltuutuksesta Atlantinkaaren (13 700 000 €) ja Saukonlaiturin (20 688 000 €) pysäköintilaitoksien rakentamista varten sekä oikeutetaan yhtiön hallitus ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaiksi ja toteuttamaan tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteen 1 mukaisin periaattein.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on liitteenä 2.

Yhtiön hallitukselle myönnettävä lainanottovaltuutus

Yhtiön ensimmäisen investointivaiheen muodosti Jätkäsaarenkallion alueelle rakennettu noin 900 autopaikan ja noin 9 000 väestönsuojapaikan maanalainen kallionpysäköintilaitos. Pysäköintilaitos otettiin käyttöön helmikuussa 2017. Pysäköintilaitos rahoitettiin lainoituksella ja rahoitus kerätään osakemerkinnöillä. Pysäköintilaitoksen paikat ovat niin sanottuja velvoitepaikkoja asunto- ja kiinteistöyhtiöille, jotka merkitsevät yhtiön B1 (autopaikka) ja C osakkeita (väestönsuojatila).

Vuonna 2016 yhtiö käynnisti kahden maanpäällisen pysäköintilaitoksen (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) suunnittelun. Atlantinkaaren pysäköintilaitokseen tulee 421 autopaikkaa (velvoitepaikkoja) sekä päivittäistavarakauppa myymälä (noin 1500 m2) asiakaspysäköintipaikkoineen (53 kpl). Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen tulee noin 598 autopaikkaa (velvoitepaikkoja) sekä kaksi varikkotilaa (yhteensä noin 800 m2). Pysäköintilaitosten suunnittelua ja rakennuttamista varten tarvittava lainan määrä on yhteensä 34 388 000 euroa (Atlantinkaari 13 700 000 € ja Saukonlaiturin 20 688 000 €).

Pysäköintilaitosten rahoitus on tarkoitus kerätä osakemerkintöinä. Koska osakkeita merkitsevät asunto- ja kiinteistöyhtiöt perustetaan myöhemmässä vaiheessa, tarvitsee yhtiön hallitus yhtiökokoukselta valtuutuksen lainan ottamista varten, jotta pysäköintilaitoshankkeet saadaan käynnistettyä.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy vastaa pysäköintilaitosten rakennuttamisesta ja kilpailuttaa niiden suunnittelun ja toteutuksen. Yhtiö huolehtii myös pysäköintilaitosten käyttämiseksi tarvittavien operointi- ja kunnossapitopalveluiden hankinnasta erikseen kilpailutetulta palveluntarjoajalta. Helsingin kaupunki vastaa A-osakkeen omistajana rakennuttamisen järjestämisestä ja yhtiön hallinnosta. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n hallinto luovutetaan alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöille, kun kaikki Jätkäsaareen tulevat yhteispysäköintilaitokset on toteutettu ja kaupunki on vapautettu mahdollisista takaus- ja muista vastuistaan.

Suunnatut osakeannit

Yhtiö järjestää osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja yhtiön B2 ja B3 osakkeiden merkitsemiseksi. Osakemerkintämaksuilla yhtiö rahoittaa pysäköintilaitoksien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset sekä maksaa otettavat lainat takaisin. Osakemerkintämaksut määräytyvät pysäköintilaitosten toteuttamisesta aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti. Kukin pysäköintilaitokseen autopaikkoja sijoittava kiinteistön haltija/omistaja tulee yhtiön osakkeenomistajaksi ja on velvollinen merkitsemään yhtiön osakkeita. Pysäköintilaitosten hoito-, ylläpito- ja peruskorjauskustannukset yhtiö tulee kattamaan osakkeenomistajilta perittävin hoitovastikkein, jotka määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi