Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden edistämisestä Munkinseudulla

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006258
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 90 §

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden edistämisestä Munkinseudulla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Terhi Koulumies ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta edistetään Munkinseudulla.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Munkinseudun 22.5.2018 pidetyssä liikenneillassa esitetyn baanan linjaus on hyväksytyn Munkkiniemen puistotie 25 (entinen Koneen tontti) asemakaavan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen. Liikennesuunnitelmaluonnos esiteltiin kaavan vuorovaikutuksen yhteydessä vuonna 2013. Linjausta on ohjannut tavoite johtaa baana Munkinpuiston pyörätien päässä olevalle suojatielle siten, että pyörätie tulee kohtisuoraan ajorataan nähden, parantaen näin liikenneturvallisuutta.

Baana kulkee kaksisuuntaisena Paciuksenkadun eteläreunaa pitkin, joten sen luonteva jatke lännempänä Munkinpuistossa on jalankulkuväylän eteläpuolella. Pohjoinen puoli on myös kioskin kohdalla liian kapea, eikä kioski kestä siirtämistä. Esitetty linjaus ohjaa polkupyöräliikenteen loitommalle kioskin asiakkaista. Asukastilaisuudessa ehdotettiin myös, että Munkkiniemen puistotiellä olisi yksisuuntaiset pyöräkaistat, jolloin se ei kulkisi lainkaan aukiolla. Ajoratojen kapeus ei kuitenkaan mahdollista pyöräkaistojen merkitsemistä ilman että kadunvarsipysäköinti jouduttaisiin kieltämään.

Baanasuunnitelmasta riippumatta Laajalahden aukiolla oleva ympäristötaideteos (valtuustoaloitteessa mainittu kivimonumentti) on tarkoitus poistaa ja sijoittaa sen tilalle maisemapuu tai veistos. Jatkosuunnittelussa osoitetaan aukiolle lisäksi riittävä määrä penkkejä oleskelua varten. Baanalinjausta on tutkittu myös aukion eteläreunalle, missä se kulkisi lähempänä nykyistä pyörätietä, mutta eri tasossa jalankulun kanssa. Reitin jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että baana kulkee tunnistettavana kaksisuuntaisena baanayhteytenä koko matkan.

Baanan vaaranpaikoista Solnantien ja Perustien kohdilla on mahdollista leventää puistoväylää siten, että pysähtyville autoille tulee riittävä tila baanan ja ajoradan väliin. Baanan reitti Munkkiniemen aukion läpi ratkaistaan pikaraitotien suunnittelun yhteydessä. Uusi suunnitelma tulee asukkaiden arvioitavaksi kuluvan vuoden aikana.

Munkkiniemen aukion bussipysäkki, jossa bussista astutaan pyörätielle, korjataan kun uudet katupiirustukset on hyväksytty. Pyörätie rakennetaan kulkemaan pysäkkialueen takaa, mutta siirtoa ei voi tehdä ilman asianmukaista rakennussuunnitelmaa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 02.10.2018 § 463

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Munkinseudun liikenneillassa 22.5.2018 esitetty baanan linjaus on hyväksytyn Munkkiniemen puistotie 25 (entinen Koneen tontti) asemakaavan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen. Liikennesuunnitelmaluonnos esiteltiin kaavan vuorovaikutuksen yhteydessä vuonna 2013. Linjausta on ohjannut tavoite johtaa baana Munkinpuiston pyörätien (baana) päässä olevalle suojatielle siten, että pyörätie tulee kohtisuoraan ajorataan nähden. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta.

Baana kulkee kaksisuuntaisena Paciuksenkadun eteläreunaa pitkin, joten sen luonteva jatke lännempänä Munkinpuistossa on jalankulkuväylän eteläpuolella. Pohjoinen puoli on lisäksi kioskin kohdalla liian kapea, eikä kioski kestä siirtämistä. Esitetty linjaus ohjaa polkupyöräliikenteen loitommalle kioskin asiakkaista. Asukastilaisuudessa ehdotettiin myös, että Munkkiniemen puistotiellä olisi yksisuuntaiset pyöräkaistat, jolloin se ei kulkisi lainkaan aukiolla. Ajoratojen kapeus ei kuitenkaan mahdollista pyöräkaistojen merkitsemistä ilman että kadunvarsipysäköinti jouduttaisiin kieltämään.

Baanasuunnitelmasta riippumatta Laajalahden aukiolla oleva ympäristötaideteos eli valtuustoaloitteessa mainittu kivimonumentti on tarkoitus poistaa ja sijoittaa sen tilalle maisemapuu tai veistos. Jatkosuunnittelussa osoitetaan aukiolle lisäksi riittävä määrä penkkejä oleskelua varten. Baanalinjausta on tutkittu myös aukion eteläreunalle, missä se kulkisi lähempänä nykyistä pyörätietä, mutta eri tasossa jalankulun kanssa. Reitin jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että baana kulkee tunnistettavana kaksisuuntaisena baanayhteytenä koko matkan.

Baanan vaaranpaikoista Solnantien ja Perustien kohdilla on mahdollista leventää puistoväylää siten, että pysähtyville autoille tulee riittävä tila baanan ja ajoradan väliin. Baanan reitti Munkkiniemen aukion läpi ratkaistaan pikaraitotien suunnittelun yhteydessä. Uusi suunnitelma tulee asukkaiden arvioitavaksi talven 2018−2019 aikana.

Munkkiniemen aukion bussipysäkki, jossa bussista astutaan pyörätielle, korjataan kun uudet katupiirustukset saadaan hyväksytyksi. Pyörätie rakennetaan kulkemaan pysäkkialueen takaa, mutta siirtoa ei voi tehdä ilman asianmukaista rakennussuunnitelmaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Eeva Väistö, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi