Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006905
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 165 §

Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimus kumppanuuspäällikön päätökseen 31.5.2018, § 6

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä työryhmä Taivas täynnä auringoita -produktion oikaisuvaatimuksen kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön tekemään päätökseen 31.5.2018, § 6 taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

********** -työryhmän jäsen hakee 14.6.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua ja hylkäyskriteerin selvennystä yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikön kumppanuuspäällikön avustuspäätökseen 31.5.2018, 6 § taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 4. jako. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo hylkäyspäätöksen saaneen produktionsa olevan kaupungin strategioiden mukainen ja kysyy myös perustetta virkamiespäätökselle jaostopäätöksen sijaan.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 4.6.2018 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa lähettämisestä. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Työryhmä 3 000 euron avustusta haki 4.4.2018 vanhusten palvelukeskuksiin tehtävälle ”Taivas täynnä auringoita” -esityskiertueelle keväällä ja kesällä 2018. Produktiolle ei myönnetty avustusta, koska sen katsottiin jäävän vaikutuksiltaan rajalliseksi. Tähän kriteeriin pyydetään oikaisuvaatimuksessa tarkempaa tulkintaa.

Vanhusten palvelukeskuksiin vietävän kulttuuriproduktion hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta ei päätöstä tehtäessä ole haluttu kiistää. Jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan kuitenkin miten hyvin hanke täyttää asetetut arviointiperusteet ottaen huomioon avustuksiin käytettävät rajalliset resurssit ja muut hakukierroksella olevat hankkeet. Etusijalle tällaisessa vertailussa nousevat hankkeet, jotka ovat potentiaaliselta yleisöpohjaltaan mahdollisimman laajoja ja kaikille avoimia. Käytännössä linjaus on tarkoittanut, ettei rajatuille tai suljetuille yleisölle - kuten vanhusten palvelukeskukset, koulut tai päiväkodit - suunnatuille esittäville produktioille ole voitu myöntää kuin rajallisesti tukea. Kyseiset kohderyhmät ovat liian laajoja, jotta niiden kulttuurisiin tarpeisiin voitaisiin vastata avustuksilla.

Taide- ja kulttuuriavustukset ovat harkinnanvaraisia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti 26.9.2017, § 5 delegoida yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuuspäällikölle päätösvallan sellaisista hakemuksista joiden hakemussumma on korkeintaan 7 500 euroa ja myönnettävä avustussumma korkeintaan 5 000 euroa. Tehdyistä päätöksistä raportoidaan säännöllisesti kulttuurijaostolle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Ari Tolvanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 37008

ari.tolvanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Taivas täynnä auringoita - oikaisuvaatimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.