Hankinta, Ruoholahden sähkösyöttöaseman rakennesuunnittelu, Liikennelaitos

HEL 2018-005949
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 224 §

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman hankesuunnitelma

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksen 7.3.2019 mukaisesti siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tarpeellisuus

Rautatientorin länsipuolella on tällä hetkellä metrojärjestelmän sähkönsyöttöasemat Kampissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren salmen alituksesta johtuva ylämäki metroradalla ja sähkönsyötön tehon rajallisuus aiheuttavat metron liikennöinnille luotettavuutta heikentävän metrojunien kiihtyvyysrajoituksen Lauttasaaren asemalta Ruoholahden asemalle ajettaessa. Uusi sähkönsyöttöasema on välttämätön, jotta liikennöintiä hidastava kiihtyvyysrajoitus saadaan poistettua.

Uudella sähkönsyöttöasemalla mahdollistetaan myös Kampin ikääntyneen sähkönsyöttöaseman uusiminen lähitulevaisuudessa. Kampin sähkönsyöttöaseman prosessilaitteistot ovat lähes 30 vuotta vanhat ja tulossa käyttöikänsä päähän.

Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentaminen parantaa Helsingin metrojärjestelmän luotettavuutta ja häiriönsietokykyä sekä varmistaa Ruoholahden metroaseman sähkönjakelun toiminnan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 Ruoholahden sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelma on liitteenä 2, asemapiirustus ja arkkitehtipiirustukset ovat liitteinä 3 ja 4. Kustannusselvitys on liitteenä 5 ja alueen vuokrauspäätös liitteenä 6.

Hankkeen sisällöstä

Ruoholahden metroaseman länsipuolelle rakennetaan sähkönsyöttöasema sitä varten louhittavaan tilaan maan alle metron huoltotunnelin yhteyteen. Sähkönsyöttöasemalle rakennetaan sen tarvitsema prosessilaitteisto. Rakennettavan rakennuksen kestoiäksi on arvioitu 100 vuotta ja sähkönsyöttöaseman laitteistojen käyttöiäksi 30 vuotta.

HKL on selvittänyt sähkönsyöttöaseman sijoittelulle vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. Kampin metroasemalta. Sähkönsyöttöaseman rakentaminen erilliseen tilaan Ruoholahden metroasemalle on kuitenkin todettu toteutettavuuden ja toiminnallisuuden kannalta muita selvitettyjä vaihtoehtoja paremmaksi ratkaisuksi. Ruoholahden metroasemalla tai sen läheisyydessä metroradan varrella ei ole paikkaa, joka voitaisiin muuttaa sähkönsyöttöaseman tiloiksi.

Kustannukset ja rahoitus

Sähkönsyöttöaseman rakentamisen kustannukset ovat yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen vuoden 2019 budjetissa hankkeelle on varattu noin 1,5 milj. euroa. Vuosien 2020-2022 kustannukset otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioita laadittaessa.

Investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla keskimäärin noin 0,31 milj. euron vuotuiset käyttötalousvaikutukset.

Aikataulu ja toteutus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2019-2022.

Sähkönsyöttöaseman rakennustyöt rajautuvat pääosin syöttöasemaa varten louhittavaan tilaan. Louhittavan alueen ulkopuolella toteutetaan sähkönsyöttöaseman vaatimia kaapelointeja rata-alueella ja metroasemalla. Ruoholahden metroaseman ajotunneliin sijoitetaan sähkönsyöttöaseman ilmanvaihdon raitisilmapiippu.

Maanrakennustöiden aikana metroliikenne joudutaan ajoittain keskeyttämään räjäytysten ajaksi kaksi kertaa päivässä välillä Ruoholahti – Lauttasaari. Liikennekatkot kestävät enintään kahdeksan minuuttia kerrallaan ja ajoitetaan tapahtumaan ruuhka-ajan ulkopuolella. Räjäytykset pyritään toteuttamaan niin, että metron liikennöinnille aiheutuu mahdollisimman pieniä viivästyksiä.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.03.2019 § 40

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskevan hankesuunnitelman niin, että hankkeen kokonaishinta, joka sisältää suunnittelun, rakennustyöt ja syöttöaseman prosessilaitteistot sekä hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 8,6 milj. euroa (alv 0 %).

21.02.2019 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 25.05.2018 § 90

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi