Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren liikennejärjestelyistä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006257
Asialla on uudempia käsittelyjä
32. / 724 §

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Munkkivuoren liikennejärjestelyistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 1 muu valtuutettu esittävät aloitteessaan, että Munkkivuoren liikennejärjestelyjä muutettaisiin toimivimmiksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Munkkivuoressa on tehty useita toimenpiteitä, joilla erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita on parannettu. Mm. seuraavia toimenpiteitä on tehty:

Ulvilantielle on tehty pyöräkaistat Raumantien läheisyydestä Huopalahdentien yli Niemenmäkeen. Huopalahdentien, Ulvilantien ja Lapinmäentien risteykseen on alettu rakentaa keskikorokkeita, ja pyöräkaistat tähän risteykseen on suunniteltu tehtäväksi keväällä 2019. Uuteen asukaspysäköintijärjestelmään liittyvien tiemerkintöjen uusimisen yhteydessä syksyn aikana uusitaan myös 40 km/h -tiemerkintöjä.

Lähivuosina rakennetaan pyöräkaistat Ulvilantien ja Lapinmäentien välille kohdalla Huopalahdentien yli, ja Muusanpolkun ajoreittiä kavennetaan Muusantorin peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2020.

Vihdintien pikaraitiotiestä laaditaan yleissuunnitelma, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2019. Yleiskaavassa on varaus tunnelin rakentamiselle Hakamäentieltä Turun moottoritielle, mutta hanke ei sisälly 10-vuotiseen investointiohjelmaan.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 419

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikennevalo-ohjatut pyöräkaistat on rakennettu Ulvilantielle Raumantien läheisyydestä Huopalahdentien yli Niemenmäkeen. Vastaavat pyöräkaistat Huopalahdentien yli rakennetaan lähivuosina myös Teboilin risteyksen kohdalle. Muita pyöräteitä ei ole suunnitteilla, sillä pääpyörätiet ovat puistossa Ulvilantien ulkokehällä ja reitit keskustaan kulkevat säteittäisesti Munkkivuoren sisällä. Ostoskeskuksenkin edustalla pyöräily on mahdollista ajoradalla, koska liikennettä on rauhoitettu hidastein sekä erottamalla pysäköintialue ajoradasta. Alle 12 vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävillä. Pyöräteiden rakentamista vaikeuttaa tilanpuute: Ulvilantieltä pitäisi poistaa 340 pysäköintipaikkaa ja ostoskeskuksen edustalta 31 pysäköintipaikkaa.

Pääpyöräteillä voidaan jatkossa tutkia jalankulun ja pyöräilyn erottelua, mutta muilla hiekkateillä väylän leventäminen ja asfaltointi muuttaisi liikaa puiston ja liikkumisen luonnetta. Pyöräteiden molemmissa päissä on liikennemerkki, mistä voi hahmottaa pyörätien päättymisen – ilman pyöräilyn sallivaa merkkiä kadunvarren väylät ovat jalkakäytäviä. Helsingin kaupunkipyöräasemista noin kolmasosa on ajoradan tasossa ja samaa sijoitusta käytetään muissakin kaupunkipyöräjärjestelmissä. Jalankulkijat eivät voi käyttää pyöräteiden jatkeita. Pyöräopasteen vihreä vaihe esimerkiksi Ulvilantie 2 kohdalla Huopalahdentien yli on säädetty pyöräilijöille sopivaksi.

Jalankulun turvallisuus paranee Ulvilantiellä syksyn 2018 aikana, kun asukas- ja yrityspysäköintijärjestelyihin liittyvät suojatiesaarekkeet pysäköintikieltoineen toteutetaan, muun muassa Ulvilantie 3 kohdalle. Silloin kaikilla suojateillä on mahdollista ylittää ajorata kahdessa osassa ja suojatiemerkki on hyvin näkyvillä ajoradan keskellä. Hidasteiden käyttöä keskitetään Helsingissä koulujen ja päiväkotien edustalle, ja muilla koulureiteillä pyritään muuten turvalliseen tasoon. Raumantien liikennettä on jo rauhoitettu rakenteellisesti. Länsiosan 300 metrin matkalla on kolmet hidasteet, kavennettu mutkittelu pysähtymiskieltoineen sekä jalkakäytävät molemmin puolin, paitsi peruskoulun kohdalla. Jalankulkijoilla ei ole vaaraa, mutta saattoliikenne voi hetkellisesti jumittua.

Ajonopeuksia tullaan hillitsemään automaattisen kameravalvonnan keinoin Huopalahdentiellä ja mahdollisesti nopeusnäyttötaulun avulla Ulvilantie 2 - 6 suoralla. Ulvilantien ajonopeuksia hillitsevät osaltaan koillisreunan sisäkaarteelle lisättävä pysäköinti ja uudet suojateiden keskisaarekkeet. 40 km/h -tiemerkinnät uusitaan kesän aikana.

Teboilin risteyksessä Huopalahdentielle suoraan ajavat on ohjattu oikean puoleiselle kaistalle, koska oikealle kääntyvät on risteyksen pienin liikennevirta ja suoraan ajavat suurin. Vihreää valoa jaetaan optimaalisesti siten, ettei Huopalahdentie ruuhkaannu. Jatkossa nykyinen nuoliohjaus poistuu, kun uudet pyöräkaistat ohjataan liikennevaloissa Huopalahdentien yli ja oikealle kääntyvien autoilijoiden tulee väistää suoraan Huopalahdentielle ajavia pyöräilijöitä. Kesällä 2018 parannetaan Ulvilantien ja Naantalintien risteystä rakentamalla suojatien keskikoroke sekä maalaamalla etuajo-oikeusjärjestelyjä selkeyttävät tiemerkinnät. Tulevaisuudessa ostoskeskuksen laajennuksen yhteydessä Naantalintie siirretään pohjoisemmaksi ja risteys rakennetaan uudelleen.

Munkkivuoresta on hyvät joukkoliikenneyhteydet Kamppiin, josta pääsee metrolla Rautatientorille. Linjan 18 päätepysäkkiä siirrettiin, koska Kaivokadun ruuhkaisuus vähensi liikennöinnin luotettavuutta ja yhteydet Eiraan piti taata linjan 14B lakkauttamisen vuoksi.

Kuorma-autojen pysäköintipaikat on merkittävä erikseen, koska kuorma-autoilijat eivät voi saada asukaspysäköintitunnusta. Asemakaavoissa määrätään yleisesti, että kuorma-autoille pitää varata 1 autopaikka 15 000 asuinkerrosneliömetriä kohden. Kaupunki ei kuitenkaan vaadi kiinteistöjä merkitsemään kuorma-autopaikkoja tonteille, vaan ne voivat olla kadulla. Muualla Helsingissä kuorma-autojen kadunvarsipaikkojen merkitseminen on yleistä. Ulvilantie 23 kohdan kuorma-auton pysäköintipaikka on ulkokaarteessa puiston kohdalla.

Muusanpolun alussa olevaa ajoreittiä kavennetaan ja sen ympäristö kivetään Muusantorin peruskorjauksen yhteydessä vuonna 2020. Tämä ohjaa ajoneuvoja reitin keskiosalle ja rauhoittaa ajonopeuksia. Samaa reittiä tulee kulkemaan myös Muusanpolku 1:sen ajoneuvot.

Lapinmäentielle on tehty rauhoittamistoimenpiteitä, jotta Turun moottoritien ja Hakamäentien välinen autoliikenne ei kulkisi asuinalueen läpi vaan ohjautuisi pääkatuverkolle. Sujuvampien olosuhteiden järjestäminen houkuttaisi Lapinmäentielle lisää läpiajavaa autoliikennettä.

Yleiskaavassa on varaus tunnelin rakentamiselle Hakamäentieltä Turun moottoritielle, mutta sitä ei ole toistaiseksi sisällytetty 10 vuoden investointiohjelmaan. Tunneliratkaisua tarkastellaan Vihdintien bulevardin suunnittelun yhteydessä.

Vihdintien pikaraitotiestä laaditaan yleissuunnitelma, jossa Munkkivuoren pysäkki sijoittuu ostoskeskuksen yhteyteen. Aiemmat selvitykset raitiotielinjoista Munkkivuoreen ovat lähtökohdiltaan vanhentuneet uudessa yleiskaavassa määritellyn raideliikenteen runkoverkon myötä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi