Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma -väliraportointi

HEL 2018-006014
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 37 §

Helsingin merellinen strategia ja toimenpideohjelma -väliraportointi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin merellisen strategian ja siihen liittyvän toimintaohjelman laatimisesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityisasiantuntija Ulla Tapaninen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaosto päättää muiden muassa elinkeinopolitiikkaa, kilpailukykyä, kansainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Merellisyyttä ei ole hyödynnetty riittävästi kaupungin vetovoimatekijänä. Strategian mukaan lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön jatketaan.

Lisäksi kaupunkistrategiassa todetaan, että helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Helsingin saaristosta tehdään entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde. Lisäksi Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.

Helsingin kaupungin johtoryhmässä on päätetty merellisen strategian valmistelun aloittamisesta 13.11.2017. Merellinen strategiaprojekti tuottaa syyskuuhun 2018 mennessä toimenpideohjelman, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet, organisoinnin ja resurssitarpeet Helsingin merellisen strategian toteuttamiseksi.

Tämänhetkinen luonnos Helsingin merelliseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi sekä merellisen strategian laadinnan projektisuunnitelma ovat liitteenä (liitteet 1–2).

Merellisen kehittämistyön tavoitteiksi vuosille 2018–2030 esitetään alustavasti seuraavia:

1. Helsinki tunnetaan maailman parhaiten toimivana merikaupunkina

  • Saaristo, rannikko ja meri toimivat alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle
  • Helsingin saaristo on entistä houkuttelevampi ja helpommin saavutettava matkailu- ja virkistyskohde
  • Kaupungin rooliin edellytysten luojana ja mahdollistajana kuuluu myös saariston huolto- ja infrastruktuuriverkoston kehittäminen. Merellisen Helsingin kehittäminen aloitetaan niistä Helsingin edustan saarista ja ranta-alueista, jotka ovat nopeasti yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti toteutettavissa.
  • Kestävyys ja pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuvat merellisissä toiminnoissa
  • Matkailun digitaalinen ekosysteemi ulottuu myös merelle

2. Kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä ympäristössä

  • Helsinki Biennaali kesällä 2020 on kansainvälinen nykytaiteen tapahtuma saaristossa ja rannoilla. Toistuva tapahtuma nostaa saariston ja ranta-alueiden kansainvälistä profiilia ja kiinnostavuutta myös elinkeinojen ja majoituspalveluiden paikkana.

3. Merellisyyden vahvistaminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä, hyvinvointia sekä tasa-arvoa lisäävä resurssi, josta jokainen pääsee osalliseksi. Kaupungin sisäisen yhteistyön ohella tiivistämme yhteistyötä muiden julkisten maanomistajien välillä.

Merellisen strategian toimintaohjelman toimenpiteet perustuvat helmi–huhtikuussa 2018 toteutettuun taustakartoitukseen. Taustakartoituksen raportti on liitteenä (liite 3). Kartoituksen avulla kerättiin Helsingin kaupungin käynnissä ja suunnitteilla olevia merellisyyteen liittyviä hankkeita ja hankeaihioita. Lisäksi kartoitus keräsi kaupunkilaisilta noin 500 ideaa ja toivetta merellisyyteen liittyen.

Toimenpideohjelman tämänhetkiset sisällölliset valinnat ja painotukset on tehty kaupungin ja keskeisten sidosryhmien muodostamassa ohjausryhmässä. Toteutettavaksi ehdotetuissa toimenpiteissä painottuu yhteisen tekemisen kulttuurin vahvistaminen sekä Helsingin kaupungin sisällä että merellisten yrittäjien kanssa. Lisäksi toimenpiteissä korostuvat sellaiset investoinnit, jotka parhaiten tukevat merellisten kohteiden potentiaalin hyödyntämistä niin virkistyksen kuin matkailunkin yhteisenä resurssina. Saariston kestävä käyttö ja suojelu huomioidaan merellisyyden kehittämisessä.

Toimintaohjelma sisältää merellisen strategian toimenpiteet, painotukset ja alustavan toteutusaikataulun. Toteutus tapahtuu kaupungin eri toimialoilla. Osaa toimenpiteistä aletaan toteuttaa välittömästi osana toimialojen perustoimintaa. Toteutuakseen merellinen strategia vaatii tulevina vuosina kuitenkin investointeja. Merellinen strategia on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2018.

Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee erityisasiantuntija Ulla Tapaninen kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi

Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 0505258131

ulla.tapaninen@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.