Aamukouluasia: Arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuutta koskeva selvitys

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007285
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 481 §

Aamukouluasia: Arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuutta koskeva selvitys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio sekä yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Yhteinen näkemys oli, että OKM ja kaupunki ovat halukkaita kehittämään Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon toimintaedellytyksiä ja yhteistyön tiivistämistä siten, että museoiden toiminnan vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät. Vaikuttava toiminta edistää suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin tunnettuutta, kiinnostavuutta ja näkyvyyttä sekä lisää Helsingin ja koko Suomen vetovoimaa.

Tätä työtä varten OKM ja kaupunki aloittivat helmikuussa 2017 selvitystyön yhdessä museoiden kanssa (kansliapäällikön päätös 25.4.2018 § 110). Selvitystyön tarkoitus on ollut selvittää muun muassa toiminnan vaikuttavuuden tavoitteet, kansainväliset verrokkimuseot, mahdollisen uuden museorakennuksen tuomat mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle ja yhteistyölle sekä näkökulmia rahoitukseen, resursointiin ja hallintoon. Selvityksestä vastaa hankeryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja Tuomas Auvinen. Hankeryhmän muut jäsenet ovat strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs. Selvitystyötä seuraa valtion, kaupungin ja museoiden osoittama tukiryhmä.

Selvitystyö ei ole valmis hankesuunnitelma, vaan näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa kokonaisuudessa. Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa.

Toimialajohtaja Tommi Laitio ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti alustavat asiasta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi