Toivomusponsi, frisbeegolfrata Laajasaloon

HEL 2018-007091
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 213 §

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi frisbeegolfradasta Laajasaloon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 13.6.2018 aloitetta Laajasaloon sijoittuvasta frisbeegolfradasta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala selvittää vielä aluetta koskevan kaavaprosessin yhteydessä tai sen jälkeen, löytyisikö Laajasalon alueelta turvallinen ja ympäristöä häiritsemätön alue pienimuotoiselle frisbeegolfradalle tai muutaman korin harjoittelualueelle.

Valtuutettu Muurinen oli alkuperäisessä aloitteessaan ehdottanut, että Laajasalon alueelle, esim. Laajasalon liikuntapuiston läheisyyteen tai Sarvaston venesataman viereiselle niittyalueelle perustettaisiin frisbeegolfrata. Kaupunginhallitus totesi tuolloin vastauksessaan, ettei Laajasalon alue sovellu täysimittaisen frisbeegolfradan rakentamiseen rajallisen maa-alueen, vilkkaan muun käytön ja käynnissä olevien asemakaavamuutosten takia.

Laajasalossa on melko vähän rakennettuja puistoalueita ja tilaa vievän radan sijoittaminen nykyisille puistoalueille rajoittaisi muuta virkistyskäyttöä. Monet Laajasalon puistoalueista ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartano- ja huvilamiljöitä. Pääosa Laajasalon viheralueista on virkistysmetsää. Laajasalon alueella ei ole soveltuvaa paikkaa täysimittaiselle frisbeegolfradalle.

Frisbeegolfratojen tyyppejä ovat puistorata, metsärata, peltorata sekä harvinaisempi kaupunkirata. Lajia voi harjoitella muutamien korien harjoituspaikoilla tai pelata radoilla, joilla on suunnitellut väylät ja tietty kiertosuunta. Täysimittainen 18-väyläinen frisbeegolfrata on muutaman kilometrin mittainen ja vaatii noin 20−30 hehtaaria tilaa. Yksittäisten väylien pituus vaihtelee 50−250 metrin välillä. Frisbeegolfradan tilantarve on huomattava ja radan läheisyyteen tarvitaan pysäköintitilaa ja wc. Helsingissä on tällä hetkellä viisi täysimittaista rataa sekä kolme harjoituspaikkaa.

Kaupunki on vuonna 2012 laatinut frisbeegolfrataselvityksen, jossa on kartoitettu uusien ratojen mahdolliset sijoittamispaikat. Selvityksen pohjalta Kivikkoon on rakennettu uusi frisbeegolfrata ja Vuosaareen on tulossa 9-väyläinen rata. Frisbeegolfrataselvitys päivitetään vuoden 2019 aikana, jolloin myös Laajasalo on tarkasteluissa mukana.

Kaupunkiympäristön toimiala on yhdessä liikuntapalvelujen kanssa etsinyt Laajasalon alueelta sopivaa paikkaa 9-väyläiselle radalle tai pienimuotoiselle harjoittelualueelle. Alustavissa selvittelyissä parhaaksi paikaksi on osoittautunut Suomensuonpuiston ja Vuorilahdenpolun välissä sijaitseva noin kolmen hehtaarin kokoinen metsäalue, johon olisi mahdollistaa sijoittaa vajaamittainen metsärata tai harjoitusalue. Ehdotettu metsäalue sivuaa Porekujaa, jonka päätteenä on yleinen pysäköintialue lähinnä virkistysalueen ja Hevossalmen uimarannan käyttäjille. Pysäköintipaikka ja uimarannan wc voisivat palvella myös frisbeegolfin pelaajia. Alueen soveltuminen frisbeegolfkäyttöön tutkitaan tarkemmassa suunnittelussa, joka tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Laajasalon liikuntapuiston pohjoisosassa on käynnissä kaavamuutos, jossa alueelle suunnitellaan asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiovaunuvarikkoa. Koska alueen rakentaminen tulee todennäköisesti pienentämään nykyisen liikuntapuiston aluetta, liikuntapuiston suunnitelma päivitetään. Tässä yhteydessä voidaan vielä selvittää mahdollisuutta sijoittaa liikuntapuiston alueelle pienimuotoinen frisbeegolfin harjoittelualue.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 58

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki on vuonna 2012 laatinut Helsingin frisbeegolfrataselvityksen, jossa on esitetty nykyiset radat sekä uusien mahdolliset sijoittamispaikat. Selvityksen linjaukset on hyväksytty ohjeellisena noudatettavaksi yleisten töiden lautakunnassa ja liikuntalautakunnassa vuonna 2012. Selvityksessä esitetyt uudet frisbeegolfradat sijoitettiin Kivikon ja Vuosaaren liikuntapuistojen ympäristöön. Näistä Kivikon frisbeegolfrata on toteutettu ja Vuosaareen on tulossa 9 -väyläinen rata. Selvitykseen sisältyvässä verkostotarkastelussa Laajasaloon ei esitetty uutta frisbeegolfrataa. Frisbeegolfrataselvitys tullaan päivittämään vuoden 2019 aikana, jolloin myös Laajasalo on tarkasteluissa mukana.

Frisbeegolfratojen ratatyyppejä ovat puistorata, metsärata, peltorata sekä harvinaisempi kaupunkirata. Tällä hetkellä Helsingissä on viisi täysimittaista rataa sekä kolme harjoituspaikkaa. Frisbeegolfia voi harjoitella muutamien korien harjoituspaikoilla tai pelata radoilla, joilla on suunnitellut väylät ja tietty kiertosuunta. Optimaalinen täysimittainen, 18 -väyläinen frisbeegolfrata on muutaman kilometrin mittainen ja vaatii noin 20 - 30 hehtaaria tilaa. Yksittäisten väylien pituus vaihtelee 50 - 250 metrin välillä. Lisäksi radan läheisyydessä tarvitaan pysäköintitilaa sekä mielellään käymälä. Frisbeegolfradan tilantarve on huomattava ja Helsingissä rakennetut radat ovat olleetkin optimirataa lyhyempiä.

Frisbeegolfin sovittaminen muun virkistyskäytön kanssa on välillä aiheuttanut ristiriitoja. Muun muassa ulkoilijat ovat kokeneet frisbeegolfin peluun paikoin vaarallisena tai häiritsevänä toimintana. Ratojen toteuttamisen lähtökohtana on, että ne eivät saa ristetä nykyisten ulkoilureittien kanssa, eikä vilkkaassa käytössä olevaan puistoon tule sijoittaa rataa. Frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita käyttäjiä. Näin ollen paljon käytetyissä puistoissa esimerkiksi harjoituskorien käyttö voi jäädä varsin vähäiseksi.

Laajasalossa on melko vähän rakennettuja puistoalueita ja tilaa vievän radan sijoittaminen nykyisille puistoalueille rajoittaisi muuta virkistyskäyttöä. Vuonna 2007 Sarvaston aluepuistoon oltiin sijoittamassa pientä frisbeegolf-harjoitusrataa ja hanke kaatui lähialueen asukkaiden voimakkaaseen vastustukseen. Lisäksi monet Laajasalon puistoalueista ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartano- ja huvilamiljöitä kuten Tullisaaren ja Stansvikin kartanopuistot, jotka ovat kummatkin RKY-alueita eli valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Pääosa Laajasalon viheralueista on virkistysmetsää, jota on noin 360 hehtaaria. Laajasalon metsistä on tehty METSO-kartoitus vuonna 2013. Yhteensä arvometsiä on noin 167 hehtaaria ja ne käsittävät kattavasti saaren laajemmat metsäalueet; arvometsän osuus on suhteellisen korkea kaikista metsäalueista.

Ottaen huomioon arvometsät, kulttuurihistorialliset arvot ja suositut lähipuistot, Laajasaloon ei ole mahdollista sijoittaa täyspitkää frisbeegolfrataa. Laajasaloon saattaa olla mahdollista sijoittaa 9-väyläinen rata tai frisbeegolfin harjoitusalue tai -rata. Alustavien tarkastelujen jälkeen Laajasalon luontevimmaksi sijoituspaikaksi nousi Suomensuonpuiston ja Vuorilahdenpolun välissä sijaitseva noin kolmen hehtaarin kokoinen metsäalue, johon olisi mahdollistaa sijoittaa lyhyt metsärata tai harjoitusalue. Ehdotettu metsäalue sivuaa Porekujaa, jonka päätteenä on yleinen 42-paikkainen pysäköintialue lähinnä virkistysalueen ja uimarannan käyttäjille. Pysäköintipaikka voisi palvella myös frisbeegolfin pelaajia. Ehdotetun metsäalueen länsipuolella on myös Hevossalmen uimaranta, jossa on ulkokäymälä. Frisbeegolfradan mahdollisesta sijoittamisesta Suomensuonpuiston ja Vuorilahdenpolun väliseen metsään on alustavasti selvitetty yhdessä kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Alueen soveltuminen frisbeegolfradaksi tai harjoitusalueeksi tutkitaan tarkemmassa suunnittelussa, joka tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Ratasuunnittelussa tulee ottaa huomioon erityisen arvokkaat metsäkuviot ja suunnitella rata niiden ehdoilla. Radan toteutus tulee tehdä pienieleisesti ja puita säästäen. Kaadetut puut jätetään pääosin maapuiksi ja niitä voi mahdollisesti hyödyntää radan kulunohjaukseen, jotta metsämaaston kulutus olisi vähäistä.

29.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072

niina.strengell@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 24

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana sitä, että Laajasalon alueen kaavaprosessin yhteydessä selvitetään löytyykö alueelta frisbeegolfradalle soveltuva tila.

Laajasalossa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa olevalla liikuntapuiston alueella sijaitsee useita eri lajien suorituspaikkoja, kenttiä sekä uimaranta. Liikuntapuiston alueen läpi kulkee myös useita vilkkaasti käytettyjä ulkoilureittejä sekä alueellinen kevyen liikenteen reitti.

Reposalmentien varrella, nykyisen liikuntapuiston pohjoisosan alueella, on käynnissä kaavamuutos, jossa sinne suunnitellaan sijoitettavaksi asuntorakentamista, palvelutiloja sekä raitiovaunuvarikkoa. Tämä rakentaminen tulee todennäköisesti pienentämään liikuntapuiston aluetta selvästi, sekä rajoittamaan uusien lajien tarvitsemien alueiden ja suorituspaikkojen sijoittamista liikuntapuiston alueelle.

Kaavamuutostyön yhteydessä liikuntapuiston suunnitelma tulee päivittää. Päivittämistyön yhteydessä selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle frisbeegolfrata. Frisbeegolfradat ovat tyypillisesti 9- tai 18-väyläisiä. Täysimittaisen radan sovittaminen liikuntapuistoon ja sen lähiympäristöön on haasteellisesta, mutta alueelle pyritään mahduttamaan muutaman väylän rata tai vaihtoehtoisesti harjoittelualue, jonne voidaan sijoittaa muutama frisbeegolfkori.

Esittelijä
liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi