Asemakaavan muutos, Suutarila, Tapulikaupunki, Kämnerintie 8 asemakaavan nro 12653

HEL 2018-006608
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 319 §

V 19.5.2021 Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen (12653)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kämnerintien varteen suunniteltua asuntojen täydennysrakentamista. Suunnitelmassa korvataan nykyiset kolme kaksikerroksista kerrostaloa kahdella 5- ja 8 -kerroksisella asuinkerrostalolla.

Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisiä korkeampien ja esteettömien asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle. Tontin käytössä on huomioitu viereinen korttelin yhteiskäytössä oleva alue, jota voi käyttää vapaa-aikaan, leikkiin ja oleskeluun.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 75 asukasta. Tonttitehokkuus on noin e=1,7.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7046), jonka mukaan Kämnerintiellä järjestetään liikenne vastaamaan uutta maankäyttöä. Ajorataa levennetään hieman.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kävelyetäisyydellä Puistolan asemasta sijaitsevan alueen asukasmäärä kasvaa ja alueen 1970–80 luvun vaihteen rakennuskantaa voidaan uudistaa.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla uutta, esteetöntä täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu asuntovaltaiseen alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 9225 (vahvistettu 30.3.1987). Kaavan mukaan Kämnerintien katualueen varrella oleva tontti on asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia asemakaava-alueen osalta. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu kaava-alueeseen rajautuva Kämnerintien liikennesuunnitelma, jonka toteuttamisen kustannusarvio on 160 000 euroa.

Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja kaupunki saa osan arvonnoususta maankäyttösopimuksen kautta. Maankäyttösopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 12.3.2021 ja sopimus on allekirjoitettu 19.4.2021.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja Helen Sähköverkko Oy.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat siihen, että aluetta palvelevat tontilla 40134/7 sijaitsevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa.

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennusten liian suureen korkeuteen, viihtyisyyden laskuun ja lisääntyvän vuokra-asumisen aiheuttamiin häiriöihin ympäristölleen, liikenteen lisääntymiseen, osallistamisen määrään ja laatuun, jatkoselvitystarpeeseen ja kehitysehdotuksiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusmassoittelua on kehitetty kaupunkikuvan, näkymien ja valoisuusolosuhteiden parantamiseksi. Kerroslukua on pienennetty ja etäisyyttä pohjoispuolen naapuriin on kasvatettu sijoittamalla molemmat rakennukset Kämnerintien varteen. Rakennuksista on muokattu kaupunkikuvallisesti laadukas kokonaisuus.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 13 kpl.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.6.– 21.8.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kesälomakauteen sijoittuvan nähtävilläolon jatkamisesta ilmoitettiin 29.6.2020.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 5 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat: Osallistumismahdollisuuksiin, kaupunkikuvaan ja rakentamisen määrään, vaikutuksiin naapurustoon, hiilijalanjälkeen, leikki- ja oleskelutiloihin, autopaikkoihin, liikenteeseen ja sen häiriöihin, katuvihreään, lumitiloihin, yhteispihan järjestelyihin sekä purku- ja rakennustyön häiriöihin. Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat alueelliseen suunnitteluun.

Osa huomautuksista kohdistui varsinaista Kämnerintien kaavamuutosta laajempiin suunnitteluasioihin: Tapulikaupungin kaupunkirakenteeseen ja alueelliseen maankäyttöön, kuten asuinrakentamiseen, liikenteen järjestämiseen, palveluiden sijoittumiseen sekä puistojen, koulujen, päiväkotien ja leikkipuiston sijoittumiseen.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helen Sähköverkko Oy.
HSY:n mukaan aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja sijaitsevat tontilla 40134/7. Olemassa olevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti tulee huomioida rakennusten suunnittelussa. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Kämnerintien liikennesuunnitelmaan liittyvä kadun leventäminen saattaa aiheuttaa muutostarvetta olemassa oleviin hulevesikaivoihin. Suunnitelmat tulee hyväksyttää HSY:llä. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti tulee selvittää alueella muodostuvien hulevesien imeytys- ja viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset. Helen sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Kaavaselostusta täydennettiin suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 631

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12653 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tonttia 3 ja katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111) sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Asunto Oy Helsingin Kämnerintie 8,
      c/o Taitokaari Oy: 6 000 euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289

joakim.kettunen@hel.fi

Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548

heikki.salko@hel.fi

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 47

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12653 pohjakartan kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12653
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2019
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.03.2020 § 16

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi