Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksessa hankintojen tekeminen ja tilausvaltuudet

HEL 2018-006345
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 175 §

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksella

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti, että ylärajat, joihin HKL:n palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen (osakkeiden hankintaa lukuun ottamatta) arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

 • toimitusjohtaja 500.000 euroa,
 • kunkin yksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta 300.000 euroa, ja
 • hallintopäällikkö 60.000 euroa

Johtokunta päätti, että HKL:n työsuhteessa olevilla hallintopäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työtekijöillä:

 • hankinta-asiantuntija
 • hankintasuunnittelija
 • ostaja

on oikeus hallintopäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • toteutettava hankinta on HKL:n toiminnan kannalta tarpeellinen,
 • HKL:n tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen hankintaan,
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita, harmaan talouden torjuntaohjetta sekä vastuullisuusperiaatteita,
 • toteutettavan hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä 30.000 euroa, ja
 • hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Samalla johtokunta päätti kumota aiemmat tekemänsä päätökset koskien hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämistä.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.12.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 mom. mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.08.2020 § 122

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti, että ylärajat, joihin HKL:n palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen (osakkeiden hankintaa lukuun ottamatta) arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

 • toimitusjohtaja 500.000 euroa
 • kunkin yksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta 300.000 euroa
 • hankintapäällikkö 60.000 euroa

Johtokunta päätti, että HKL:n työsuhteessa olevilla hankintapäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työtekijöillä:

 • hankinta-asiantuntija
 • hankinta-assistentti
 • hankintasuunnittelija
 • ostaja
 • logistiikka-asiantuntija

on oikeus hankintapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • toteutettava hankinta on HKL:n toiminnan kannalta tarpeellinen,
 • HKL:n tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen hankintaan,
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita, harmaan talouden torjuntaohjetta sekä vastuullisuusperiaatteita,
 • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 30.000 euroa (arvonlisäveroton arvo), ja
 • hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Samalla johtokunta päätti kumota aiemmat tekemänsä päätökset koskien hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämistä.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

13.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi