Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005716
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 58 §

Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan REDIn käyttöyhtiö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetien ja varajäseneksi HKL:n kiinteistöpäällikkö Päivi Kontron.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2009, 172 § järjestää Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun julkisena hankintana kilpailullista neuvottelumenettelyä noudattaen. Kilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin 15.9.2009.

Kaupunginhallitus valitsi 29.3.2009, 395 § ilmoittautumishakemusten ja alustavien ideasuunnitelmien perusteella neuvotteluihin kolme parhaaksi arvioitua ehdokasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2011, 98 § valita SRV Yhtiöt Oyj:n kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksen tekijänä Kalasataman keskuksen toteuttajaksi.

Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välinen Kalasataman keskuksen toteutussopimus allekirjoitettiin 16.8.2011.

REDIn käyttöyhtiö Oy

Kalasataman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien ja eri omistajien välille tarvitaan käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasataman keskukseen tuleville kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Käyttöyhtiö on tarkoitus perustaa lähiviikkoina ns. yhteisjärjestelysopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620 – 10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasataman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistönjohto- ja isännöinti- ja huoltoyhtiötoimintaa sekä ostaa ja välittää palveluita osakasyhtiöilleen, näiden omistajille ja vuokralaisille. Yhtiö voi myös markkinoida Kalasataman keskukseen rakennettavia tiloja ja tilojen käyttäjien tarjoamia palveluita sekä rakennuttaa, omistaa ja vuokrasopimuksen nojalla hallita kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Kaupunki ei tule omistamaan yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, eikä kuulu siten kaupunkikonserniin.

Hallitus

Perustettavan käyttöyhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen.

Lisäksi Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa on todettu, että kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja mahdollisen Kalasataman keskuksen käyttöyhtiön hallitukseen.

Yhtiön toiminnalla tulee olemaan kaupungin oman toiminnan osalta keskeinen liittymä liikenneliikelaitoksen toimintaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä yhtiön hallituksen varsinainen ja varajäsen HKL:sta.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi