Toivomusponsi, häirintäyhdyshenkilökäytännön tuominen kaupungin organisaation työpaikoille, erityisesti kouluihin ja oppilaitoksiin

HEL 2018-006467
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 443 §

Valtuutettu Sameli Sivosen toivomusponsi häirintäyhdyshenkilökäytännön tuomisesta kaupungin organisaation työpaikoille, erityisesti kouluihin ja oppilaitoksiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sameli Sivonen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 30.5.2018 valtuutettu Katju Aron aloitetta seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet häirintäyhdyshenkilökäytännön tuomisesta myös kaupungin organisaatiossa oleville työpaikoille, erityisesti kouluihin ja oppilaitoksiin. (Sameli Sivonen).

Helsingin kaupungin työpaikoilla henkilöstöltä edellytetään asiallista käyttäytymistä eikä epäasiallista kohtelua tai häirintää hyväksytä missään muodossa.

Helsingin kaupungin toimintamalli häirintätapauksissa on selvä: kaikki tapaukset on tärkeä käsitellä. Jokaisen henkilöstöön kuuluvan tulee tietää, mikä on kaupungin toimintatapa häirintätapauksissa. Työyhteisöjä ja esihenkilöitä tuetaan tasa-arvoisen Sopuisasti stadissa -oppaasta löytyvät selkeät ohjeistukset siitä, mikä on häirintää sekä toimintamallit niin kiusaamiseen kuin häirintäänkin puuttumiseksi.

Työntekijöitä on ohjeistettu ilmoittamaan asiakkaan taholta kokemastaan epäasiallisesta käyttäytymisestä omalle esimiehelle sekä yhdessä keskustelemaan tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä kuten henkisen tuen tarpeesta tai vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisystä. Uhkaavista tilanteista tulee tehdä työturvallisuuspoikkamailmoitus Työsuojelupakkiin. Tarkoituksena on lisäksi terävöittää ohjeistuksella sitä, miten häirintään pitää puuttua erilaisissa palveluissa ja niiden järjestämisessä ja millaisilla keinoilla häirintää voidaan vähentää esimerkiksi viestintää ja turvallisten tilojen käytäntöjä kehittämällä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on panostettu seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen kouluttamalla opiskelijahuollon henkilöstöä häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta sekä laatimalla ohjeistuksia häirintätapausten käsittelystä. Koulujen ja oppilaitosten osalta kehitetään edelleen tapoja, joilla häirinnän puheeksi ottaminen tulisi helpommaksi oppilaille.

Uutena toimintamallina Helsingissä otetaan käyttöön häirintäyhteyshenkilöverkosto, joka tukee henkilöstöä erityisen haasteellisissa häirintätilanteissa (esim. seksuaalinen häirintä). Häirintäyhteyshenkilö ottaa tiedon vastaan työntekijää kuullen ja rohkaisee työntekijää itse viemään asiaa eteenpäin. Yhteyshenkilö osaa kertoa työntekijälle Sopuisasti Stadissa -toimintaprosessin sekä ne tukitahot, joiden puoleen työntekijä voi tarpeen mukaan hakeutua. Lisäksi yhteyshenkilö toimii tarvittaessa työntekijän tukena asian viemisessä linjaorganisaation tietoon. Häirintäyhteyshenkilöille järjestetään tehtävää tukeva valmennus.

Nimetyt yhteyshenkilöt aloittavat työnsä syksyllä 2019, ja he toimivat toimialakohtaisesti tai liikelaitoksen sisällä. Uutta toimintatapaa pilotoidaan ensin vuoden ajan, minkä jälkeen toteutetaan toiminnan arviointi sekä mahdollinen jatkokehittäminen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi

Aino Lääkkölä-Pyykönen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 36372

aino.laakkola-pyykonen@hel.fi