Tarkastusviraston raportointi arvioinneista ja tarkastuksista vuodelta 2017

HEL 2018-005643
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 52 §

Tarkastusviraston raportointi ajalta 1.5.2017-30.4.2018

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastusviraston raportoinnin arvioinneista ja tarkastuksista ajalta 1.5.2017-30.4.2018 ja todeta, että kyseisenä aikana tarkastusvirastossa on laadittu 22 arviointimuistiota ja 59 tilintarkastusmuistiota.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto raportoi arviointi- ja tarkastustyönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Omaksutun käytännön mukaisesti tarkastusvirasto toimittaa lautakunnalle kerran vuodessa luettelot arviointimuistioista ja tilintarkastusmuistioista. Edellisen kerran lautakunnalle raportoitiin 18.5.2016 ajanjaksolta 28.4.2016-30.4.2017.

Esityslistan liitteenä 1 on luettelo 1.5.2017-30.4.2018 valmistuneista arviointimuistioista. Muistiot sisältävät vuoden 2017 arviointikertomuksen aineistoa.

Liitteenä 2 on luettelo 1.5.2017-30.4.2018 valmistuneista tilintarkastusmuistioista. Muistiot koskevat tilikauden 2017 tarkastusta ja niiden
olennaiset havainnot sisältyvät tilintarkastajan tilikaudelta 2017 antamiin raportteihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k., JulkL 24 § k 15

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.