Voimalaitostontin uudelleen vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle (Meilahti, tontti, 15642/3)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007252
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 365 §

Voimalaitostontin uudelleen vuokraaminen HUS-Tilakeskukselle (Meilahti, tontti, 15642/3)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti vuokrata uudelleen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) korttelin nro 15642 tontin nro 3 (pinta-ala 5 801 m², os. Paciuksenkatu 2) HUS-Tilakeskukselle voimalaitosta ja sairaalatiloja varten 1.8.2018 – 31.7.2048 väliseksi ajaksi seuraavin ja liitteestä nro 1 ilmenevin ehdoin:

1

Huhtikuun 1. päivästä 2020 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on 2 539 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Perittävä vuosivuokra on 31.3.2020 saakka 49 409 euroa (ind. 05/18).

Sairaalatilojen (2 465 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 20,60 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 401 euroa/k-m².

Voimalaitostilojen (3 358 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 14,40 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 280 euroa/k-m². Em. voimalaitoskäytössä olevien tilojen osalta vuokraa ei peritä perustuen sopimusosapuolten aikaisempaan, toistaiseksi voimassa olleeseen sopimukseen, joka korvataan tällä uudella maanvuokrasopimuksella. Mikäli em. voimalaitostilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee vuokralaisen ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville eräpäivästä maksupäivään korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Meilahdessa sijaitseva, HUS:lle vuokrattu voimakeskustontti nro 15642/3 esitetään uudelleen vuokrattavaksi HUS-Tilakeskukselle voimalaitosta ja sairaalatiloja varten.

Sulje

Hakemus ja nykyinen maanvuokrasopimus

HUS-Tilakeskus on pyytänyt uutta maanvuokrasopimusta, joka mahdollistaisi myös sairaalakäytön. HUS-Tilakeskuksen kanssa on neuvoteltu ja päästy yksimielisyyteen uuden maanvuokrasopimuksen ehdoista. Maanvuokrasopimus on tarpeen päivittää kokonaisuudessaan samassa yhteydessä, kun vuokralainen suunnittelee muuttavansa osan rakennuksesta sairaalakäyttöön. Muutoksen jälkeen uusia, sairaalakäyttöön tulevia tiloja tulee olemaan 2 465 k-m² ja voimalaitostiloja 3 358 k-m².

Uusi sopimus korvaa aiemman, 30.10.1958 alkaen toistaiseksi voimassa olleen osapuolten välisen vuokra-alueen käyttöä koskevan sopimuksen (ED 905). Po. sopimuksen mukaan tontin käyttöoikeus oli luovutettu korvauksetta Helsingin Yliopistolliselle keskussairaalaliitolle niin pitkäksi aikaa kuin vuokralainen tarvitsee tonttia voimakeskusta varten, jonka jälkeen alue olisi korvauksetta palautunut kaupungille rakennuksineen ja laitteineen.

Asemakaava- ja tonttitiedot sekä poikkeamislupa

Alueella on voimassa asemakaava nro 4390, joka on tullut voimaan 13.6.1958. Kaavamääräyksissä on todettu, että tontille saadaan rakentaa enintään 11 metriä korkea voimakeskusrakennus. Tontin nro 15642/3 pinta-ala on 5 801 m² ja sillä sijaitsee voimalaitosrakennuksia (4 610 k-m²).

Alueella on vireillä asemakaavan muutos. Kaavaehdotuksessa tontti kuuluu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (kaavamerkintä YS) ja sille on osoitettu rakennusoikeutta 9 000 k-m², joka mahdollistaa uusien välipohjien ja tilojen rakentamisen olemassa oleviin rakennuksiin.

HUS-Tilakeskus on hakenut tontille poikkeamislupaa jo ennen kaavamuutoksen voimaantuloa, koska tontilla sijaitsevaa voimakeskusta halutaan kiireellisesti muuttaa osin HYKS:n Syöpäkeskuksen sairaalakäyttöön. Rakennukseen sijoitetaan sairaalan sädehoito-, tutkimus-, laboratorio- ja toimistotiloja. Poikkeamisen ehdoksi on asetettu uusi maanvuokrasopimus, joka mahdollistaa voimakeskusrakennuksen uuden käytön.

Vuokra-aika ja vuokrausperusteet

Vuokra-ajan esitetään olevan 30 vuotta, 31.7.2048 saakka.

Tontille nro 15642/3 esitettävien vuokrausperusteiden mukaan sairaalatilojen (2465 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 20,60 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 401 euroa/k-m².

Voimalaitostilojen (3358 k-m²) vuokra perustuu pääoma-arvoon 14,40 euroa/k-m² (ind. 1951 = 100), joka vastaa toukokuun 2018 indeksin (19,46) mukaista 280 euroa. Em. voimalaitoskäytössä olevien tilojen osalta vuokraa ei peritä perustuen sopimusosapuolten aikaisempaan, toistaiseksi voimassa olleeseen sopimukseen, joka korvataan uudella maanvuokrasopimuksella. Mikäli em. voimalaitostilojen käyttötarkoitus muuttuu, tulee vuokralaisen ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle.

Esitetty hinta sairaalatoiminnalle perustuu tontit -yksikön käytettävissä olevaan ulkopuoliseen arviolausuntoon.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.08.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi