Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosille 2019 – 2023

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006640
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosille 2019 – 2023

Ympäristöjohtaja

Päätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on varannut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle mahdollisuuden antaa lausunto Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosille 20019 – 2023 (UUDELY/5610, 5611, 5612/2018). Kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöjohtaja, jolle kunnan sekä ympäristönsuojelu - että terveydensuojeluviranomaiselle kuuluvien yhteislausuntojen antaminen on delegoitu (kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 22.5.2017), toteaa yhteistarkkailusuunnitelmasta seuraavaa:

Ilmanlaadun yhteistarkkailu

Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten ympäristöluvissa edellytetään, että laitosten vaikutuksia yhdyskuntailman laatuun tarkkaillaan. Tarkkailuvelvoite koskee 28 laitosta, joista 13 sijaitsee Helsingissä, 8 Vantaalla ja 7 Espoossa. Laitoksista 6 on sähköä ja lämpöä tuottavia voimalaitoksia, 21 lämpökeskuksia ja yksi sähköntuotannon varalaitos.

Energialaitosten vaikutusten yhteistarkkailua on vuodesta 1989 alkaen toteutettu osana pääkaupunkiseudun yleistä ilmanlaadun seurantaa. Seurantaohjelmaa arvioidaan viiden vuoden välein. Edellisellä arviointikerralla seurantaohjelmaan tehtiin tuntuvia muutoksista, jotta seuranta-asemat saatiin täyttämään EU:n edellyttämät sijainti- ja mittausstandardit. Vuosien 2019 – 2023 seurantaohjelma on likimain edellisen mukainen. Seurannan toteuttaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Päästökartoitukset

HSY kerää vuosittain tiedot tärkeimpien epäpuhtauksien kokonaispäästöistä. Kartoitus koskee tie- laiva- ja lentoliikenteen, energiantuotannon sekä muiden ympäristölupavelvollisten laitosten päästöjä. Muiden lähteiden kuten puun pienpolton ja työkoneiden päästöt arvioidaan.

Energiantuotantolaitokset toimittavat päästötiedot HSY:lle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. HSY raportoi kunkin vuoden ilmanlaadun mittaustulokset, päästöjen ja pitoisuuksien kehityksen sekä arvion energiantuotannon vaikutuksista ilmanlaatuun seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Bioindikaattoriseuranta

Uudellemaalle on tehty yhteinen bioindikaattoriseurantaohjelma, jossa määritetään muun muassa 12 männyn runkojäkälälajin esiintymistä standardin mukaisesti. Viiden vuoden välein toistettavan seurannan edellinen maastokausi oli 2014. Seuraava seuranta on vuorossa 2019. Sen toteuttamisesta päätetään, kun seurannan nykytilasta, kehityksestä ja muutostarpeesta vuonna 2018 tehtävä selvitys valmistuu. Seurantaa koordinoi Uudenmaan ELY-keskus. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kiinnostunut selvityksestä ja odottaa sitä kommentoitavaksi.

Ympäristöjohtajan lausunto

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluilla ei ole huomauttamista Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelmaan.

Päätös tullut nähtäväksi 23.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Olavi Lyly, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31994

olavi.lyly@hel.fi