Toivomusponsi, liikenteen ja liikennevalo-ohjauksen sujuvoittaminen eri vuorokauden aikoina

HEL 2018-007085
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 445 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi liikenteen ja liikennevalo-ohjauksen sujuvoittaminen eri vuorokauden aikoina

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 13.6.2018 Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2017 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Merkitessään tiedoksi vuoden 2017 ympäristöraportin, kaupunginvaltuusto edellyttää, että liikennesuunnittelu tutkii mahdollisuuden sujuvoittaa liikennettä ja liikennevalo-ohjausta liikkumisen määrä eri vuorokauden aikoina huomioiden. Tällä mahdollistetaan sujuva liikenne, eikä seisoteta liikennettä turhaan liikennevaloissa päästöjä aiheuttaen".

Liikennevalojen toiminnan suunnittelussa ensisijaisena lähtökohtana on aina liikenneturvallisuus. Suunnittelussa otetaan huomioon myös jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja autoliikenteen sujuvuus eri tulosuunnista. Liikennevalo-ohjaus edellyttää erilaisten ja osittain ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Liikennetilanne ja liikennevalojen toiminta vaihtelevat riippuen vuorokauden ajasta sekä viikonpäivästä. Suurimmassa osassa risteyksistä on käytössä erilaiset ohjelmat aamuruuhkaan, iltaruuhkaan, päivä- ja iltaliikenteeseen sekä yöajalle. Ruuhka-ajan ohjelmilla pyritään huomioimaan suuret liikennemäärät sekä ruuhkasuunnan liikenteen sujuvuus. Hiljaisen liikenteen aikaan liikennemäärät ovat alhaisempia, jolloin vihreän tarve on vähäisempi ja odotusaikoja risteyksessä voidaan lyhentää.

Osassa Helsingin liikennevaloristeyksistä on käytössä erikoisohjelmia epäsäännöllisesti toistuvia tapahtumia varten. Erikoisohjelmat ovat suunniteltu liikennetilanteisiin, joissa jonkin tietyn ajosuunnan liikenteen sujuvuutta on tarpeen korostaa esimerkiksi satamaliikenteen ja yleisötapahtumien vuoksi.

Risteyksiin asennettujen ilmaisimien avulla havaitaan risteykseen saapuva liikenne, jolloin yksittäinenkin liikennevalo-ohjelma toimii joustavasti liikennetilanteen mukaan. Valo-ohjauksen toimintaan vaikuttavat yksittäisen risteyksen tasolla myös joukkoliikenteen liikennevaloetuudet. Tekniset viat voivat kuitenkin heikentää liikennevalojen optimaalista toimintaa. Ilmaisimien rikkoutuminen tai joukkoliikenne-etuuksien ilmaisujen häiriöt saattavat näyttäytyä joustamattomana liikennevalo-ohjauksena.

Liikennevalot voidaan kytkeä yöaikaan pois toiminnasta, jos liikenne on hyvin vähäistä eikä liikennevalojen poiskytkemisestä aiheudu vaaraa. Valo-ohjauksen poiskytkeminen kasvattaa merkittävästi liikenneonnettomuusriskiä, joten liikennevalojen poiskytkeminen on harkittu risteyskohtaisesti.

Risteyksien liikennevalo-ohjelmat vaihtuvat automaattisesti ennalta määriteltyjen viikonpäivien ja kellonaikojen mukaisesti. Automatiikalla ei pystytä kuitenkaan huomioimaan epäsäännöllisesti toistuvia tai ennalta-arvaamattomia liikennetilanteita, joita aiheutuu esimerkiksi huonosta ajokelistä, liikenneonnettomuuksista, työmaajärjestelyistä tai tapahtumista.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksella on tärkeä rooli liikennevalojen operoinnissa. Liikenteenhallintakeskuksen päivystäjä seuraa katuverkon liikennetilannetta liikenteenseurantakameroiden avulla sekä vastaanottaa palautetta yleisöltä liikennevalojen toiminnasta ja vioista. Päivystäjä vaihtaa tarvittaessa liikennevaloristeyksen ohjelmaa etäyhteyden avulla liikennetilanteeseen paremmin sopivaksi. Liikenteenhallintakeskuksen operointi on aktiivista ja jatkuvaa vallitseva liikennetilanne huomioiden, jolloin operoinnilla pystytään edistämään liikenteen sujuvuutta.

Liikenteenseurantakameroita on tällä hetkellä katuverkossa noin 50 kappaletta. Uusia kameroita lisätään tarpeen mukaan liikenteen ajantasaisen tilannekuvan parantamiseksi ja operoinnin helpottamiseksi. Noin kaksi kolmasosaa Helsingin liikennevaloristeyksistä kuuluu keskusohjausjärjestelmien piiriin, mikä mahdollistaa liikennevalojen ohjaamisen ja toiminnan seuraamisen etäyhteydellä. Keskusohjausjärjestelmät kattavat kantakaupungin alueen liikennevaloristeykset sekä esikaupunkialueiden liikenteellisesti merkittävät valo-ohjatut risteykset. Keskusohjausjärjestelmään on tavoitteena liittää jatkossa myös uusia liikenteellisesti tärkeitä liikennevaloristeyksiä, mikä mahdollistaa aktiivisen valo-ohjauksen operoinnin nykyistä kattavammin.

Kaupunkistrategian 2017-2021 mukaan tavoitteena on tietöiden hoitaminen tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Työmaihin liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat haasteita liikenteen sujuvuudelle ja liikennevalo-ohjaukselle. Tilapäiset liikennejärjestelyt voivat lyhyellä varoitusajalla muuttaa olennaisesti liikennetilannetta yksittäisessä risteyksessä tai laajemmallakin alueella. Liikennevalo-ohjauksen optimoiminen muuttuneisiin liikennejärjestelyihin ei välttämättä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista käytössä olevien resurssien puitteissa. Kaupunkiympäristön toimialalla kehitetään parhaillaan uusia toimintatapoja, joilla pystyttäisiin nykyistä paremmin ennakoimaan ja hallitsemaan tilapäisten liikennejärjestelyiden aiheuttamia haittoja myös liikenteen sujuvuuden näkökulmasta.

Liikennevalojen toimintaa muokataan jatkuvasti eri kanavista saadun palautteen ja tiedon perusteella. Lisäksi yhtenä merkittävänä valo-ohjaukseen liittyvänä kehityshankkeena on raitioliikenteen liikennevaloetuuksien vahvistaminen raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti, millä on vaikutuksia myös muulle liikenteelle.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 586

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikennevalojen toiminnan suunnittelussa ensisijaisena lähtökohtana on aina liikenneturvallisuus. Suunnittelussa huomioidaan lisäksi myös muita seikkoja, kuten esimerkiksi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikenteen ja autoliikenteen sujuvuus eri tulosuunnista. Liikennevalo-ohjaus edellyttää erilaisten ja osittain ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista.

Liikennetilanne ja liikennevalojen toiminta vaihtelevat riippuen vuorokauden ajasta sekä viikonpäivästä. Suurimmassa osassa risteyksistä onkin käytössä erilaiset ohjelmat aamuruuhkaan, iltaruuhkaan, päivä- ja iltaliikenteeseen sekä yöajalle. Ruuhka-ajan ohjelmilla pyritään huomioimaan suuret liikennemäärät sekä ruuhkasuunnan liikenteen sujuvuus. Hiljaisen liikenteen aikaan liikennemäärät ovat alhaisempia, jolloin vihreän tarve on vähäisempi ja odotusaikoja risteyksessä voidaan lyhentää.

Osassa Helsingin liikennevaloristeyksistä on lisäksi käytössä erikoisohjelmia epäsäännöllisesti toistuvia tapahtumia varten. Erikoisohjelmat ovat suunniteltu sellaisiin liikennetilanteisiin, joissa jonkin tietyn ajosuunnan liikenteen sujuvuutta on tarpeen korostaa. Näitä ovat esimerkiksi satamaliikenteen ja yleisötapahtumien erikoisohjelmat.

Risteyksiin asennettujen ilmaisimien avulla pystytään havaitsemaan risteykseen saapuva liikenne, jolloin yksittäinenkin liikennevalo-ohjelma toimii joustavasti liikennetilanteen mukaan. Valo-ohjauksen toimintaan vaikuttavat yksittäisen risteyksen tasolla myös joukkoliikenteen liikennevaloetuudet. Tekniset viat voivat kuitenkin heikentää liikennevalojen optimaalista toimintaa. Ilmaisimien rikkoutuminen tai joukkoliikenne-etuuksien ilmaisujen häiriöt saattavat näyttäytyä joustamattomana liikennevalo-ohjauksena.

Liikennevalot voidaan kytkeä yöaikaan pois toiminnasta, jos liikenne on hyvin vähäistä eikä liikennevalojen poiskytkemisestä aiheudu vaaraa. Valo-ohjauksen poiskytkeminen kasvattaa merkittävästi liikenneonnettomuusriskiä, joten liikennevalojen poiskytkeminen on harkittu risteyskohtaisesti.

Risteyksien liikennevalo-ohjelmat vaihtuvat automaattisesti ennalta määriteltyjen viikonpäivien ja kellonaikojen mukaisesti. Automatiikalla ei pystytä kuitenkaan huomioimaan epäsäännöllisesti toistuvia tai ennalta-arvaamattomia liikennetilanteita, joita aiheutuu esimerkiksi huonosta ajokelistä, liikenneonnettomuuksista, työmaajärjestelyistä tai tapahtumista.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksella on tärkeä rooli liikennevalojen operoinnissa. Liikenteenhallintakeskuksen päivystäjä seuraa katuverkon liikennetilannetta liikenteenseurantakameroiden avulla sekä vastaanottaa palautetta yleisöltä liikennevalojen toiminnasta ja vioista. Päivystäjä vaihtaa tarvittaessa liikennevaloristeyksen ohjelmaa etäyhteyden avulla liikennetilanteeseen paremmin sopivaksi. Liikenteenhallintakeskuksen operointi on aktiivista ja jatkuvaa vallitseva liikennetilanne huomioiden, jolloin operoinnilla pystytään edistämään liikenteen sujuvuutta.

Liikenteenseurantakameroita on tällä hetkellä noin 50 kappaletta katuverkolla ja uusia kameroita lisätään tarpeen mukaan liikenteen ajantasaisen tilannekuvan parantamiseksi ja operoinnin helpottamiseksi. Noin kaksi kolmasosaa Helsingin liikennevaloristeyksistä kuuluu keskusohjausjärjestelmien piiriin, mikä mahdollistaa liikennevalojen ohjaamisen ja toiminnan seuraamisen etäyhteydellä. Keskusohjausjärjestelmät kattavat kantakaupungin alueen liikennevaloristeykset sekä esikaupunkialueiden liikenteellisesti merkittävät valo-ohjatut risteykset. Keskusohjausjärjestelmään on tavoitteena liittää jatkossa myös uusia liikenteellisesti tärkeitä liikennevaloristeyksiä, mikä mahdollistaa aktiivisen valo-ohjauksen operoinnin nykyistä kattavammin.

Kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteena on, että tietyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea mahdollisimman vähän. Työmaihin liittyvät tilapäiset liikennejärjestelyt aiheuttavat haasteita liikenteen sujuvuudelle ja liikennevalo-ohjaukselle. Tilapäiset liikennejärjestelyt voivat muuttaa olennaisesti liikennetilannetta yksittäisessä risteyksessä tai laajemmallakin alueella lyhyellä varoitusajalla. Liikennevalo-ohjauksen optimoiminen muuttuneisiin liikennejärjestelyihin ei välttämättä ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista käytössä olevien resurssien puitteissa. Kaupunkiympäristön toimialalla kehitetään parhaillaan uusia toimintatapoja, joilla pystyttäisiin nykyistä paremmin ennakoimaan ja hallitsemaan tilapäisten liikennejärjestelyiden aiheuttamia haittoja myös liikenteen sujuvuuden näkökulmasta.

Liikennevalojen toimintaa muokataan jatkuvasti eri kanavista saadun palautteen ja tiedon perusteella. Lisäksi yhtenä merkittävänä valo-ohjaukseen liittyvänä kehityshankkeena on raitioliikenteen liikennevaloetuuksien vahvistaminen raitioliikenteen kehittämisohjelman mukaisesti, millä on vaikutuksia myös muulle liikenteelle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anna Nervola, liikenneinsinööri: 310 37135

anna.nervola@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi