Valtuustoaloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin

HEL 2018-006847
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 43 §

V 13.2.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite kaupunkisoutuvenepalvelusta Helsinkiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Emma Kari ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet ottaa kaupunkisoutuvenepalvelu käyttöön kesään 2019 mennessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudella on soutuveneiden vuokraustoimintaa nykyisellään Lähteelän ulkoilualueella Kirkkonummen kunnan alueella sekä Kaunissaaressa Sipoossa. Molemmissa paikoissa on kaupungin omaa henkilökuntaa huolehtimassa vuokraustoiminnasta ja siitä, että soutuveneet ovat turvallisessa kunnossa. Helsingin kaupungin alueella soutuveneiden vuokraustoimintaa ei tällä hetkellä ole, eikä liikuntapalvelukokonaisuus ole resursoinut määrärahaa kaupunkisoutuvenepalvelun toteuttamiselle. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan arvioinut, ettei kaupunkisoutuvenepalvelua ole tarkoituksenmukaista järjestää kaupungin omana toimintana, vaan kaupungin roolina on pikemminkin luoda yrityksille mahdollisimman hyvät lähtökohdat palvelun tarjoamiseksi.

Aloitteessa mainittu Espoon kaupunkivenepalvelu toimii siten, että yksityinen yritys järjestää koko vuokraustoiminnan ja on omalla kustannuksellaan hankkinut vuokrattavat soutuveneet. Espoon kaupunki on järjestänyt ja vuokrannut maa-alueet yritykselle. Vuokrapaikat ovat poukamissa ja pienvenesatamien läheisyydessä, joissa ei ole laiva- tai muuta vilkasta vesiliikennettä.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto neuvottelee samaisen Espoossa toimivan yrityksen kanssa kaupunkisoutuveneiden tuomisesta myös Helsinkiin kesällä 2019. Yritys suunnittelee kaupunkivenepalvelua Vuosaareen, Lauttasaareen ja Hernesaareen siten, että veneet tuotaisiin alueilla jo nyt toimivien yritysten tai veneseurojen laitureihin. Kaupunki osallistuisi palvelun viestintään ja tiedottamiseen, mutta hanke toteutettaisiin yksityisten yritysten ja/tai seurojen välisillä sopimuksilla.

Liikuntapalvelukokonaisuus puolestaan selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisia kaupungin omistuksessa olevia maa-alueita, jotka soveltuisivat vuokrattavaksi kaupunkisoutuvenepalvelua varten. Samalla selvitetään, miten paikat voitaisiin kilpailuttaa toiminnasta kiinnostuneiden yrittäjien kesken. Kaupunki on jo nykyisellään vuokrannut useita maa-alueita yrityksille, jotka harjoittavat mm. SUP-lauta-, kajakki- ja kanoottivuokraustoimintaa. Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona ehdotettu Töölönlahti soveltuisi erinomaisesti soutuveneiden vuokrauspaikaksi.

Kaupunkivenepalvelu toteuttaisi osaltaan Helsingin merellistä strategiaa. Se vahvistaisi kaupungin merellisyyttä, rantojen julkista käyttöä ja merellisten kohteiden saavutettavuutta niidenkin keskuudessa, joilla omaa venettä ei ole.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.11.2018 § 221

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta kannatettavana, mutta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kaupunki ryhtyisi itse järjestämään kyseistä palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan, kaupungin tehtävä tässä asiassa olisi kaupungin strategian mukaisesti toimia alustana ja mahdollistajana luomalla yrityksille mahdollisimman hyvät lähtökohdat järjestää kaupunkia elävöittävää toimintaa.

Liikuntapalvelukokonaisuus selvittää yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa mahdollisia maa-alueita, jotka voisivat soveltua vuokrattavaksi tällaisen toiminnan harjoittamiseen, huomioiden alueen toiminnallisuus, turvallisuus, ympäristöasiat jne. Samalla selvitetään, miten kyseiset paikat voitaisiin kilpailuttaa mahdollisten yrittäjien kesken.

Espoon kaupunkivenepalvelu toimii niin, että yksityinen yritys järjestää koko vuokraustoiminnan ja on omalla kustannuksellaan hankkinut tarjoamaansa palveluun liittyvät soutuveneet. Espoon kaupunki on järjestänyt ja vuokrannut maa-alueet yritykselle heidän toimintaansa varten.

Espoossa veneiden vuokrapaikat ovat poukamissa ja pienvenesatamien läheisyydessä. Helsingissä tulee huomioida Espoota huomattavasti vilkkaampi vesiliikenne ja se, että Espoossa ei ole laivaliikennettä.

Aloitteessa yhtenä vaihtoehtona ehdotettu Töölönlahti soveltuu erinomaisesti soutuveneiden vuokrauspaikaksi huomioiden turvallisuus, ja lahdella on jo SUP-lauta-, kajakki-, soutuvene- ja kanoottivuokraustoimintaa. Töölönlahden yrittäjien maa-alueiden vuokrauksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelukokonaisuuteen ei ole tullut kyselyjä mistä voisi vuokrata soutuveneen kaupungin alueella. Liikuntapalvelukokonaisuudella on soutuveneiden vuokraustoimintaa Lähteelän ulkoilualueella ja Kaunissaaressa, joissa myös on henkilökuntaa jotka voivat huolehtia vuokraustoiminnasta ja siitä, että soutuveneet ovat vuokrattavassa ja turvallisessa kunnossa. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palvelun tarjoaja on aina vastuussa siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Tämä tarkoittaa, että veneet ja niiden välineistö on aina tarkistettava ja huollettava kuntoon, ennen kun ne luovutetaan käyttäjälle.

Helsingin kaupungin alueella liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole erillistä soutuveneiden vuokraustoimintaa, eikä liikuntapalvelukokonaisuus ole erikseen resursoinut määrärahaa tällaisen palvelun toteuttamiselle. Liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut useita maa-alueita hallinnoimiltaan alueiltaan yrityksille jotka harjoittavat mm. SUP-lauta-, kajakki- sekä kanoottivuokraustoimintaa ja toimii näin jo mahdollistajana monelle yritykselle.

Käsittely

Esityslistalle merkityn esittelijän Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esittelijänä toimi Petteri Huurre.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi