Toivomusponsi, selvitys mahdollisuudesta siirtyä vuoteen 2035 mennessä vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään

HEL 2018-006264
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 285 §

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään siirtymisestä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Atte Harjanne) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Petrus Pennasen aloitteen selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta siirtyä vuoteen 2035 mennessä tutkitusti vähäpäästöiseen kaukolämpöjärjestelmään, joka ei perustu laajamittaiseen biomassan polttamiseen.” (Atte Harjanne)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy etenee hiilineutraaliin energiantuotantoon useilla ratkaisuilla. Ensi vaiheessa yhtiö korvaa kivihiilen lämmöntuotannossa monipuolisia lämmönlähteitä hyödyntävillä lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla sekä biopolttoaineilla. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtiön mukaan sitä, että kaukolämmön ominaispäästöt laskevat niin paljon, että kaupunki pääsee asettamaansa hiilineutraaliustavoitteeseen vuonna 2035, jos myös muilla sektoreilla edetään toimenpideohjelman mukaisesti.

Helen Oy:n näkemyksen mukaan biopolttoaineita tarvitaan muutoksen alkuvaiheessa vauhdittamaan kivihiilen alasajoa, mutta niiden rooli pienenee sitä mukaa kun muita teknologisia ratkaisuja saadaan markkinoille. Käytännössä biopolttoaineiden käyttö muuttuu alkuvuosien peruskuormakäytöstä vähitellen huippukuormakäytöksi, jolla varmistetaan lämmöntarve talven huippukulutuksen aikana.

Helen on toteuttanut kaupunginvaltuuston vuonna 2015 tekemän linjauksen mukaisesti toimenpiteitä, joilla korvataan Hanasaaren kivihiilivoimalan lämmön tuotanto vuoden 2024 loppuun mennessä lisäämällä vaiheittain hajautettua lämmöntuotantoa. Samalla yhtiö huomioi uusien teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä.

Yhtiön tähän mennessä tekemiä toimenpiteitä ovat Katri Valan lämpöpumppujen tehonkorotukset ja Esplanadin lämpöpumppulaitos. Lisäksi yhtiössä on kehitetty uusia palveluja asiakkaiden energiankäytön tehostamiseksi ja pientuotannon edistämiseksi muun muassa avaamalla kaukolämpöverkko asiakkaiden tuottamalle lämmölle.

Lausunnossaan Helen toteaa, että asiakaspään ratkaisuilla tulee olemaan kasvava rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä. Yhtiö on esimerkiksi pilotoinut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa mallia, jossa asunnot osallistuvat lämmön kysyntäjoustoon ja siten tuotannon optimointiin samalla kun niiden omaa energiankäyttöä tehostetaan.

Helen Oy:n suunnitelmissa on kasvattaa lämpöpumppujen tuotantoa ja hukkalämpöjen hyödyntämistä uusilla investoinneilla ja tehonkorotuksilla siten, että tuotanto kasvaa noin 30 % nykyisestä. Lisäksi yhtiö rakentaa suuren kokoluokan lämpövarastoa Mustikkamaalle käytöstä poistettuihin öljyluoliin ja suunnittelee lämmön kausivarastointia Kruununvuorenrantaan.

Viimeisimpänä ratkaisuna yhtiö on aloittanut Vuosaaren biolämpölaitoksen suunnittelun. Biolämpölaitos korvaisi noin 25 % Hanasaaren kivihiilen käytöstä. Laitoksen käyttöönoton jälkeen biopolttoaineiden osuus Helsingissä olisi noin 15 %. Lämpöpumppuratkaisut, lämmön suurimittainen varastointi ja Vuosaaren biolämpölaitos muodostavat Hanasaaren lämmöntuotannon korvausinvestoinnit.

Laki hiilen energiakäytön kieltämisestä on tullut voimaan 1.4.2019. Laki kieltää kivihiilen energiakäytön Suomessa 1.5.2029 alkaen, mikä tarkoittaa Helenille Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen käytön korvaamista lämmöntuotannossa 2029 mennessä. Helen Oy:n energiantuotanto jatkuu Salmisaaressa, vaikka kivihiilen käyttö siellä tuleekin loppumaan. Yhtiö on investoinut Salmisaaressa jo uuteen pellettikattilaan, joka korvasi vanhan öljykattilan. Vaihtoehtoisia tuotantomuotoja Salmisaareen on useita ja Helen on jo aloittanut selvitykset niistä teknisistä ratkaisuista, joilla kivihiilellä tuotettu lämpö korvataan. Tarkastelussa ovat biopolttoaineiden ohella muun muassa hukkalämpöjen hyödyntäminen, merivesilämpöpumput, geoterminen lämpö sekä sähkökattilat.

Yhtiön valitsemien ratkaisuiden tulee pääosin perustua koeteltuun tekniikkaan ja niiden on oltava toimitusvarmoja, jotta ne soveltuvat Helsinkiin. Lämpötehon on riitettävä myös talven pakkasilla. Samalla kun Helen investoi koeteltuun tekniikkaan, yhtiö tulee pilotoimaan myös uudempaa teknologiaa, esimerkiksi kaasutusratkaisuja.

Isona haasteena Helen Oy näkee sen, että korvaaville ratkaisuille tarvitaan hyviä energiantuotantoalueita. Yhtiön toiminnan kannalta ehdoton edellytys on, että Salmisaaren alue säilyy energiantuotannossa, mutta valituista ratkaisuista riippuen myös uusia alueita tarvitaan.

Helen Oy:n toimenpiteiden lisäksi kaupunki on käynnistämässä syksyllä 2019 haastekilpailun, jossa tarkoituksena on kehittää korvaava ratkaisu kivihiilelle Helsingin lämmityksessä mahdollisimman kestävästi ja mahdollisimman vähällä biomassan käytöllä. Kilpailussa haetaan uusia innovaatioita ja teknologioita lämmön tuotantoon ja kulutukseen. Lämmitysratkaisu ei oletettavasti ratkea yhdellä teknologialla vaan tarvitaan monia ratkaisuja niin kulutuksen hillitsemiseksi kuin uudenlaisten tuotantoratkaisujen muodossa. Kokonaisratkaisu muodostunee useiden toisiaan täydentävien innovatiivisten ratkaisujen sovittamisesta yhteen tavalla, joka on mahdollisimman vähäpäästöinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi