Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite helmikuun 1944 pommitusten muistotaulusta Vuosaaren Kallvikinniemelle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006852
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 55 §

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite helmikuun 1944 pommitusten muistotaulusta Vuosaaren Kallvikinniemelle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Ville Jalovaara on aloitteessaan esittänyt, että kaupunginmuseo asettaa Kallvikinniemen kärkeen helmikuussa 2019 muistotaulun, jossa kerrotaan helmikuussa 1944 tapahtuneista kolmesta Neuvostoliiton tekemästä suurpommituksesta. Aloitteessa kerrotaan, että pommitusten yhteydessä Vuosaaressa poltettiin kokkoja, jotta pommikoneiden lentäjät erehtyisivät luulemaan, että kaupungin keskus on siellä. Hämäys auttoi pelastamaan Helsingin keskustan rakennukset täydeltä tuholta. Vuosaaren Kallvikinniemellä on yhä nähtävissä pommien aiheuttamia kuoppia.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua. Valtuutettu Jalovaara on aloitteen ainoa allekirjoittaja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa aloitteen johdosta 11.9.2018 antamassaan lausunnossa mm. pitävänsä erittäin ilahduttavana sitä, että kaupunginvaltuutettujen kesken löytyy kiinnostusta Helsingin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiintuomiseen. Kaupunginmuseolla ei kuitenkaan ole määrärahoja muistotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Lausunnossa muistutetaan, että yksityiset tahot ja yhdistykset voivat perustaa muistomerkkitoimikunnan viemään hanketta eteenpäin. Näin on esimerkiksi asetettu Vuosaaren Ullaksenpuistossa sijaitseva lentolaivue 36:n muistomerkki. Lausunnossa todetaan samalla, että hoitovastuu muistomerkistä kuuluu sen pystyttäneelle yhteisölle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa vielä, että kaupunginmuseo yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa on valmis antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua muistolaatan suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, jos joku taho lähtee edistämään muistotaulun asettamista Vuosaaren Kallvikinniemelle.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.09.2018 § 178

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää erittäin ilahduttavana, että kaupunginvaltuutettujen keskuudesta löytyy kiinnostusta Helsingin historiaan ja siihen liittyvien paikkojen esiin tuomiseen ja sitä kautta historian tuntemuksen ja kaupungin kulttuuriperinnön edistämiseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran näkemykseen menneisyyden muistamisen tärkeydestä ja siitä, että kaupunkilaiset eivät välttämättä tiedä eivätkä osaa tunnistaa sodan jättämiä jälkiä rakennuksissa tai muualla ympäristössämme. Periaatteessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erilaisten muistolaattojen ja -merkkien asettamista, sillä ne kertovat niin paikallisille kuin vierailijoille paikkojen menneisyydestä antaen niille historiallista syvyyttä ja osaltaan voivat myös sitouttaa kaupunkilaisia kyseisiin paikkoihin.

Valitettavasti kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja muistotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Varoja ei ole myöskään nyt esillä olevaan hankkeeseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta muistuttaa, että myös yksityiset tahot ja yhdistykset voivat toimia arvokkaaksi kokemansa tapahtuman tai asian puolesta ja perustaa muistomerkkitoimikunnan hanketta eteenpäin viemään. Näin on esimerkiksi asetettu Vuosaaren Ullaksenpuistossa sijaitseva Lentolaivue 36:n muistomerkki. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa kuitenkin, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin pystyttäneelle yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa. Koska muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kaupungin maalla, kaupunki pääsääntöisesti vastaa kuitenkin muistomerkkien ympäristöjen hoidosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa, että kaupunginmuseo yhdessä kaupunkiympäristön toimialan eri toimijoiden kanssa ovat valmiita antamaan neuvoja ja asiantuntija-apua muistolaatan suunnitteluun, toteutukseen ja sijoittamiseen liittyvissä asioissa, mikäli yksityinen muistomerkkitoimikunta tai muu taho lähtee edistämään muistotaulun asettamista helmikuun 1944 pommitusten jälkeensä jättämien, asemakaavassa suojeltavaksi määriteltyjen pommikuoppien äärelle Vuosaaren Kallvikinniemelle.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi