Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla liikenneliikelaitoksessa hankintojen tekeminen ja tilausvaltuudet

HEL 2018-006345
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 122 §

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti, että ylärajat, joihin HKL:n palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen (osakkeiden hankintaa lukuun ottamatta) arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

 • toimitusjohtaja 500.000 euroa
 • kunkin yksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta 300.000 euroa
 • hankintapäällikkö 60.000 euroa

Johtokunta päätti, että HKL:n työsuhteessa olevilla hankintapäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työtekijöillä:

 • hankinta-asiantuntija
 • hankinta-assistentti
 • hankintasuunnittelija
 • ostaja
 • logistiikka-asiantuntija

on oikeus hankintapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • toteutettava hankinta on HKL:n toiminnan kannalta tarpeellinen,
 • HKL:n tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen hankintaan,
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita, harmaan talouden torjuntaohjetta sekä vastuullisuusperiaatteita,
 • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 30.000 euroa (arvonlisäveroton arvo), ja
 • hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Samalla johtokunta päätti kumota aiemmat tekemänsä päätökset koskien hankintoihin liittyvän toimivallan siirtämistä.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.9.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 mom. mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 102

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että ylärajat, joihin liikenneliikelaitoksen palveluksessa olevien viranhaltijoiden päättämien hankintojen arvo saa kerrallaan nousta (arvonlisäveroton arvo), ovat:

Toimitusjohtaja:
- 500.000 euroa

Kunnossapitoyksikön johtaja, infra- ja kalustoyksikön johtaja ja liikennöintiyksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta:
- 300.000 euroa

Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja ja henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja kukin erikseen oman yksikkönsä hankintojen osalta:
- 150.000 euroa

Hankintapäällikkö:
- 60.000 euroa

(Hallintosääntö 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohta)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen työsuhteessa olevilla hankintapäällikön alaisina toimivilla seuraavilla työtekijöillä:
- hankinta-asiantuntija
- hankinta-assistentti
- hankintasuunnittelija
- ostaja
- logistiikka-asiantuntija

on oikeus hankintapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • toteutettava hankinta on työtehtävien kannalta tarpeellinen,
 • liikenneliikelaitoksen tulosbudjetissa on varauduttu asianomaiseen hankintaan,
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta,
 • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä 30.000 euroa (arvonlisäveroton arvo), ja
 • hankinta dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

(Hallintosääntö 20 luvun 8 § 3 mom.)

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota aiemmat hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 mom. 3 kohdan nojalla tekemänsä päätökset koskien hankintoja koskevan toimivallan siirtämistä.

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.09.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi